Raport finansowy

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I.1. Informacje ogólne
 1. Dane ogólne:
  1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (dalej: PSE S.A., Spółka)
  2. Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165
  3. przedmiotem działania PSE S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
  4. głównymi celami działalności PSE S.A. są:
   • świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej,
   • zapewnianie bezpiecznej i ekonomicznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego oraz efektywne gospodarowanie środkami taryfowymi,
   • zapewnianie współdziałania systemu elektroenergetycznego z innymi systemami elektroenergetycznymi, z którymi jest połączony,
   • sprostanie zagrożeniom ujawniającym się w otoczeniu Spółki i doskonalenie procesów wewnętrznych,
   • zwiększanie efektywności organizacji oraz zbudowanie Spółki opartej na ciągłym doskonaleniu pozwalającym na podnoszenie jakości i produktywności.
  5. organ prowadzący rejestr:
   Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna zostały utworzone Aktem Notarialnym z dnia 17 lutego 2004 roku i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XIX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000197596 w dniu 03 marca 2004 roku.
 2. Czas trwania Spółki: nieograniczony.
 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku, natomiast dane porównawcze obejmują okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
 4. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
 5. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z późniejszymi zmianami), dalej: Ustawa o rachunkowości, Ustawa.
 6. Wszystkie kwoty zostały wymienione w złotych i groszach.
I.2. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim Ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne stanowią nabyte przez Spółkę, zaliczane do aktywów trwałych, niezakwalifikowane do inwestycji prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby Spółki.
Wycena wartości niematerialnych i prawnych
Na dzień nabycia wartości niematerialne i prawne ujmuje się w wartości początkowej, stanowiącej cenę nabycia lub koszt wytworzenia.
Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu.
Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej w przypadku aktualizacji wyceny aktywów trwałych według uregulowań wynikających z odrębnych przepisów, pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu utraty wartości.
Okres i metodę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia do używania wartości niematerialnych i prawnych. Okresy amortyzacji bilansowej ustalane są przez jednostki odpowiedzialne za zarządzanie składnikiem majątku na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych i podlegają okresowej weryfikacji.
Odpisy aktualizujące
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne określa się dla indywidualnych składników lub grup identycznych składników, w oparciu o określenie trwałej utraty ich wartości przed ich pełnym zamortyzowaniem – w przypadku powstania przyczyny powodującej utratę wartości.
Poziom odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości ustalany jest poprzez porównanie ceny sprzedaży netto, a więc ceny możliwej do uzyskania za nie, pomniejszonej o związane z tym koszty, z wartością księgową.
2. Środki trwałe
Za środki trwałe uznaje się składniki aktywów, które na dzień ujęcia spełniają łącznie następujące warunki:
 • posiadają formę rzeczową lub są rzeczowym prawem majątkowym, takim jak między innymi: prawem wieczystego użytkowania gruntu,
 • ich przewidywany okres ekonomicznej użyteczności w danej jednostce jest dłuższy niż rok (12 miesięcy)
 • są przeznaczone do wykorzystania na potrzeby jednostki, w tym także do trwałego wykorzystania przez inne jednostki na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu, o ile umowy te nie spełniają definicji leasingu finansowego.
 • są kompletne i zdatne do użytkowania.
Środek trwały jest kompletny, jeżeli może realizować  przypisane mu funkcje, co oznacza, że spełnia wszystkie warunki techniczne (pod względem konstrukcyjnym) i prawne przewidziane dla danej kategorii środków trwałych, a w szczególności zawiera wszystkie części składowe.
Część składowa jest nieodłącznym elementem środka trwałego warunkującym jego użytkowanie, która nie może być od niego odłączana bez istotnego uszczerbku dla zdatności środka trwałego do użytkowania.
Część składowa jest powiązana fizycznie lub prawnie ze środkiem trwałym.

Wycena środków trwałych
Na dzień ujęcia w księgach rachunkowych środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia (lub wartości godziwej/rynkowej w przypadku otrzymania nieodpłatnego).
Cena nabycia lub koszt wytworzenia stanowiące wartość początkową środka trwałego obejmują ogół kosztów pozostających w związku przyczynowo - skutkowym z jego pozyskaniem, w tym budową, poniesionych od dnia podjęcia decyzji o pozyskaniu środka trwałego, w tym od dnia udokumentowanego rozpoczęcia jego budowy do dnia udokumentowanego uznania go za kompletny i zdatny do użytkowania.
Do wartości początkowej środka trwałego nie zalicza się kosztów, które nie są związane przyczynowo - skutkowo z pozyskaniem, wytworzeniem środka trwałego (np. opłat o charakterze sankcji).
W szczególności do wartości początkowej środka trwałego nie zalicza się:
 • kosztów ogólnego zarządu, z wyjątkiem uzasadnionych kosztów utrzymania jednostek uczestniczących w budowie środków trwałych,
 • kosztów przeszkolenia pracowników jednostki w zakresie obsługi nowo pozyskanego środka trwałego, z wyjątkiem przypadku, gdy koszty te zostały objęte ceną nabycia środka trwałego, w sposób uniemożliwiający ich ustalenie lub wiarygodne oszacowanie,
 • kosztów poniesionych w związku ze zmianą lokalizacji środka trwałego lub reorganizacją części lub całości działalności operacyjnej jednostki (kosztów przemieszczenia środków trwałych do nowych miejsc użytkowania) – koszty te pozostają w bezpośrednim związku ze zmianą lokalizacji lub reorganizacją Spółki, a nie z budową środka trwałego,
 • kosztów poniesionych przed dniem podjęcia udokumentowanej decyzji o pozyskaniu środka trwałego lub przed dniem rozpoczęcia jego budowy,
 • kosztów działań marketingowych, które mają na celu zapewnić uzyskanie korzyści ekonomicznych z obiektu środka trwałego po jego wybudowaniu, niezależnie od okresu, w którym są ponoszone.
Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego nie zalicza się kosztów, jakie Spółka będzie musiała ponieść w przyszłości w związku z likwidacją tego środka trwałego po zakończeniu jego eksploatacji, bądź w związku z rekultywacją terenu, na którym znajdował się dany środek trwały.
Wartość początkową środka trwałego powiększają nakłady związane z wykonaniem prac w celu jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji) powodujące wzrost wartości użytkowej po zakończeniu ulepszenia, w stosunku do jej wartości przy przyjęciu do używania, mierzonej okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów, kosztami eksploatacji i innymi miarami. Ulepszenia środków trwałych w trakcie użytkowania mogą dotyczyć własnych, jak i obcych środków trwałych. Kwota ulepszenia musi przekraczać kwotę 3500 zł netto.
Wymiana części składowej środka trwałego, nie będąca remontem lub konserwacją, powoduje zmniejszenie wartości brutto środka trwałego o dotychczasową wartość brutto części składowej oraz zmniejszenie dotychczasowego umorzenia środka trwałego o umorzenie części składowej. Jednocześnie następuje ujęcie w ewidencji środków trwałych nowej części składowej według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości księgowej brutto powiększonych o koszty związane bezpośrednio z przystosowaniem części składowej do stanu zdatnego do używania łącznie z kosztami transportu jak też załadunku, wyładunku. Jeśli dołączana część składowa była ujęta w ewidencji środków w wartości brutto, to należy powiększyć umorzenie środka trwałego o dotychczasowe umorzenie dołączanej części składowej.
Wszelkie pozostałe wydatki ponoszone na remonty i konserwację środka trwałego odnosi się w ciężar rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione.
W trakcie roku obrotowego wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu.
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej w przypadku aktualizacji wyceny środków trwałych według uregulowań wynikających z odrębnych przepisów, powiększonej o koszty ulepszeń, pomniejszonej o skumulowane odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Okres i stawki amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do używania. Okresy amortyzacji bilansowej są ustalane przez jednostki odpowiedzialne za zarządzanie składnikiem majątku na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego.
Spółka przeprowadza systematyczną weryfikację stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych oraz części składowych, nie później niż na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Zweryfikowane stawki stosuje się począwszy od nowego roku obrotowego.
Trwała utrata wartości środków trwałych zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez Spółkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.
Spółka dokonuje wówczas odpisu aktualizującego, doprowadzając wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do wartości odzyskiwalnej.
Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze, zaliczone do majątku jednostki, amortyzuje się w okresie trwania umowy lub w okresie ekonomicznej użyteczności środka – w zależności od tego, który z nich jest krótszy.
3. Środki trwałe w budowie
W pozycji tej ujmuje się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez Spółkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania.
4. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje to aktywa posiadane przez Spółkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) i innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej.
Na inwestycje składają się inwestycje długoterminowe oraz inwestycje krótkoterminowe. O kwalifikacji inwestycji do aktywów trwałych lub obrotowych decyduje kryterium czasu. Inwestycje, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne, kwalifikowane są jako inwestycje krótkoterminowe.
Wycena inwestycji długoterminowych
Inwestycje długoterminowe ujmuje się na dzień bilansowy według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne, skorygowanej o odpisy aktualizujące wartość inwestycji. Powstanie odpisu aktualizującego wartość inwestycji wynika z trwałej utraty wartości inwestycji w sytuacji, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestycja długoterminowa nie przyniesie w przyszłości korzyści ekonomicznych.
Wycena inwestycji krótkoterminowych
Inwestycje krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia lub powstania według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.
5. Leasing
W ramach umowy leasingu jedna ze stron umowy (finansujący) przekazuje drugiej stronie (korzystający) środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony.
Klasyfikacji umowy leasingu dokonuje się na moment rozpoczęcia leasingu.

Leasing finansowy
Jeżeli umowa leasingu spełnia co najmniej jeden z warunków wymienionych w art. 3 ust. 4 Ustawy o rachunkowości, to przyjęte w ramach tej umowy do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych korzystającego i ten dokonuje odpisów amortyzacyjnych, a drugostronnie ujmuje się jako zobowiązanie finansowe.
6. Zapasy
Zapasy (materiały) to rzeczowe aktywa obrotowe nabyte w celu zużycia na potrzeby własne, zdatne do sprzedaży oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym.
Ewidencję zapasów prowadzi się bilansowo w ujęciu ilościowo – wartościowym i uzgadnia z danymi właściwych kont syntetycznych na koniec każdego okresu sprawozdawczego.
Wartość materiałów zużywających się stopniowo odpisuje się w koszty jednorazowo, w momencie wydania do użytkowania.
Niektóre rodzaje materiałów, m.in.: paliwo, materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, drobne zakupy na cele reprezentacyjne i reklamowe, woda i artykuły spożywcze, nabywane w ilościach zaspokajających bieżące zapotrzebowanie Spółki, odpisywane są w koszty działalności, bezpośrednio po ich zakupie, z pominięciem ewidencji ilościowo-wartościowej.
Na dzień bilansowy zapasy wycenia się według wartości mniejszej z ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto skorygowanych o odpis aktualizujący wartość zapasów.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów tworzy się w oparciu o analizę stanu zapasów uwzględniając:
 1. stan zapasów,
 2. obroty zapasów,
 3. przydatność zapasów,
 4. wartość zapasów nie wykazujących ruchu w ciągu roku,
 5. stopień zużycia ekonomicznego.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych (materiały) dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z doprowadzenia do cen sprzedaży netto zamiast cen zakupu lub kosztów wytworzenia zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.
Materiały i towary wycenia się w ciągu roku obrotowego według rzeczywistych cen nabycia.
Rozchód zapasów towarów ustala się w ciągu roku w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu.
Zaliczki na dostawy wycenia się w wartości nominalnej tj. w wartości kwot przekazanych dostawcom na poczet dokonanych zamówień.
7. Rozrachunki

Należności
Na dzień bilansowy należności i roszczenia Spółka wycenia w kwocie wymaganej zapłaty, powiększając ich wartość o należne odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie i pomniejszając o odpisy aktualizujące ich wartość wyrażające prawdopodobne zmniejszenie należności, z uwzględnieniem poziomu posiadanych zabezpieczeń. Wyłącza się z ksiąg rachunkowych należności niefinansowe przedawnione, umorzone bądź uznane za nieściągalne.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.
Do należności długoterminowych Spółka zalicza należności, z wyjątkiem zaliczanych do aktywów finansowych oraz dotyczących dostaw i usług, których termin wymagalności przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego.
Zobowiązania
Na dzień bilansowy zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota wymaganej zapłaty obejmuje wartość nominalną zobowiązania, jak i naliczone odsetki należne kontrahentowi.
Wartość nominalna zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów powiększona zostaje o naliczone odsetki i powiększona lub zmniejszona o naliczone różnice kursowe.
8. Różnice kursowe
Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
9. Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Ww. zasady wyceny nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z ww. Rozporządzenia, w tym w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Podział instrumentów finansowych

Aktywa finansowe dzieli się na:
 • aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
 • pożyczki udzielone i należności własne,
 • aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
 • aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:
 • zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
 • pozostałe zobowiązania.
10. Rezerwy
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Spółka tworzy  je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania, których wartość można
w wiarygodny sposób oszacować w ciężar: pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Wyjątek stanowią rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, które odnoszone są na działalność operacyjną.
W bilansie rezerwy dzieli się na:
  • rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  • rezerwę na świadczenia emerytalne i podobne, z podziałem na:
   • długoterminowe,
   • krótkoterminowe,
  • pozostałe rezerwy, z podziałem na:
   • długoterminowe,
   • krótkoterminowe.
Kryterium podziału jest termin wystąpienia zobowiązania:
 • do 12 miesięcy od dnia bilansowego,
 • powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się nie rzadziej niż raz na kwartał w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczania podatku dochodowego w przyszłości.
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne tworzy się w wysokości prawdopodobnych przyszłych zobowiązań wobec pracowników wynikających z mocy prawa, istotnych dla wyniku finansowego Spółki, a w tym: z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych i pośmiertnych, nagród jubileuszowych i innych podobnych świadczeń. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne są rezerwami kosztowymi, ewidencjonowanymi na kontach rozliczeń międzyokresowych biernych odnoszonymi w koszty operacyjne, prezentowanymi w sprawozdaniu finansowym w pozycji „Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne” w podziale na długo - i krótkoterminowe.
Pozostałe rezerwy Spółka tworzy w sprawozdaniu finansowym, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
 • na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych,
 • prawdopodobne jest, że spełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków - przelewu korzyści ekonomicznych,
 • można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.
11. Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe
Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.
12. Rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów służą do ewidencji kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym, ale dotyczących okresów przyszłych.
Warunkiem aktywowania kosztów jest przyniesienie jednostce w przyszłych okresach korzyści ekonomicznych. Rozliczenia międzyokresowe mogą być zaliczone do bilansu, jeśli spełniają warunki kryterium aktywów określone w Ustawie o rachunkowości.
Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:
 • długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
 • krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych zalicza się między innymi:
 • opłacone z góry czynsze i dzierżawy,
 • podatek od nieruchomości,
 • składki na ubezpieczenia majątkowe,
 • prenumeraty rozliczane w czasie,
 • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • koszty prowadzonych prac rozwojowo-badawczych (do momentu ich zakończenia),
 • wydatki w ramach projektów finansowanych z funduszy pomocowych.
Do długoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych zalicza się:
 • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
 • inne rozliczenia międzyokresowe.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów służą do ewidencji rezerw na koszty, które w całości lub w części dotyczą okresu bieżącego lub okresów poprzednich i które zostały w sposób wiarygodny oszacowane.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności:
 • równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, które będą wykonywane w następnych okresach sprawozdawczych,
 • środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub budowy środków trwałych oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych przepisów nie zwiększają one kapitałów własnych, np. opłaty za przyłączenie do sieci,
 • ujemną wartość firmy,
 • dotacje i subwencje.
Zgodnie z zasadą współmierności pobrane przez Spółkę opłaty za przyłączenie do sieci przesyłowej zaliczane są do rozliczeń międzyokresowych przychodów.
Do długotrwałych, stopniowo realizowanych przychodów zalicza się ujemną wartość firmy.
Ujemna wartość firmy jest przez Spółkę rozpoznawana i ujmowana w księgach rachunkowych w związku z transakcją połączenia bądź nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Jest to nadwyżka wartości godziwej aktywów netto spółki przejętej nad ceną przejęcia. Cenę przejęcia stanowi cena, po której nabyto jednostkę (lub jej zorganizowaną część).
Ujemną wartość firmy rozlicza się w równych ratach (odpisuje na pozostałe przychody operacyjne) przez okres stanowiący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności przejętych, podlegających amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z  uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie odpisywana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.
Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.
13. Kapitał własny
Do kapitałów własnych zalicza się:
 • kapitał zakładowy (podstawowy) – akcyjny, odzwierciedlający nominalną wartość akcji,
 • kapitał zapasowy, tworzony na pokrycie ewentualnych strat,
 • kapitał (fundusz) rezerwowy, tworzony na pokrycie szczególnych strat i wydatków,
 • kapitał z aktualizacji wyceny, tworzony zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub innymi szczególnymi przepisami,
 • zysk (strata) z lat ubiegłych, do których odnosi się również skutki błędów oraz ujmuje się skutki zmian polityki rachunkowości,
 • zysk (strata) netto roku bieżącego,
 • odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).
Kapitał zakładowy – akcyjny, na dzień bilansowy, wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w KRS i odzwierciedla nominalną wartość akcji.
Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest:
 • z dopłat oraz nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej,
 • z odpisów zysku do podziału.
Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Statut Spółki.
Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny aktywów jednostki tj.:
 • wyrażenia w cenach rynkowych lub w inny sposób ustalonej wartości godziwej inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych,
 • zaliczonych do aktywów obrotowych instrumentów pochodnych, spełniających warunki zabezpieczenia. Pozostały kapitał rezerwowy tworzony jest i wykorzystywany
  w oparciu o postanowienia Statutu Spółki na imiennie określone cele.
Spółka, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej tworzy i ujmuje w pozostałych kapitałach rezerwowych fundusz celowy z przeznaczeniem na cele wskazane przepisami ww. Rozporządzenia. Fundusz tworzy się z zysku netto Spółki. Wartość funduszu stanowi różnica pomiędzy przychodem brutto z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej, wyznaczonym jako suma przychodów uzyskanych z alokacji zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej na połączeniach równoległych oraz nierównoległych, pomniejszonym o obowiązkowe obciążenia (w tym podatkowe).
Sposób tworzenia i wykorzystania funduszu określa zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie dokument „Regulamin funduszu celowego”.
Obniżenie funduszu następuje po zakończeniu i rozliczeniu finansowanych z niego nakładów inwestycyjnych w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
Ujęcie w księgach rachunkowych wykorzystania funduszu następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki o obniżeniu wartości tego funduszu i podwyższeniu kapitału zapasowego o określoną w uchwale kwotę.
Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji Walnego Zgromadzenia, a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) stanowią wpłacone w ciągu roku obrotowego zaliczki na poczet przewidywanej wpłaty z zysku, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów. Ich rozliczenie w księgach rachunkowych następuje w następnym roku obrotowym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
14. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku (z późniejszymi zmianami) o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w kwotach wynikających z ustawy, układu zbiorowego pracy. Celem Funduszu jest finansowanie działalności socjalnej. Saldo bilansowe Funduszu to zakumulowane przychody Funduszu pomniejszone o niepodlegające zwrotowi wydatki z Funduszu.
Spółka wykazuje w bilansie oddzielnie saldo Funduszu i aktywa Funduszu (należności z tytułu udzielonych pożyczek, środki na wydzielonym rachunku bankowym).
15. Przychody, koszty, wynik finansowy
Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Wynik finansowy ustalany jest w oparciu o sporządzony rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Ustawy o rachunkowości.


Konstancin-Jeziorna, 27 marca 2019 roku

II. Bilans

II.1. Aktywa
Lp. Tytuł Tabela Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2017
A AKTYWA TRWAŁE   16 500 020 882,71 15 299 093 987,08
I Wartości niematerialne i prawne 1 38 881 898,73 42 218 950,53
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 0,00 0,00
2 Wartość firmy 1 411 381,90 531 786,36
3 Inne wartości niematerialne i prawne 1 38 470 516,83 41 687 164,17
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1 0,00 0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 2, 5 16 157 511 130,92 14 986 267 408,79
1 Środki trwałe 2 13 709 163 542,65 13 117 495 462,97
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 262 519 333,49 254 485 050,35
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 9 759 912 430,87 9 322 298 760,34
c urządzenia techniczne i maszyny 2 36 32 770 958,76 35 104 44 658,47
d środki transportu 2 11 877 881,78 15 821 920,88
e inne środki trwałe 2 42 082 937,75 14 445 072,93
2 Środki trwałe w budowie 5 2 446 650 920,92 1 868 771 945,82
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 6 1 696 667,35 0,00
III Należności długoterminowe   0,00 0,00
1 Od jednostek powiązanych   0,00 0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   0,00  
3 Od jednostek pozostałych   0,00 0,00
IV Inwestycje długoterminowe 7, 8 15 991 656,25 15 991 656,25
1 Nieruchomości   0,00 0,00
2 Wartości niematerialne i prawne   0,00 0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 7, 8 15 991 656,25 15 991 656,25
a w jednostkach powiązanych 7 15 959 828,00 15 991 656,25
  - udziały lub akcje 7 15 959 828,00 15 991 656,25
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 8 31 828,25 0,00
  - udziały lub akcje 8 31 828,25 0,00
c w pozostałych jednostkach   0,00 0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe   0,00 0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   287 636 196,81 254 615 971,51
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 287 167 154,92 253 634 548,24
2 Inne rozliczenia międzyokresowe   469 041,89 981 423,27
B AKTYWA OBROTOWE   3 876 963 098,13 4 214 096 724,93
I Zapasy 17 58 726 010,71 58 034 021,07
1 Materiały 17 57 715 331,23 56 987 307,10
2 Półprodukty i produkty w toku 17 0,00 0,00
3 Produkty gotowe 17 0,00 0,00
4 Towary 17 968 240,00 968 240,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi 17 42 439,48 78 473,97
II Należności krótkoterminowe 18 1 263 601 287,44 1 148 355 973,68
1 Należności od jednostek powiązanych 18 1 057 581,67 686 591,45
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 1 057 581,67 233 260,89
  - do 12 miesięcy 18 1 057 581,67 233 260,89
b inne 18 0,00 453 330,56
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 18 3 253 230,06 2 882 069,21
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 3 253 230,06 2 882 069,21
  - do 12 miesięcy 18 3 253 230,06 2 882 069,21
b inne 18 0,00 0,00
3 Należności od pozostałych jednostek 18 1 259 290 475,71 1 144 787 313,02
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 1 128 294 161,77 1 020 154 693,81
  - do 12 miesięcy 18 1 128 294 161,77 1 020 154 693,81
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 18 118 496 680,34 112 822 445,77
c inne 18 12 499 633,60 11 810 173,44
d dochodzone na drodze sądowej 18 0,00 0,00
III Inwestycje krótkoterminowe 11 2 542 508 092,26 2 994 012 345,13
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 2 542 508 092,26 2 994 012 345,13
a w jednostkach powiązanych 11 0,00 0,00
b w pozostałych jednostkach 11 806 041 095,89 301 057 205,48
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 11 806 041 095,89 301 057 205,48
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 1 736 466 996,37 2 692 955 139,65
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11 1 636 034 941,58 2 175 503 906,77
  - inne środki pieniężne 11 100 432 054,79 517 451 232,88
2 Inne inwestycje krótkoterminowe   0,00 0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 12 127 707,72 13 694 385,05
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy   0,00 0,00
D Udziały (akcje) własne   0,00 0,00
AKTYWA RAZEM   20 376 983 980,84 19 513 190 712,01
II.2. Pasywa
Lp. Tytuł Tabela Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2017
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY   14 515 983 014,01 14 097 919 503,51
I Kapitał (fundusz) podstawowy 22 9 605 473 000,00 9 605 473 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy 24 4 154 659 225,24 3 779 852 661,09
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny   0,00 0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 24 335 528 278,27 256 851 399,44
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki   335528278,27 256851399,44
  - na udziały (akcje) własne   0,00 0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 24 0,00 0,00
VI Zysk (strata) netto 25 489 907 994,50 530 951 629,98
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 25 (69 585 484,00) (75 209 187,00)
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA   5 861 000 966,83 5 415 271 208,50
I Rezerwy na zobowiązania 26,28,29,30 2 517 171 405,57 2 406 859 102,54
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26 1 605 218 075,56 1 597 448 240,32
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 28 161 944 517,02 153 640 418,79
  - długoterminowa   110 010 645,74 98615201,69
  - krótkoterminowa   51 933 871,28 55 025 217,10
3 Pozostałe rezerwy 29, 30 750 008 812,99 655 770 443,43
  - krótkoterminowe 29 750 008 812,99 655 770 443,43
II Zobowiązania długoterminowe 31 9 658 234,56 13 007 057,19
1 Wobec jednostek powiązanych   0,00 0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   0,00 0,00
3 Wobec pozostałych jednostek 31 9 658 234,56 13 007 057,19
a kredyty i pożyczki   0,00 0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   0,00 0,00
c inne zobowiązania finansowe 31 9 658 234,56 13 007 057,19
d zobowiązania wekslowe   0,00 0,00
e inne   0,00 0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe   1 530 528 620,06 1 135 212 781,11
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 32 7 177 981,08 8 068 982,39
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 32 1 244 436,12 1 355 314,25
  - do 12 miesięcy 32 1 244 436,12 1 355 314,25
b inne   5 933 544,96 6 713 668,14
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 32 572 997,28 285 208,75
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 32 572 997,28 285 208,75
  - do 12 miesięcy 32 572 997,28 285 208,75
b inne   0,00 0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   1 509 899 956,62 1 113 538 481,46
a kredyty i pożyczki   0,00 0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   0,00 0,00
c inne zobowiązania finansowe 31 4 489 617,60 4 087 352,11
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 32 736 752 296,47 620 587 796,41
  - do 12 miesięcy 32 736 752 296,47 620 587 796,41
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi   0,00 0,00
f zobowiązania wekslowe   0,00 0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych   49 049 681,35 68 425 884,57
h z tytułu wynagrodzeń   19 374 224,71 19 916 809,64
i inne   700 234 136,49 400 520 638,73
4 Fundusze specjalne 33 12 877 685,08 13 320 108,51
IV Rozliczenia międzyokresowe 35 1 803 642 706,64 1 860 192 267,66
1 Ujemna wartość firmy 35 175 005 569,90 184 136 296,70
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 35 1 628 637 136,74 1 676 055 970,96
  - długoterminowe 35 1 207 048 525,63 1 183 152 607,59
  - krótkoterminowe 35 421 588 611,11 492 903 363,37
PASYWA RAZEM   20 376 983 980,84 19 513 190 712,01

III. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

Lp. Tytuł Tabela Wykonanie za okres
01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym   10 097 050 680,28 8 886 788 919,98
  - od jednostek powiązanych   970 948,23 2 307 028,44
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 36 6 750 569 029,98 6 926 245 842,56
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   64 530 677,57 -337 765 576,25
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   0,00 0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 36 3 281 950 972,73 2 298 308 653,67
B Koszty działalności operacyjnej   9 478 295 376,77 8 168 945 261,16
I Amortyzacja   629 023 414,17 620 686 875,23
II Zużycie materiałów i energii   175 142 370,42 97 854 113,97
III Usługi obce   4 697 516 205,16 4 516 442 091,43
IV Podatki i opłaty, w tym:   294 446 623,78 256 954 483,94
  - podatek akcyzowy   1 186 656,00 1 243 340,00
V Wynagrodzenia   277 854 311,55 261 051 142,84
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:   102 549 459,30 98 937 653,66
  - emerytalne   22 891 664,92 22 087 693,10
VII Pozostałe koszty rodzajowe   42 746 886,43 37 272 320,69
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów   3 259 016 105,96 2 279 746 579,40
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)   618 755 303,51 717 843 658,82
D Pozostałe przychody operacyjne 38 85 888 436,91 70 989 676,03
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 38 27 939,14 1047 582,49
II Dotacje 38 21 459 636,92 22 845 815,55
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   0,00 0,00
IV Inne przychody operacyjne 38 64 400 860,85 47 096 277,99
E Pozostałe koszty operacyjne 39 145 827 388,02 178 631 776,53
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 39 10 296 666,55 22 017 767,46
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 39 2 322 804,76 795 245,29
III Inne koszty operacyjne 39 133 207 916,71 155 818 763,78
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)   558 816 352,40 610 201 558,32
G Przychody finansowe 40,41,42 51 450 177,19 50 611 917,81
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 40 0,00 2 408 089,14
a od jednostek powiązanych 40 0,00 2 408 089,14
b od jednostek pozostałych 40 0,00 0,00
II Odsetki, w tym: 41 44 434 099,81 47 627 999,43
  - od jednostek powiązanych 41 0,00 0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych   0,00 0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych   0,00 0,00
V Inne 42 7 016 077,38 575 829,24
H Koszty finansowe 43,44 2 511 275,53 9 247 437,64
I Odsetki, w tym: 43 1 172 571,56 1 985 178,65
  - dla jednostek powiązanych 43 0,00 0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych   0,00 0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych   0,00 0,00
IV Inne 44 1 338 703,97 7 262 258,99
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)   607 755 254,06 651 566 038,49
J Podatek dochodowy 45 117 847 259,56 120 614 408,51
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)   0,00 0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)   489 907 994,50 530 951 629,98

IV. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp. Tytuł Tabela 01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)   14 097 919 503,51 13 644 059 060,53
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 22 9 605 473 000,00 9 605 473 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego   0,00 0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 22 9 605 473 000,00 9 605 473 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24 3 779 852 661,09 2 676 584 490,89
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 24 374 806 564,15 110 326 8170,20
a zwiększenie z tytułu: 24 374 806 564,15 1 103 268 170,20
   - podziału zysku 24 374 806 564,15 413 394 920,20
  - uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - obniżenie Funduszu Celowego i przeznaczenie kwoty stanowiącej obniżenie na kapitał zapasowy   0,00 689 873 250,00
b zmniejszenie   0,00 0,00
2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 24 4 154 659 225,24 3 779 852 661,09
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   0,00 0,00
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny   0,00 0,00
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu   0,00 0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 24 256 851 399,44 875 415 964,05
4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 24 78 676 878,83 -618 564 564,61
a zwiększenie z tytułu podziału zysku 24 78 676 878,83 71 308 685,39
b zmniejszenie zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - obniżenie Funduszu Celowego i przeznaczenie kwoty stanowiącej obniżenie na kapitał zapasowy 24 0,00 689 873 250,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 24 335 528 278,27 256 851 399,44
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 25 530 951 629,98 568 379 222,59
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 25 530 951 629,98 568 379 222,59
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 25 530 951 629,98 568 379 222,59
a zwiększenie z tytułu   0,00 0,00
b zmniejszenie z tytułu 25 530 951 629,98 568 379 222,59
  - przekazanie na kapitał zapasowy 25 374 806 564,15 413 394 920,20
  - odpis z zysku na fundusz celowy 25 78 676 878,83 71 308 685,39
  - odpis na ZFŚS 25 2 259 000,00 1 882 000,00
  - odpis na wpłatę z zysku 25 75 209 187,00 81 793 617,00
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   0,00 0,00
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)   0,00 0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   0,00 0,00
5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu   0,00 0,00
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu   0,00 0,00
6. Wynik netto   420 322 510,50 455 742 442,98
a zysk netto 25 489 907 994,50 530 951 629,98
b strata netto (wielkość ujemna)   0,00 0,00
c odpisy z zysku (wielkość ujemna) 25 (69 585 484,00) (75 209 187,00)
II KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)   14 515 983 014,01 14 097 919 503,51
III KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)   14 513 597 014,01 X

V. Rachunek przepływów pieniężnych

Lp. Tytuł Tabela 01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      
I Zysk (strata) netto 25 489 907 994,50 530 951 629,98
II Korekty razem   789 706 146,86 1 022 862 632,99
1 Amortyzacja   629 023 414,17 620 686 875,23
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   2 905 465,47 2 371 989,64
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   (14 366 756,16) (4 293 239,83)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   11 367 870,82 30 753 458,06
5 Zmiana stanu rezerw   110 312 303,03 148 085 492,19
6 Zmiana stanu zapasów 46 4 567 744,70 496 710,06
7 Zmiana stanu należności 46 (115 245 313,76) (163 964 641,99)
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 46 285 580 576,86 139 231 137,15
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 46 (124 439 158,27) 248 292 453,67
10 Inne korekty 46 0,00 1 202 398,81
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)   1 279 614 141,36 1 553 814 262,97
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
I Wpływy   14 404 459,37 2 935 399,46
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   37 703,21 1 050 248,77
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   0,00 0,00
3 Z aktywów finansowych, w tym:   14 366 756,16 1 885 150,69
a w jednostkach powiązanych   0,00 0,00
b w pozostałych jednostkach   14 366 756,16 1 885 150,69
  - odsetki   14 366 756,16 1 885 150,69
4 Inne wpływy inwestycyjne   0,00 0,00
II Wydatki   1 680 163 732,41 1 454 009 204,93
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 46 1 678 467 065,06 1 454 009 204,93
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   0,00 0,00
3 Na aktywa finansowe, w tym:   0,00 0,00
a w jednostkach powiązanych   0,00 0,00
b w pozostałych jednostkach   0,00 0,00
4 Inne wydatki inwestycyjne   1 696 667,35 0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)   (1 665 759 273,04) (1 451 073 805,47)
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
I Wpływy   36 436 049,28 24 014 679,72
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału   0,00 0,00
2 Kredyty i pożyczki   0,00 0,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych   0,00 0,00
4 Inne wpływy finansowe   36 436 049,28 24 014 679,72
II Wydatki   98 889 705,00 91 221 173,00
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych   0,00 0,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   96 630 705,00 89 339 173,00
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku   2 259 000,00 1 882 000,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek   0,00 0,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych   0,00 0,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych   0,00 0,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   0,00 0,00
8 Odsetki   0,00 0,00
9 Inne wydatki finansowe   0,00 0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)   (62 453 655,72) (67 206 493,28)
D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII)   (448 598 787,40) 35 533 964,22
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:   (451 504 252,87) 33 161 974,58
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   2 905 465,47 2 371 989,64
F Środki pieniężne na początek okresu   2 994 012 345,13 2 960 850 370,55
G Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:   2 542 508 092,26 2 994 012 345,13
  - o ograniczonej możliwości dysponowania   203 028 058,34 239 058 084,74