Wpływ
na społeczeństwo
i pracowników
Od naszych działań i zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej zależy jakość życia Polaków.

Szczególną troską PSE jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz personelu wykonawców świadczących usługi na rzecz naszej spółki.

Jesteśmy organizacją nowoczesną, kształtującą innowacyjne środowisko pracy. Inwestujemy w ciągły rozwój naszych pracowników. Chcemy stale wzmacniać unikalny zasób wiedzy w organizacji oraz eksperckość kadry PSE, odpowiedzialnej za utrzymywanie bezpiecznej i stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego.

Rozwój regionów i lokalnych społeczności

Współpraca z samorządami

GRI 103-1
Jako przykładny inwestor i dobry sąsiad szczególną wagę przykładamy do nawiązywania i rozwijania relacji z władzami samorządowymi. W trakcie realizacji inwestycji włączamy przedstawicieli województw, powiatów i gmin w proces decyzyjny.
Współpracując z administracją samorządową przekazujemy kompleksowe i rzetelne informacje na temat inwestycji, uświadamiając jednocześnie korzyści, płynące z nich dla danej gminy.
Prowadzone przez PSE działania mające na celu zbudowanie świadomości znaczenia inwestycji oraz utrzymanie lub pozyskanie pozytywnego nastawienia do niej:
 • bezpośrednie rozmowy z burmistrzami i wójtami gmin nt. docelowego kształtu inwestycji,
 • prezentacje w ramach sesji rad gmin poświęconych inwestycjom,
 • otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne dla lokalnych społeczności, służące wysłuchaniu opinii i sugestii na temat optymalnego przebiegu inwestycji na danym terenie,
 • angażowanie burmistrzów, wójtów i radnych, a także przedstawicieli jednostek w działania komunikacyjne na dalszych etapach inwestycji (poprzez programy edukacyjne, udział w spotkaniach, konferencjach, konsultacjach z mieszkańcami itp.),
 • organizacja wizyt studyjnych w otoczeniu istniejącej infrastruktury prowadzonych przez specjalistów
  z akredytowanego laboratorium prowadzącego pomiary oddziaływania PEM,
 • organizacja wizji lokalnych ukazujących najbliższe otoczenie inwestycji po jej sfinalizowaniu,
 • stały kontakt z interesariuszami inwestycji za pośrednictwem infolinii oraz punktów informacyjnych, gwarantujących dwukierunkowość komunikacji na linii inwestor – mieszkańcy,
 • kolportaż materiałów informacyjnych pomocnych w rozmowach z mieszkańcami (foldery informacyjne, dokumenty Q&A, filmy informacyjno-edukacyjne).

Prowadzone przez PSE działania mające na celu zapobieganie zmianie nastawienia do inwestycji:
 • organizacja lokalnych i regionalnych konferencji dotyczących linii elektroenergetycznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wrażliwych dla gminy
 • organizacja spotkań z ekspertami z zakresu energetyki, oddziaływania na zdrowie i życie ludzi oraz zwierząt, a także z lekarzami, hodowcami itp. ─ w zależności od zapotrzebowania i istotności zagadnień na danym obszarze,
 • pozyskanie wsparcia dla inwestycji ze strony lokalnych mediów, stowarzyszeń i mieszkańców poprzez spotkania i angażowanie ich w proces komunikacyjny,
 • utworzenie specjalnych punktów informacyjnych dostarczających wszelkich niezbędnych informacji na temat inwestycji,
 • przeprowadzenie w gminie lokalnego programu informacyjno-edukacyjnego dostosowanego do potrzeb komunikacyjnych i odpowiadającego na pytania i wątpliwości pojawiające się w danej gminie,
 • wspieranie lokalnych działań społecznych oraz inicjatyw podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Tab. 1. Spotkania z władzami i instytucjami w ramach realizacji inwestycji
Liczba spotkań z władzami i instytucjami w ramach realizacji inwestycji w latach 2016 - 2018
Obszary ZKO PSE 2018 2017 2016
Liczba spotkań Liczba inwestycji Liczba spotkań Liczba inwestycji Liczba spotkań Liczba inwestycji
Bydgoszcz 202 15 208 15 171 13
Katowice 112 30 91 30 125 17
Poznań 67 24 163 13 148 35
Warszawa i Radom 307 33 240 53 82 19
Łącznie 688 102 702 111 526 84

Realizując inwestycje elektroenergetyczne, mamy wspólny cel

1 916

Spotkań i wydarzeń dla inwestycji realizowanych w latach 2016-2018, w tym 688 spotkań w 2018 roku.

Przykładowy proces informacyjno-konsultacyjny
W 2017 i 2018 roku przeprowadziliśmy proces informacyjno-konsultacyjny dla zadania budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna.

Kryteria, jakimi kieruje się inwestor, dokonując wyboru wariantu do realizacji przebiegu trasy linii były przekazywane:
 • na etapie inicjującym proces informacyjno-konsultacyjny (styczeń/luty 2017 r.),
 • na spotkaniu informacyjnym pod auspicjami Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami Urzędów Gmin/Miast (marzec 2017 r.),
 • w materiałach o inwestycji (ulotki),
 • poprzez dedykowaną inwestycji stronę internetową http://www.liniakozienice-milosna.pl/,
 • podczas spotkań informacyjnych dla władz gmin i miast (styczeń-marzec 2018 r.),
 • w trakcie spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości (styczeń-maj 2018 r.).

Zaproponowane i zrealizowane działania z udziałem lokalnych społeczności:
 • Rozmowy z wójtami i burmistrzami gmin, w ramach których analizowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz plany rozwojowe gmin pod kątem możliwości umiejscowienia instalacji przesyłowych. Na tym etapie staraliśmy się – zgodnie z sugestiami samorządowców – znaleźć takie umiejscowienie inwestycji, które nie będzie kolidowało z planami gmin;
 • Spotkania z radami gmin w celu prezentacji podstawowych informacji o inwestycji, w szczególności o jej znaczeniu dla regionu i krajowej gospodarki, uwarunkowaniach technologicznych, formalno-prawnych, harmonogramie, oddziaływaniu linii oraz modelu konsultacji społecznych a także zebranie opinii na temat propozycji trasy linii na terenie gminy. Nasi przedstawiciele ustalali z włodarzami gmin kontynuację procesu informacyjno-konsultacyjnego w poszczególnych obrębach gmin. Termin każdego ze spotkań był ustalany przy współpracy z sołtysami. Informacje o spotkaniach były podawane z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem;
 • Udostępnianie w każdym urzędzie gminy kontaktów do osób zaangażowanych w projekt oraz dystrybucja ulotek informacyjnych;
 • Otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami, podczas których przedstawiciele PSE odpowiadali na wszelkie pytania mieszkańców dotyczące linii, a także analizowali zgłaszane sugestie dotyczące modyfikacji trasy linii lub umiejscowienia słupów elektroenergetycznych na konkretnych nieruchomościach. Wszystkie spotkania miały charakter otwarty. Terminy spotkań były ustalane z poszczególnymi sołtysami, którzy wskazywali dogodne dla mieszkańców lokalizacje. Najpóźniej na 7 dni przed każdym spotkaniem, sołtysi otrzymywali plakaty informacyjne o spotkaniu. Właściciele nieruchomości korzystali z możliwości zadawania indywidualnych pytań dotyczących swoich nieruchomości, co niejednokrotnie rozwiewało szereg wątpliwości. Na tej podstawie nasi przedstawiciele zbierali uwagi i wnioski strony społecznej dotyczące zaproponowanego wariantu trasy. Wpływały wnioski poszczególnych właścicieli działek dotyczące drobnych korekt trasy – posadowienia słupów. Każdy wniosek był rozpatrywany indywidualnie i, jeśli tylko było to możliwe technicznie, uwzględniany;
 • Bezpośrednie rozmowy indywidualne ze wszystkimi właścicielami na trasie, które były okazją do ponownego przedstawienia założeń inwestycji i finalnego uzgodnienia sposobu jej realizacji w przypadku konkretnych nieruchomości.

Przez cały czas procesu inwestycyjnego wszyscy zainteresowani jego tematyką mogli zapoznać się z aktualnymi informacjami dostępnymi poprzez:
 • ulotki o projekcie dostępne np. we wszystkich urzędach gmin oraz kolportowane na spotkaniach informacyjnych,
 • folder o bezpieczeństwie eksploatacji linii elektroenergetycznych,
 • mapy dedykowanie poszczególnym gminom (dostępne podczas spotkań oraz w urzędach gmin w postaci wkładek do folderów),
 • dedykowaną stronę internetową inwestycji,
 • infolinię działającą 5 dni w tygodniu i obsługiwaną przez specjalistów dysponujących wszechstronną wiedzą na temat inwestycji.

Informacje o spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dystrybuowano za pośrednictwem:
 • strony internetowej inwestycji,
 • stron internetowych gmin (w zależności od praktyki gminy),
 • plakatów informacyjnych (na tablicach sołeckich, w urzędach gmin),
 • punktów informacyjnych,
 • wójtów, radnych i sołtysów, dzięki zaangażowaniu których wiedza była przekazywana bezpośrednio.

Inwestycja w rozwój regionów

GRI 203-2
Inwestycje infrastrukturalne celu publicznego, w tym budowa elektroenergetycznych stacji i linii najwyższych napięć, znacząco podnoszą standardy życia w całym regionie.
Gwarantując stabilne dostawy energii elektrycznej na danym obszarze, PSE pomagają realizować szereg funkcji istotnych z punktu widzenia regionów i lokalnych społeczności.
Korzyści wynikające z inwestycji infrastrukturalnych:
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez zapewnienie przedsiębiorstwom warunków odpowiednich do lokowania i rozwijania działalności gospodarczej, czego efektem są nowe miejsca pracy, a także wpływy podatkowe do budżetów gmin,
 • zapewnienie większej dostępności energii elektrycznej ze względu na brak ograniczeń w poborze mocy,
 • ograniczanie ryzyka awarii poprzez zastępowanie wyeksploatowanych instalacji nowoczesnymi konstrukcjami,
 • ograniczanie strat energii elektrycznej, a w konsekwencji – również jej kosztów poprzez zwiększanie napięcia sieci przesyłowych oraz stosowanie wysokiej jakości materiałów do ich konstrukcji,
 • znaczące wpływy budżetowe z podatków odprowadzanych do gmin – corocznie do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości wpływa 2 procent wartości inwestycji zrealizowanej na jej obszarze,
 • rozwój lokalnej przedsiębiorczości – zatrudnianie lokalnych firm jako podwykonawców, usługi na rzecz wykonawców,
 • impuls do modernizacji oraz rozwoju lokalnej infrastruktury dystrybutorów energii elektrycznej,
 • zwiększanie możliwości przyłączeniowych dla lokalnych źródeł wytwarzania energii, w tym w szczególności dla OZE ,
 • tworzenie warunków do dalszego, dynamicznego rozwoju elektromobilności.
Działania edukacyjne
GRI 103-1 GRI 103-2
Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowane programy edukacyjne
Obszary związane z elektroenergetyką oraz naszą działalnością jako operatora są niezwykle istotne z punktu widzenia gospodarki oraz odbiorców energii elektrycznej. Są jednak również skomplikowane i często niezrozumiałe dla odbiorców końcowych. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, PSE realizują akcje edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także cykl warsztatów dla dziennikarzy zajmujących się elektroenergetyką.
Inwestycjom PSE towarzyszą akcje edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, a w konsekwencji pośrednio – także do społeczności lokalnych. Zajęcia pomagają budować wiedzę na temat energetyki i bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwiewać obawy związane z inwestycjami.
Działania społeczne
GRI 203-1 GRI 103-3
W obliczu ambitnych wyzwań inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych w kwietniu 2018 r. powołaliśmy Komitet Działalności Społecznej – nowy organ opiniująco-doradczo-decyzyjny, wyznaczony do realizacji zadań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
Rolą Komitetu jest udzielanie wsparcia finansowego na terenach, na których PSE prowadzą swoją ustawową i statutową działalność. Działalność organu zasięgiem obejmuje teren całego kraju, ze szczególnym naciskiem na regiony, gdzie PSE eksploatują i rozwijają swoją infrastrukturę.
Odbiorcami działań społecznych PSE są jednostki samorządu terytorialnego, instytucje, lokalne stowarzyszenia, fundacje oraz inne niekomercyjne podmioty prowadzące działalność charytatywną. Warunkiem współpracy jest trwały, długoterminowy i nastawiony na dobro wspólne charakter inicjatyw społeczności lokalnych.
W pierwszym roku działalności Komitetu zorganizowaliśmy 5 lokalnych projektów społecznych. W ramach programu „Pingpongowe marzenia z PSE” wspólnie Polskim Związkiem Tenisa Stołowego wyposażyliśmy w niezbędny sprzęt sportowy ponad 1100 młodych zawodników w 20 gminach. Pozostałe projekty związane były m.in. z zakupem sprzętu komputerowego dla społeczności lokalnych.
Działania dobrosąsiedzkie są prowadzone w celu rozwoju i podniesienia atrakcyjności regionów, w których PSE realizują zadania inwestycyjne. Projekty poprzedziły prace związane z identyfikacją lokalnych potrzeb wśród grup interesariuszy. Na tej podstawie Komitet przygotował założenia do ogólnopolskiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, który będzie realizowany w kolejnych latach. Więcej o programie: http://wzmocnijotoczenie.pl/
„PSE są największą firmą, która działa na terenie gminy Sulików. Stacja najwyższych napięć położona w Mikułowie w ciągu ostatnich lat została gruntownie zmodernizowana i rozbudowana, stanowiąc najważniejszy element połączenia systemów energetycznych Polski i Niemiec. Jestem niezwykle zadowolony, że firma dostrzega potrzeby społeczne w środowiskach wiejskich i w tak spektakularny sposób wspiera działania kulturalne w Gminie Sulików.”
Robert Starzyński, wójt gminy Sulików

Wpływ na społeczności lokalne

GRI 103-1 GRI 413-2
Normy i regulacje w obszarze majątku sieciowego

Wpływ działalności naszej spółki na otoczenie społeczne i środowiskowe ma szczególne znaczenie
w przypadku budowy nowych linii napowietrznych. Realizacja inwestycji odbywa się w oparciu
o najnowsze normy europejskie PN-EN 50341, dotyczące projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych. Respektujemy przy tym wszelkie obowiązujące w kraju akty prawne z obszarów ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego oraz pozostałych.
Normy europejskie
Normy stosowane do projektowania oraz budowy nowych linii zapewniają wysoki poziom niezawodności pracy linii, wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego oraz minimalizację uciążliwości linii dla otaczającego środowiska. W celu ograniczenia wycinki drzew, na terenach leśnych stosujemy praktykę prowadzenia przewodów linii ponad lasem, dzięki czemu wycinkę drzew można ograniczyć do niewielkich obszarów – tylko pod stanowiska słupów.
Do budowy każdej linii niezbędne jest pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z którymi w wybranych miejscach linii stosuje się oznakowanie przewodów lub słupów elementami widocznymi dla ptaków (sylwetki ptaków drapieżnych na wieżyczkach odgromowych lub spirale ostrzegawcze zawieszone na przewodach). Zgodnie z obowiązującym prawem, stosowane jest również oznakowanie przeszkodowe linii jako przeszkody lotniczej.
Urządzenia, aparaty i układy instalowane w stacjach spełniają również wymagania norm europejskich, co zapewnia wysoki poziom niezawodności ich pracy. Stosowane są też rozwiązania zmniejszające oddziaływanie stacji elektroenergetycznej na otoczenie, w tym na środowisko naturalne. Każdy instalowany transformator sieciowy wyposażany jest w misę olejową zabezpieczającą olej przed wyciekiem do środowiska w przypadku awarii.
Ustanawianie praw do nieruchomości
W celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych, pomiędzy przedsiębiorcami przesyłowymi a właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia się znajdują, w 2008 roku wprowadzono do kodeksu cywilnego pojęcie „służebności przesyłu”. Prawo służebności przesyłu określa zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się lub mają znajdować się jego urządzenia przesyłowe, czyli wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie elektroenergetyczne. Wprowadzone zapisy umożliwiają inwestorowi dostęp do urządzeń, czyli słupów, przewodów i elementów stacji znajdujących się na nieruchomości w przypadkach awarii, napraw i konserwacji.
Służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym, ustanawianym w formie aktu notarialnego na nieruchomości. Jego zakres jest wpisywany do księgi wieczystej obciążonej nieruchomości.
Zgodnie z obowiązującym prawem, za ustanowienie służebności przesyłu każdemu właścicielowi nieruchomości wypłacane jest wynagrodzenie oraz odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości.
Przed rozpoczęciem prac zlecamy wykonanie operatów szacunkowych dla każdej nieruchomości objętej inwestycją. Operaty stanowią podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia i odszkodowania dla właściciela działki. Na wielkość wypłat wpływ mają czynniki takie jak: dotychczasowa wartość i przeznaczenie nieruchomości oraz straty w użytkach rolnych, zasiewach lub zbiorach spowodowane zajęciem części nieruchomości przez urządzenia przesyłowe. Dodatkowe odszkodowanie przysługuje za posadowienie słupa. Zazwyczaj po akceptacji i zawarciu umowy cywilnoprawnej właściciele otrzymują pierwszą ratę odszkodowania. Wypłata drugiej raty następuje po podpisaniu aktu notarialnego, który umożliwia inwestorowi dostęp do terenu i linii. Przyznawane są także odszkodowania za uszkodzenia i straty powstałe podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych.
W przypadku braku zgody właściciela gruntu na podpisanie umowy służebności inwestycji celu publicznego po wykorzystaniu całego procesu rokowań uruchamiana jest ścieżka rokowań zgodnie z wymogami art.124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Procedura administracyjna jest jednak ostatecznością w procesie negocjacji – przed jej zastosowaniem podejmowane są działania zmierzające do kompromisowego rozwiązania.
Nie prowadzimy statystyk w zakresie liczby umów służebności przesyłu zawieranych z właścicielami nieruchomości przez działających w naszym imieniu wykonawców. Rocznie sprawa dotyczy wielu tysięcy działek. Odsetek zawartych umów szacujemy na 94-98 procent, a pozostałe 2 do 6 procent stanowią decyzje administracyjne wydane zgodnie z art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN).
Liczba osób fizycznie i ekonomicznie przesiedlonych oraz rekompensata z tytułu przesiedlenia
Już na etapie planowania lokalizacji inwestycji dokładamy wszelkich starań, aby realizowane przez nas inwestycje w możliwie jak najmniejszym stopniu ingerowały w obszar ludzki. Tam, gdzie to możliwe, rozważamy kilka wariantów lokalizacji inwestycji. Zapraszamy również do współpracy przedstawicieli społeczności lokalnych oraz władz samorządowych. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze inwestycje nie wiązały się z koniecznością przesiedleń. W 2018 roku nie doszło do żadnego przypadku przesiedlenia.
Liczba osób przesiedlonych fizycznie lub ekonomicznie i odszkodowań

Liczba osób przesiedlonych fizycznie lub ekonomicznie i odszkodowań, w podziale według rodzaju projektu

2018
2017
2016
0
2*
0

*W ramach rozbudowy stacji 400/220/110kV Grudziądz Węgrowo w 2017 r. doszło do przesiedlenia dwóch osób: ojca i córki, którzy byli współwłaścicielami dwóch działek niezbędnych do rozbudowy stacji. Sprawa wykupu została sfinalizowana w I kwartale 2017 roku.
Oddziaływanie linii
Wszystkie urządzenia elektryczne wytwarzają w swoim otoczeniu pole elektromagnetyczne, które powstaje na skutek obecności napięcia oraz w wyniku przepływu prądu. Do grupy tych urządzeń należą linie najwyższych napięć. Wokół linii powstaje pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości (50 Hz) – takie samo jak wytwarzane przez odkurzacz lub pralkę, czyli urządzenia elektryczne używane w każdym domu. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego jest często przedmiotem dyskusji na temat potencjalnego wpływu na zdrowie człowieka.
Dotychczasowe wyniki badań przeprowadzonych na całym świecie nie potwierdzają obaw co do negatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych niskich częstotliwości na zdrowie człowieka oraz na inne organizmy żywe, ale też nie wykluczają takiego wpływu. Właśnie z tego powodu w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej ustanowiono odpowiednie przepisy określające z dużym zapasem bezpieczeństwa dopuszczalne wielkości oddziaływania obiektów elektroenergetycznych. Nasza spółka rygorystycznie przestrzega przepisów. Przed oddaniem danego obiektu do użytkowania wykonywane są pomiary pól elektromagnetycznych, które następnie poddawane są weryfikacji przez organy ochrony środowiska, co wyklucza możliwość niespełnienia wymagań.
Dla każdego realizowanego zadania inwestycyjnego przygotowujemy informatory dla społeczności lokalnych z rzetelnymi informacjami na temat inwestycji oraz ich wpływu na środowisko. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych jest zawsze jednym z elementów programu konferencji regionalnych, organizowanych przez wykonawców przy współpracy z nami.
Hałas
Poziom emitowanego hałasu zależy od konstrukcji linii elektroenergetycznej oraz warunków pogodowych (znacznie wzrasta podczas mżawki i deszczu, na co nie mamy wpływu). Hałas pochodzący z nowo projektowanych linii poza terenem pasa technologicznego nie przekracza wartości dopuszczalnych w środowisku.
Głównymi źródłami hałasu w naszych stacjach są transformatory. Stosujemy urządzenia o obniżonej mocy akustycznej oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne układów chłodzenia. W szczególnych przypadkach w celu ograniczenia hałasu budowane są ekrany akustyczne.
Walory krajobrazowe
Problem widoku z okna, często nawet na dość odległą linię elektroenergetyczną, jest jedną z głównych przyczyn protestów społecznych. Celem każdego projektu jest wkomponowanie linii w krajobraz w sposób minimalizujący negatywne wrażenia estetyczne. Z założenia unikamy prowadzenia linii elektroenergetycznych przez tereny o szczególnych walorach krajobrazowych.
Porażenie prądem lub piorunem
Nasze linie najwyższych napięć wyposażone są w przewody odgromowe. Oznacza to, że w ich sąsiedztwie zmniejsza się zagrożenie uderzenia piorunem. Jednak w pobliżu linii zawsze wymagane jest zachowanie elementarnej ostrożności – w szczególności przy pracach z użyciem sprzętu rolniczego.
Usuwanie awarii
Z powodu braku unormowania prawnego służebności przesyłu dla linii elektroenergetycznych wybudowanych w latach wcześniejszych, na gruntach prywatnych pojawiają się czasem problemy związane z utrudnianiem, a nawet uniemożliwianiem ekipom remontowym wstępu na przedmiotowe nieruchomości. Utrudnianie dostępu do obiektu przedłuża czas usuwania awarii lub wykonania remontu, co wywołuje problemy – zwłaszcza dla lokalnych odbiorców energii elektrycznej.
GRI 413-1
Prowadzimy analizę wpływu naszych inwestycji na społeczność lokalną (w 100 procentach przypadków)
Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji – przykłady:
 • W 2018 roku rozpoczęły się prace na placu budowy stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń (gmina Żukowo, woj. pomorskie). Obiekt powstaje w miejscu, które zostało wybrane w długotrwałym procesie konsultacji społecznych i uzgodnień. Efektem dialogu, prowadzonego przez naszą spółkę ze społecznością lokalną i reprezentującymi ją władzami samorządowymi, była radykalna modyfikacja pierwotnych planów lokalizacji obiektu. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, stacja powstaje w miejscu odgrodzonym lasem od zabudowań mieszkalnych. Dzięki temu obiekt w minimalnym stopniu ingeruje w krajobraz okolicy i nie będzie – w opinii samych mieszkańców – uciążliwym sąsiadem. Realizowana drugi rok z rzędu budowa stacji nie wywołuje kontrowersji i protestów.
 • Dla zadań modernizacyjnych:
  • Modernizacja linii 220 kV Rożki-Kielce
  • Modernizacja linii 220 kV Kozienice-Rożki
  • Modernizacja stacji 220/110 kV Rożki
Modernizacja istniejącego połączenia 1-torowego 400 kV na 2-torowe przy zmniejszeniu pasa technologicznego z 80 mb na 70 mb. Efektem jest zwolnienie terenu nieruchomości objętego służebnością przesyłu.
 • Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna
Modernizacja istniejącego połączenia 1-torowego 400 kV na 2-torowe przy zmniejszeniu pasa technologicznego z 80 mb na 70 mb (po 35 m od osi linii). Efektem jest zwolnienie terenu nieruchomości objętego służebnością przesyłu.
GRI 102-40 GRI 102-42 GRI 102-43
Tab. 2. Nasi interesariusze wraz z formami ich zaangażowania
Grupa docelowa Charakterystyka Narzędzia i techniki komunikacji*
Działanie bezpośrednie
Regulator Prezes URE jest odpowiedzialny za regulację sektora energetycznego oraz za promowanie konkurencji. Z Prezesem URE uzgadniamy m.in. Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz jego aktualizację. Spotkania bezpośrednie, konferencje branżowe, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, strona WWW.
Wykonawcy zadań inwestycyjnych Firmy zewnętrzne wybierane w trybie przetargów publicznych i niepublicznych. Działają w imieniu i na rzecz PSE, wpływają na opinie lokalnych społeczności i lokalnych władz, kształtują wizerunek naszej spółki jako inwestora. Spotkania bezpośrednie, konferencje branżowe, szkolenia wewnętrzne, sprawna komunikacja w zadaniach inwestycyjnych w ramach Programów Komunikacji Społecznej (foldery, strona WWW, briefingi prasowe, konferencje, filmy, programy edukacyjne itp.), definiowanie dobrych praktyk i wytycznych komunikacyjnych oraz współpraca w ramach zasad zrównoważonego rozwoju.
Administracja publiczna, władze samorządowe Transparentne i profesjonalne działania informacyjno-edukacyjne w ramach komunikacji społecznej wpływają na budowanie właściwych relacji. Spotkania bezpośrednie, listy intencyjne, dedykowane konferencje specjalistyczne, foldery ogólnofirmowe, specjalistyczne i dotyczące zadań inwestycyjnych, magazyn ekspercki, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, strona WWW.
Opinia publiczna, społeczności lokalne Grupa kluczowa z punktu widzenia prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych. Przekonanie jej bezpośrednich sąsiadów do akceptacji inwestycji oraz ustanowienie służebności przesyłu mają zasadnicze znaczenie dla terminu realizacji zadania inwestycyjnego. Kontakt z grupą umożliwia uzyskanie największej akceptacji społecznej lub wypracowanie kompromisu. Media relations, artykuły prasowe, strony WWW, Twitter, YouTube, PSE, foldery, ulotki, programy edukacyjne dla mieszkańców gmin, na terenie których planowana jest inwestycja, spotkania realizowane za pośrednictwem wykonawców i bezpośrednio.
Komitety protestacyjne, lokalni liderzy protestów oraz akcji społecznych Lokalne inicjatywy będące wynikiem braku akceptacji społecznej do procedowanego rozwiązania i reprezentujące interesy całej społeczności lub wybranej grupy. Korespondencja formalna, udział w spotkaniach i podczas akcji protestacyjnych.
Pracownicy, kadra menedżerska GK PSE Zaangażowani i zmotywowani pracownicy i kadra menedżerska decydują w ogromnym stopniu o efektywności działania PSE. Stopień poinformowania pracowników oraz poziom ich satysfakcji z pracy mają kluczowe znaczenie dla budowania zaangażowania pracowników. Pracownicy, kadra menedżerska GK PSE Zaangażowani i zmotywowani pracownicy i kadra menedżerska decydują w ogromnym stopniu o efektywności działania PSE. Stopień poinformowania pracowników oraz poziom ich satysfakcji z pracy mają kluczowe znaczenie dla budowania zaangażowania pracowników. Kodeks etyki i postępowanie zgodnie z wartościami, intranet, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, ulotki informacyjne, komunikacja projektów strategicznych, ankiety, komunikacja wdrażanych zmian, spotkania bezpośrednie, spotkania integracyjne, uroczystości firmowe, magazyn „Przesył”, newsletter.
Pracownicy GK PSE zaangażowani w proces inwestycyjny Zaangażowani i zmotywowani pracownicy, kadra menedżerska oraz zasady etyki biznesowej decydują w ogromnym stopniu o efektywności działania spółki. Stopień poinformowania pracowników oraz poziom ich satysfakcji z pracy mają kluczowe znaczenie dla budowania zaangażowania pracowników. Poza narzędziami skierowanymi do wszystkich pracowników dodatkowe narzędzia wspierające w bieżącej pracy to: foldery specjalistyczne, szkolenia dedykowane, dokumenty Q&A.
Lokalne i regionalne stowarzyszenia Lokalne i regionalne organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju danego obszaru, np. gminy, wsi lub powiatu. Przekazanie kompleksowej i rzetelnej informacji na temat inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem planowanej lokalizacji i przebiegu linii oraz opinii przedstawicieli lokalnych społeczności – spotkania bezpośrednie i materiały promocyjne (folder) oraz strona WWW.
Pozarządowe stowarzyszenia i organizacje ekologiczne Lokalne, regionalne i ogólnokrajowe organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego, flory lub fauny, albo prowadzące działalność w zakresie rozwoju inicjatyw proekologicznych na danych terenach. Bezpośrednie spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń, dostarczenie materiałów informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych oraz związanych z nimi działań inwestora.
Partnerzy biznesowi Firmy współpracujące z PSE na etapie przedinwestycyjnym i realizujące usługi na jej zlecenie. Informacje na temat polityki bezpieczeństwa, posiadanych certyfikatów ISO oraz polityki antykorupcyjnej udzielane przez pracowników na spotkaniach z partnerami i współpracownikami.
Działanie pośrednie
Media (ogólnopolskie, regionalne, branżowe) Media (ogólnopolskie, regionalne, branżowe) Przekazują informacje, kształtują opinie na temat inwestycji. Konferencje prasowe, briefingi, warsztaty dla dziennikarzy, spotkania indywidualne (artykuły, wywiady), Twitter, artykuły sponsorowane, dodatki branżowe do gazet, magazyn ekspercki, materiały prasowe, prezentacje, strona WWW, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe. Konferencje prasowe, briefingi, warsztaty dla dziennikarzy, spotkania indywidualne (artykuły, wywiady), Twitter, artykuły sponsorowane, dodatki branżowe do gazet, magazyn ekspercki, materiały prasowe, prezentacje, strona WWW, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe.
Administracja centralna, parlament Ministerstwa oraz urzędy centralne, parlamentarzyści – szczególnie zaangażowani w komisjach i zespołach parlamentarnych. Spotkania indywidualne, prezentacje, foldery, konferencje branżowe i ekonomiczne, strona WWW, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, magazyn ekspercki.
Kontrahenci (wytwórcy, dystrybutorzy, firmy obrotu) Grupa podmiotów stale współpracujących z PSE związanych umowami. Spotkania indywidualne, konferencje branżowe, warsztaty, magazyn ekspercki, raport wpływu PSE prezentujący w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, strona WWW.
*W naszej działalności szczególną wagę przywiązujemy do budowania trwałych relacji i korzystania z różnorodnych metod dialogu z naszymi interesariuszami.

Komunikujemy się z naszym partnerami, korzystając z wielu kanałów. Częstotliwość kontaktów jest zależna od potrzeb PSE oraz zapytań naszych interesariuszy.
 • 47

  Wydarzeń i konferencji branżowych
  z udziałem ekspertów PSE
  w 2018 r.

 • 57

  Ekspertów PSE zaangażowanych
  w wydarzenia, debaty, seminaria, fora i kongresy branżowe
  zorganizowane w 2018 r.

 • 8
  tys.

  Ponad 8 tys. publikacji
  nt. różnych obszarów działalności PSE ukazało się w 2018 roku, z czego ponad 99,87% miało charakter pozytywny lub neutralny.

 • 51

  Raportów
  (m.in. dane KSE i RB) automatycznie generowanych ze strony internetowej PSE w 2018 r.