O raporcie
PSE są liderem w raportowaniu i transparentności w branży energetycznej
w Polsce.

W raporcie prezentujemy dane niefinansowe i finansowe naszej spółki.
Po raz drugi z kolei ukazujemy także wpływ naszej organizacji na gospodarkę
oraz finanse publiczne, społeczeństwo i środowisko.

Raport powstał zgodnie z wytycznymi IIRC i GRI Standards.

Tabela GRI

Numer ujawnienia Tytuł ujawnienia Stopień zaraportowania Dodatkowe informacje / link Cel zrównoważonego rozwoju
GRI 102: Ogólne standardowe informacje (2016)
Profil organizacji
GRI 102-1 Nazwa organizacji Pełny GRI 102-1
GRI 102-2 Podstawowe marki, produkty i usługi Pełny GRI 102-2
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pełny GRI 102-3
GRI 102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcie Pełny GRI 102-4
GRI 102-5 Charakter własności oraz forma prawna Pełny GRI 102-5 GRI 102-5
GRI 102-6 Rynki obsługiwane przez organizację (uwzględniając podział geograficzny, obsługiwane sektory oraz typy klientów i beneficjentów) Pełny GRI 102-6 GRI 102-6
GRI 102-7 Skala działalności organizacji Pełny GRI 102-7
GRI 102-8 Całkowita liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu oraz płci Pełny GRI 102-8 GRI 102-8 GRI-102-8 GRI 102-8 GRI 102-8
GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw organizacji Pełny GRI 102-9
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące wielkości organizacji, jej struktury, własności lub łańcucha dostaw Pełny W 2017 roku Oddziały PSE zostały przekształcone w zamiejscowe komórki organizacyjne (ZKO). PSE posiadają zamiejscowe komórki organizacyjne (ZKO) w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Radomiu oraz Warszawie.
GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy organizacja stosuje zasadę przezorności, a jeżeli tak, w jaki sposób ją wdraża Pełny GRI 102-11 GRI 102-11 GRI 102-11
GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy, deklaracje lub zasady dotyczące kwestii ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych, które organizacja podpisała lub do których się stosuje Pełny GRI 102-12
GRI 102-13 Uczestnictwo w stowarzyszeniach (np. branżowych) oraz organizacjach krajowych lub międzynarodowych Pełny GRI 102-13
Strategia i analiza
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii. Pełny GRI 102-14
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans Częściowy GRI 102-15
Etyka i integralność
GRI 102-16 Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania oraz kodeks etyki Pełny GRI 102-16 GRI 102-16
GRI 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji Pełny GRI 102-17
Ład organizacyjny
GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych Pełny GRI 102-18 GRI 102-18 GRI 102-18
GRI 102-20 Stanowiska kierownicze lub stanowiska z odpowiedzialnością za kwestie ekonomiczne, środowiskowe i społeczne podlegające bezpośrednio najwyższym organom zarządczym Pełny GRI 102-20
GRI 102-22 Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów Pełny GRI 102-22 GRI 102-22 GRI 102-22
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację Pełny GRI 102-40
GRI 102-41 Procent wszystkich pracowników objętych zbiorowymi układami pracy Pełny GRI 102-41
GRI 102-42 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy Pełny GRI 102-42 GRI 102-42
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy, w tym częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy Pełny GRI 102-43 GRI 102-43 GRI 102-43
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszone przez interesariuszy w procesach zaangażowania interesariuszy Pełny Kluczowe kwestie oraz zagadnienia zostały przypisane do poszczególnych grupy interesariuszy oraz są dostępne z poziomu menu głównego raportu.
GRI 102-44 GRI 102-44
GRI 102-45 Wszystkie podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub równoważnych dokumentach Pełny GRI 102-45
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu oraz granic raportowania istotnych aspektów Pełny GRI 102-46
GRI 102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu Pełny GRI 102-47
GRI 102-48 Wpływ wszelkich zmian w informacjach podanych w poprzednich raportach oraz przyczyny tych zmian Pełny Zmiana metodologii prezentacji danych dla wskaźnika GRI 404-1
GRI 102-49 Znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące zakresu i granic aspektów Pełny Nie zidentyfikowano znaczących zmian
Praktyka raportowania
GRI 102-50 Okres objęty raportowaniem Pełny GRI 102-50
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jaki został opublikowany) Pełny grudzień 2018 roku
GRI 102-51
GRI 102-52 Cykl raportowania (roczny, dwuletni, itp.) Pełny GRI 102-52
GRI 102-53 Osoba kontaktowa Pełny GRI 102-53
GRI 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive Pełny GRI 102-54
GRI 102-55 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia wskaźników w raporcie Pełny GRI 102-55
GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym Pełny GRI 102-56
Podejście do zarządzania
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1 GRI 103-1
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Pełny Dla wszystkich tematów zidentyfikowanych jako istotne omówiono podejście do zarządzania tematem wraz z ewaluacją.
GRI 103-2 GRI 103-2 GRI 103-2 GRI 103-2 GRI 103-2 GRI 103-2 GRI 103-2 GRI 103-2 GRI 103-2 GRI 103-2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Dla wszystkich tematów zidentyfikowanych jako istotne omówiono podejście do zarządzania tematem wraz z ewaluacją.
GRI 103-3 GRI 103-3
Ujawnienia tematyczne
Tematy ekonomiczne
GRI 201: Wyniki ekonomiczne (2016)
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna, wytworzona i podzielona Pełny GRI 201-1
GRI 201-4 Pomoc finansowa uzyskana od Państwa Pełny GRI 201-4
GRI 202: Obecność na rynku (2016)
GRI 202-1 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności Pełny GRI 202-1
GRI 203: Pośredni wpływ ekonomiczny (2016)
GRI 203-1 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro publico bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo. Pełny GRI 203-1 GRI 203-1
GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny organizacji wraz z zakresem oddziaływania Częściowy GRI 203-2
GRI 205: Przeciwdziałanie korupcji (2016)
GRI 205-1 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz zidentyfikowane ryzyka Częściowy GRI 205-1
GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym Pełny GRI 205-2
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Pełny GRI 205-3
GRI 206: Zachowania antykonkurencyjne (2016)
GRI 206-1 Postępowania dot. zachowań antykonkurencyjnych, praktyk antymonopolowych i monopolistycznych Pełny GRI 206-1
Tematy środowiskowe
GRI 302: Energia (2016)
GRI 302-1 Zużycie energii wewnątrz organizacji Pełny GRI 302-1
GRI 303: Woda (2016)
GRI 303-1 Łączny pobór wody według źródła Pełny GRI 303-1
GRI 304: Bioróżnorodność (2016)
GRI 304-2 Opis istotnego wpływu działalności produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych w tym obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi Pełny GRI 304-2
GRI 305: Emisje (2016)
GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych Pełny GRI 305-1
GRI 305-2 Pośrednie energetyczne emisje gazów cieplarnianych Pełny GRI 305-2
GRI 305-3 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych Pełny GRI 305-3
GRI 305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Pełny GRI 305-4
GRI 306: Ścieki i odpady (2016)
GRI 306-1 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia Pełny GRI 306-1
GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem Częściowy GRI 306-2
GRI 306-3 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków Pełny GRI 306-3 GRI 306-3 GRI 306-3 GRI 306-3
GRI 307: Zgodność z regulacjami środowiskowymi (2016)
GRI 307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska Pełny GRI 307-1 GRI 307-1
Tematy społeczne
GRI 401: Zatrudnienie (2016)
GRI 401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region Pełny GRI 401-1 GRI 401-1
GRI 401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności Pełny GRI 401-2
GRI 403: Bezpieczeństwo i higiena pracy (2016)
GRI 403-1 Reprezentacja pracowników w formalnych komisjach ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Pełny GRI 403-1
GRI 403-2 Rodzaj urazów oraz wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych i nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą, z podziałem na regiony i płeć Pełny GRI 403-2
GRI 404: Szkolenia i edukacja (2016)
GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników Pełny GRI 404-1 GRI 404-1
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej Pełny GRI 404-2
GRI 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia Pełny GRI 404-3
GRI 406: Przeciwdziałanie dyskryminacji (2016)
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii Pełny GRI 406-1
GRI 413: Społeczność lokalna (2016)
GRI 413-1 Procent jednostek z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami wpływu i programami rozwoju Pełny GRI 413-1
GRI 413-2 Działania mające znaczący rzeczywisty lub potencjalnie negatywny wpływ na społeczności lokalne Pełny GRI 413-2
Aspekty sektorowe: Electric Utilities Sector Disclosures
GRI EU: Zarządzanie infrastrukturą krytyczną
GRI EU4 Długość oraz liczba naziemnych i podziemnych linii sieci przesyłu energii Pełny GRI EU4 GRI EU4
GRI EU12 Straty w przesyle jako procent całkowitej odebranej energii Pełny GRI EU12
GRI EU: Bioróżnorodność
GRI EU13 Bioróżnorodność kompensacji przyrodniczej w porównaniu z bioróżnorodnością dotkniętych obszarów Pełny GRI EU13
GRI EU: Zatrudnienie
GRI EU15 Procent pracowników którzy nabędą uprawnienia do przejścia na emeryturę za 5 oraz 10 lat, z uwzględnieniem podziału na rodzaj wykonywanej pracy Pełny GRI-EU15
GRI EU: Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI EU18 Odsetek pracowników dostawców, którzy odbyli odpowiednie szkolenia BHP (oszacowanie na podstawie sprawdzeń HSEQ) Pełny GRI EU18
GRI EU: Społeczność lokalna
GRI EU22 Liczba osób fizycznie i ekonomicznie przesiedlonych oraz rekompensata z tytułu przesiedlenia Pełny GRI EU22
GRI EU: Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI EU25 Liczba osób poszkodowanych, w tym rannych i ofiar śmiertelnych w społeczeństwie na skutek działalności firmy z włączeniem wyroków sądowych, trwających spraw oraz przypadków zachorowań Pełny GRI EU25
Wskaźniki własne
ENS w miejsce GRI EU28 ENS – wskaźnik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy elektro-energetyczny GRI EU28 Częstość przerw w dostawach energii elektrycznej (SAIFI) Pełny Wskaźnik ENS jest regulowany prawnie (zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 roku ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.)
ENS w miejsce GRI EU28 ENS w miejsce GRI EU28
AIT w miejsce GRI EU29 AIT – wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w systemie przesyłowym elektro-energetycznym GRI EU29 Przeciętny czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej (SAIDI) Pełny Wskaźnik AIT jest regulowany prawnie (zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 roku ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.).
AIT w miejsce GRI EU29 AIT w miejsce GRI EU29
Wskaźnik własny Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej Pełny Wskaźnik własny
Wskaźnik własny Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych – DYSU Pełny Wskaźnik własny


Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo
Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju