Wpływ na gospodarkę i rynek
Priorytetem PSE jest zapewnienie bieżącego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski. Dzięki naszej działalności generujemy pozytywne impulsy w polskiej gospodarce. Mamy istotny wkład w tworzenie wartości dodanej, miejsc pracy, dochodów ludności oraz ─ dzięki odprowadzanym podatkom ─ w rozwój regionu.

Stabilna praca krajowego systemu elektroenergetycznego

Jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa i stabilności systemu elektroenergetycznego w Polsce – dzisiaj i w przyszłości. Czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo przyszłych pokoleń.

Mając świadomość stanu krajowej infrastruktury oraz wyzwań i trendów, które wpływają na rozwój systemu, realizujemy prace inwestycyjne i modernizacyjne, aby zapewnić jego stabilność i bezpieczeństwo.

Nasze działania pozwalają usprawniać działanie KSE i optymalizować koszty energii ponoszone przez odbiorców.

Jesteśmy przedsiębiorstwem energetycznym inicjującym i wdrażającym rozwiązania umożliwiające realizację krajowych planów związanych z systemem elektroenergetycznym.

Dokonujemy zakupów od lokalnych polskich dostawców – prowadzimy biznes lokalnie i tym samym wpływamy pozytywnie na rozwój polskiej gospodarki.

Dzięki świadczonym usługom PSE wspierają rozwój przemysłu w Polsce – tworzą infrastrukturę i dają zaplecze do rozwoju biznesu.

Stabilna praca krajowego systemu elektroenergetycznego

 • 45 939 MW

  Moc zainstalowana w KSE w 2018 roku.

 • 45 650 MW

  Moc osiągalna w KSE w 2018 roku.

 • 26 448 MW

  Maksymalne zapotrzebowanie na moc w KSE w 2018 roku.

 • 165 214 GWh

  Krajowa produkcja energii elektrycznej brutto w 2018 r., co stanowi minimalny spadek o 0,38 proc. w porównaniu z rokiem 2017.

 • 170 932 GWh

  Krajowe zużycie energii elektrycznej w 2018 r., co stanowi wzrost o 1,66 proc.
  w porównaniu z rokiem 2017.

 • 98 118,45 GWh

  Ilość energii elektrycznej dostarczonej z sieci przesyłowej do krajowych odbiorców usług przesyłania w 2018 roku, w tym:


  • 95 100,95 GWh

   energii dostarczonej OSD

  • 3 017,50 GWh

   GWh energii dostarczonej odbiorcom końcowym.

 • 264,24 MWh

  ENS (wskaźnik energii niedostarczonej przez system)

 • 99,99%

  Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej w latach 2017-2018. Poziom wskaźnika potwierdza pewność zasilania wszystkich naszych odbiorców usług przesyłania.

 • 45,77 minut

  AIT (wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w systemie). Niskie poziomy obu wskaźników w 2018 roku świadczą o wysokim poziomie niezawodności pracy systemu przesyłowego oraz pewności zasilania odbiorców przyłączonych do naszej sieci.

 • 1,48 %

  Wskaźnik strat energii elektrycznej w sieci przesyłowej PSE. W 2018 roku był najniższy w historii.

 • 99,90 %

  Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych (DYSU) w 2018 roku. Osiągnął wysoką wartość przy wartości referencyjnej ≥ 97,5 proc.

 • 1,81 mld zł

  nakłady inwestycyjne poniesione w 2018 roku.

 • 147

  liczba projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury sieciowej realizowanych w 2019 roku.

 • 12,8 mld zł

  nakłady inwestycyjne planowane do 2027 roku.

Zarządzanie systemem elektroenergetycznym w Polsce

Zapewnienie powszechnego dostępu do energii elektrycznej wymaga sprawnie działającego układu do jej wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i rozdziału. Wszystkie urządzenia podłączone do tego układu, wraz z instalacjami odbiorców, tworzą krajowy system elektroenergetyczny.
System elektroenergetyczny należy do szczególnego rodzaju infrastruktury krytycznej, gdyż stanowi o bezpieczeństwie społeczeństwa, gospodarki i państwa.
System elektroenergetyczny funkcjonuje w każdym państwie na świecie. Niemal wszędzie – również w Polsce – systemy elektroenergetyczne są sterowane centralnie. Za pracę polskiego systemu elektroenergetycznego odpowiada Krajowa Dyspozycja Mocy, tzw. służba dyspozytorska PSE. 
Jak działa system elektroenergetyczny?

GRI 103-1
Krajowy system elektroenergetyczny (KSE) tworzą trzy podsystemy odpowiadające za poszczególne zadania.
 • Wytwarzanie energii elektrycznej ─ produkcja energii przez źródła wytwarzania, którymi w systemie elektroenergetycznym są elektrownie, elektrociepłownie i źródła rozproszone.
 • Przesyłanie energii elektrycznej ─ odbywa się siecią przesyłową w celu dostarczania energii do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom przyłączonym do sieci przesyłowej. Przesyłanie energii elektrycznej realizowane jest przez operatora systemu przesyłowego, którego funkcje wypełniają PSE.
 • Dystrybucja energii elektrycznej ─ dostarczanie energii sieciami dystrybucyjnymi do odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych przyłączonych do tej sieci. Dystrybucja energii realizowana jest przez operatorów systemu dystrybucyjnego.

System Elektroenergetyczny

 data-udi=
Połączenia transgraniczne

Krajowy System Przesyłowy pracuje:
 • synchronicznie z systemami krajów Europy kontynentalnej ENTSO-E (dawniej UCTE),
 • z wydzielonymi blokami elektrowni Dobrotwór systemu ukraińskiego,
 • niesynchroniczne z systemem szwedzkim poprzez kabel podmorski prądu stałego,
 • niesynchroniczne z systemem litewskim poprzez wstawkę prądu stałego.
Połączenia synchroniczne
Granica zachodnia (Polska - Niemcy)
 • 2-torowa linia 400 kV Krajnik - Vierraden – linia pracuje w układzie przejściowym (1 tor linii oraz dwa przesuwniki fazowe po stronie niemieckiej połączone szeregowo),
 • 2-torowa linia 400 kV Mikułowa - Hagenwerder – z przesuwnikiem fazowym w Mikułowej.
Granica południowa (Polska - Czechy)
 • 2-torowa linia 400 kV Wielopole/Dobrzeń - Nosovice/Albrechtice,
 • 2-torowa linia 220 kV Kopanina/Bujaków - Liskovec.
Granica południowa (Polska - Słowacja)
 • 2-torowa linia 400 kV Krosno Iskrzynia - Lemešany.
Połączenia niesynchroniczne
Granica północna (Polska - Szwecja)
 • Linia kablowa DC 450 kV Słupsk Wierzbięcino-Storno o zdolności przesyłowej wynoszącej 600 MW.
Granica wschodnia (Polska - Litwa)
 • 2-torowa linia 400 kV współpracująca z systemem litewskim poprzez wstawkę prądu stałego o zdolności przesyłowej wynoszącej 500 MW.
Pozostałe połączenia
Granica wschodnia (Polska - Ukraina)
 • 1-torowa linia 220 kV Zamość - Dobrotwór współpracująca z wydzielonymi po stronie ukraińskiej jednostkami wytwórczymi (połączenie umożliwia wyłącznie import energii do Polski),
 • 1-torowa linia 750 kV Rzeszów - Chmielnicka czasowo wyłączona. Rozważane jest ponowne uruchomienie linii po uzgodnieniu ze stroną ukraińską przyszłego charakteru jej pracy.

Szwecja

Granica północna (Polska-Szwecja)

Linia kablowa DC 450 kV Słupsk Wierzbięcino-Storno o zdolności przesyłowej wynoszącej 600 MW.

Niemcy

Granica zachodnia (Polska-Niemcy)

2-torowa linia 400 kV Krajnik-Vierraden – linia pracuje w układzie przejściowym (1 tor linii oraz dwa przesuwniki fazowe po stronie niemieckiej połączone szeregowo),

2-torowa linia 400 kV Mikułowa-Hagenwerder – z przesuwnikiem fazowym w Mikułowej.

Czechy

Granica południowa (Polska-Czechy)

2-torowa linia 400 kV Wielopole/Dobrzeń-Nosovice/Albrechtice,

2-torowa linia 220 kV Kopanina/Bujaków-Liskovec.

Słowacja

Granica południowa (Polska-Słowacja)

2-torowa linia 400 kV Krosno Iskrzynia-Lemesany.

Ukraina

Granica wschodnia (Polska-Ukraina)

1-torowa linia 220 kV Zamość-Dobrotwór współpracująca z wydzielonymi po stronie ukraińskiej jednostkami wytwórczymi (połączenie umożliwia wyłącznie import energii do Polski),

1-torowa linia 750 kV Rzeszów-Chmielnicka czasowo wyłączona. Rozważane jest ponowne uruchomienie linii po uzgodnieniu ze stroną ukraińską przyszłego charakteru jej pracy.

Litwa

Granica wschodnia (Polska-Litwa)

2-torowa linia 400 kV współpracująca z systemem litewskim poprzez wstawkę prądu stałego o zdolności przesyłowej wynoszącej 500 MW.

Rosja

Białoruś

750kV

450 kV DC

400kV

220kV

Wstawka stałoprądowa

Przesuwnik fazowy

Linia modernizowana z 200 do 400 kV

Połączenie transgraniczne w modernizacji

Linia promieniowa

Rys. 1. Połączenia transgraniczne
Zarządzanie systemem przesyłowym w KSE
Prowadzenie ruchu w sieci przesyłowej uwzględnia potrzeby odbiorców energii elektrycznej w skali całego kraju.
Za prowadzenie ruchu sieciowego odpowiadają:
 • operator systemu przesyłowego ( OSP ) – odpowiada za prowadzenie ruchu sieciowego w sieci przesyłowej oraz realizuje uprawnienia decyzyjne w zakresie ruchu sieciowego w koordynowanej sieci 110 kV oraz w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
 • operator systemu dystrybucyjnego ( OSD ) – odpowiada za prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej, dla której jest operatorem, z uwzględnieniem uprawnień decyzyjnych OSP.
Podmiotami uczestniczącymi w prowadzeniu ruchu sieciowego w sieci zamkniętej są także wytwórcy, odbiorcy oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją, niebędące operatorami systemu, których urządzenia, instalacje lub sieci są bezpośrednio przyłączone do sieci zamkniętej.
Sieć zamknięta obejmuje sieć przesyłową zarządzaną przez OSP i sieć koordynowaną 110 kV zarządzaną przez OSD, z uwzględnieniem uprawnień decyzyjnych OSP.
Bieżące bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej zapewniają działające w układzie hierarchicznym służby dyspozytorskie OSP i OSD oraz służby ruchowe wytwórców i odbiorców.
W krajowym systemie elektroenergetycznym obowiązuje następująca hierarchia służb dyspozytorskich:
 • Krajowa Dyspozycja Mocy (KDM) – kieruje pracą sieci przesyłowej 750, 400, 220 kV, a także wybranymi liniami 110 kV o znaczeniu systemowym,
 • Obszarowa Dyspozycja Mocy (ODM) – kieruje pracą sieci przesyłowej i operacjami łączeniowymi sieci przesyłowej 750, 400, 220 i 110 kV,
 • Centralne Dyspozycje Mocy, Oddziałowe Centra Dyspozytorskie (CDM, OCD) – kierują pracą sieci dystrybucyjnej 110 kV oraz operacjami łączeniowymi w sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV i niższym.
Służby dyspozytorskie OSP współpracują bezpośrednio ze służbami dyspozytorskimi OSD (Centralne Dyspozycje Mocy, Oddziałowe Centra Dyspozytorskie) oraz służbami ruchowymi przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej (Dyżurny Inżynier Ruchu Elektrowni – DIRE). Współpraca jest prowadzona zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej ( IRiESP ):
Rys. 2. Organizacja służb dyspozytorskich w kraju
Współdziałanie OSP z operatorami systemów przesyłowych krajów sąsiednich w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w kodeksach sieciowych ENTSO-E/UCTE oraz warunkami określonymi w umowach dwustronnych.
Bilansowanie zapotrzebowania mocy w systemie elektroenergetycznym

GRI 103-2
Rozwój gospodarczy kraju wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Wpływa to na konieczność dysponowania odpowiednimi zdolnościami wytwórczymi oraz przesyłowymi zapewniającymi bezpieczeństwo dostaw.
W celu zapewnienia zdolności wytwórczych niezbędnych do pokrycia zapotrzebowania jako operator systemu przesyłowego realizujemy proces planowania koordynacyjnego dla różnych horyzontów czasowych. Proces ten obejmuje plany koordynacyjne: roczne, miesięczne oraz dobowe.
Plany koordynacyjne opracowujemy w formie:
 • planów rocznych – na okres do 3 lat,
 • planów miesięcznych,
 • planowania dobowego obejmującego:
  • wstępne plany dobowe,
  • plany dobowe,
  • bieżące plany dobowe,
  • bilanse techniczno-handlowe dobowe.
Harmonogram działań związanych z opracowaniem planów oraz zakres prognozowanych i publikowanych danych określa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (link do instrukcji).
Wymienione plany mają zapewnić dotrzymanie wymaganych w założonym okresie poziomów nadwyżek mocy dostępnej ponad prognozowane zapotrzebowanie. Jest to osiągalne poprzez koordynację planów remontów jednostek wytwórczych i wyłączeń elementów sieci zamkniętej, uwzględniającą ograniczenia elektrowni i sieci oraz planowane ograniczenia wymiany międzysystemowej.
Aby zapewnić ciągłość dostaw energii i zbilansować system nawet w niekorzystnych warunkach, w okresach największego zapotrzebowania na energię elektryczną korzystamy z:
 • dostępnej mocy w jednostkach wytwórczych, niebędących jednostkami centralnie dysponowanymi,
 • dodatkowych mocy w elektrowniach w przeciążeniu, czyli z mocą wyższą niż nominalna (w ramach usług systemowych),
 • interwencyjnych dostaw mocy z elektrowni szczytowo-pompowych, które w okresie krótkim (2-4 godziny) pozwalają na bilansowanie zapotrzebowania na moc (w ramach usług systemowych),
 • dyspozytorskiej wymiany energii z sąsiednimi OSP,
 • interwencyjnej rezerwy zimnej,
 • usługi redukcji zapotrzebowania odbiorców na polecenie OSP, czyli usługi DSR (z ang. Demand Side Response).

Działania na rzecz niezawodnej pracy systemu przesyłowego

W celu zapewnienia bezpiecznej i ekonomicznej pracy systemu, w szczególności zapewnienia wymaganych parametrów niezawodnościowo-jakościowych pracy systemu elektroenergetycznego, PSE dokonują zakupu usług systemowych.
Usługi systemowe:
 • Regulacyjne usługi systemowe (RUS):
  • operacyjna rezerwa zimna,
  • udział w regulacji pierwotnej,
  • udział w regulacji wtórnej,
  • praca z zaniżeniem lub z przeciążeniem,
  • udział w automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej.
 • Usługa uruchamiania Jednostek Wytwórczych (usługa uruchamiania).
 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej:
  • praca interwencyjna,
  • interwencyjna rezerwa zimna,
  • redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP,
  • Usługa dyspozycyjności jednostek wytwórczych nJWCD (usługa GWS).
  • Usługa odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego.
Regulacyjne usługi systemowe oraz usługa uruchamiania jednostek wytwórczych
są świadczone przez jednostki pozostające w dyspozycji OSP. OSP zawierają porozumienia ws. świadczenia RUS oraz usługi uruchamiania ze wszystkimi wytwórcami posiadającymi Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane. W 2018 roku PSE zawarły 11 porozumień w sprawie świadczenia RUS, w tym świadczenia usługi uruchamiania.
Regulacyjne usługi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej
aktywowane są na polecenie OSP i służą do interwencyjnego równoważenia bilansu mocy w całym KSE lub – ze względu na warunki pracy sieci – w jego wybranych obszarach w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE.
W 2018 roku PSE zawarły łącznie 2 umowy o świadczenie usługi pracy interwencyjnej, 2 umowy o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej oraz 23 umowy o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.
Usługi dyspozycyjności jednostek wytwórczych nJWCD
są jednym z narzędzi OSP niezbędnych dla zapewnienia bezpiecznej pracy KSE oraz wielkości generacji mocy czynnej oraz mocy biernej w poszczególnych „punktach sieci” (węzły lub obszary skupiające określone węzły). W 2018 roku PSE zawarły umowy o świadczenie usługi dyspozycyjności jednostek wytwórczych z 8 wytwórcami.
Usługi odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego
polegają na zapewnieniu gotowości do uruchomienia elektrowni bez zasilania z zewnątrz i trwałej pracy w układzie wydzielonym oraz gotowości do realizacji poleceń OSP w zakresie uruchamiania kolejnych elektrowni i zwiększania układu wydzielonego. Usługi te nabywane są przez OSP na wypadek dużej awarii systemowej skutkującej zanikiem zasilania w całym KSE lub w jego znacznej części.  W 2018 roku PSE zawarły umowy o świadczenie usługi odbudowy KSE z 4 wytwórcami.


Dowiedz się więcej o Interwencyjnych Programach DSRBezpieczeństwo i ciągłość dostaw

Osiągane wyniki dla kluczowych wskaźników niezawodności pracy systemu

Wskaźniki niezawodności pracy systemu
Wskaźniki charakteryzujące ciągłość zasilania i czas trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej ( ENS i AIT ) skalkulowano dla grupy miejsc dostarczania, do której zalicza się odbiorców końcowych oraz operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych posiadających jedno miejsce dostarczania z sieci przesyłowej. Wyłączenie miejsca dostarczania tych odbiorców skutkuje przerwą w realizacji dostaw energii z sieci przesyłowej.
Dla określenia niezawodności pracy sieci, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, kalkulowane są wskaźniki ENS i AIT dla wyłączeń awaryjnych.
*Przedstawione w tabeli wartości wskaźników ENS i AIT zostały skalkulowane dla przerw nieplanowanych (awaryjnych) i nie obejmują przerw planowanych.


W 2018 roku nie odnotowano zdarzeń skutkujących awaryjnymi przerwami w dostawach energii do odbiorców w miejscach dostarczania z sieci przesyłowej określonych jak wyżej.
W 2017 roku wystąpiła jedna przerwa awaryjna, która skutkowała ok. 3-godzinną przerwą w dostawie energii do jednego z odbiorców zasilanych z sieci przesyłowej. Przerwa była spowodowana awaryjnym, manualnym wyłączeniem linii zasilających. Przyczyną wyłączenia zasilania odbiorcy było wejście postronnej osoby na słup linii 220 kV. Wyłączenie pozostałych urządzeń, linii oraz transformatorów powiązanych z miejscem zdarzenia podyktowane było względami bezpieczeństwa.
W 2016 roku – podobnie jak w 2018 – nie odnotowano zdarzeń skutkujących awaryjnymi przerwami w dostawach energii do odbiorców w miejscach dostarczania z sieci przesyłowej.
Niskie poziomy wskaźników ENS i AIT świadczą o wysokim poziomie niezawodności pracy sieci przesyłowej, którą zarządza PSE, a także o pewności zasilania odbiorców przyłączonych do tej sieci.
ENS w miejsce GRI EU28 AIT w miejsce GRI EU29
Wskaźniki ENS, AIT dla wszystkich wyłączeń (planowanych i awaryjnych)*
Jednostka
ENS
MWh
AIT
minuty
2018
2017
2016
264,24
671,64
425,10
45,77
111,15
84,44


*Przedstawione w tabeli wartości wskaźników ENS i AIT zostały obliczone dla przerw awaryjnych oraz planowanych, wynikających z realizowania planowych niezbędnych prac remontowo-eksploatacyjnych elementów sieci przesyłowej zasilających odbiorców.

Utrzymywanie się wartości wskaźników ENS i AIT stale na niskim poziomie, a wręcz znaczące obniżenie wartości w 2018 roku w stosunku do 2017 roku, wpływa pozytywnie na zaufanie odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej. Ograniczenie liczby i długości planowanych przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców wynika m.in. z wdrożenia systemu optymalizacji harmonogramu prac remontowo-eksploatacyjnych elementów sieci przesyłowej zasilających odbiorców. Wyłączenia w przypadku przerw planowanych PSE realizuje w terminach uzgadnianych z odbiorcami – przeważnie w okresach braku poboru energii deklarowanego przez odbiorców. Dzięki temu w okresach wyłączeń odbiorcy dostosowują swoje zapotrzebowanie lub korzystają z innych metod zaopatrzenia w energię elektryczną (np. z sieci OSD).
Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej
Dla określenia ciągłości dostaw energii elektrycznej kalkulowany jest tzw. wskaźnik WCD .
Utrzymanie wskaźników ciągłości dostaw na wysokim poziomie jest efektem realizowanej przez OSP polityki eksploatacyjno-remontowej majątku przesyłowego.
Ilość energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców usług przesyłania w ciągu roku została wyznaczona z uwzględnieniem zarówno planowych, jak i nieplanowych przerw w dostawach energii do odbiorców. Wykorzystany w kalkulacji wskaźnik całkowitej ilości energii elektrycznej dostarczonej z sieci przesyłowej w ciągu roku stanowi wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci przesyłowej we wszystkich miejscach dostarczania przez odbiorców końcowych i operatorów systemów dystrybucyjnych przyłączonych do sieci przesyłowej.
Wartości wskaźnika WCD w latach 2016-2018 zamieszczono w poniższej tabeli.
Wskaźnik własny
Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej*
2018
2017
2016
Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej w %
99,9997
99,9993
99,9995
* Wskaźnik ciągłości dostaw określa pewność zasilania wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej.

Utrzymanie wskaźników ciągłości dostaw na wysokim poziomie jest efektem realizowanej przez OSP polityki eksploatacyjno-remontowej majątku przesyłowego.
Działania podejmowane przez PSE w celu utrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców:
 • Opracowanie planów koordynacyjnych pracy sieci w horyzoncie długo- i krótkookresowym. Harmonogramy prac zarówno eksploatacyjnych, jak i remontowych elementów sieciowych oraz jednostek wytwórczych są zaplanowane w taki sposób, aby zapewnić dotrzymanie wymaganych w założonym okresie poziomów nadwyżek mocy dostępnej ponad prognozowane zapotrzebowanie oraz zapewnić wymagane kryteria bezpiecznej pracy sieci, w tym kryterium niezawodnościowe (n-1).
 • Opracowanie i wdrożenie jednolitego modelu eksploatacji pozwalającego w sposób cykliczny, ustandaryzowany i mierzalny oceniać stan techniczny urządzeń oraz środowiska ich pracy. Dzięki tym działaniom najbardziej wyeksploatowane i najstarsze elementy majątku sieciowego – potencjalne źródło stanów awaryjnych i zakłóceniowych – są prewencyjnie wymieniane.
 • Realizacja programu rozwoju służb eksploatacyjnych. Pozwala na ciągłe zwiększanie kompetencji własnych służb eksploatacyjnych, w tym wykonujących prace w terenie.
 • Podejmowanie działań inwestycyjnych. Optymalizuje obciążenie linii przesyłowych i eliminuje stany przeciążeniowe elementów systemu przesyłowego.
 • Systematyczna standaryzacja wyposażenia sieci i tworzenie bazy magazynowej. Pozwala na szybkie i optymalne finansowo dokonywanie niezbędnych wymian.
 • Bliska współpraca i dokonywanie uzgodnień z odbiorcami usług przesyłania na każdym etapie, tj. od planowania do realizacji.
Straty energii elektrycznej w procesie przesyłu, z wyszczególnieniem przyczyn strat

Straty energii elektrycznej w procesie przesyłu, z wyszczególnieniem przyczyn strat

2018
2017
2016
Straty techniczne w MWh
1 611 270
1 669 042
1 684 995
Straty nietechniczne w MWh
(np. nielegalny pobór energii elektrycznej)
0
0
0
Straty w przesyle jako procent
całkowitej wprowadzonej energii do systemu ( w %) *
oficjalne dane G.10.7
1,48
1,60
1,62
* Wartość nie obejmuje energii na pokrycie potrzeb własnych stacji.

Techniczne straty przesyłowe są związane m.in. z konfiguracją pracy sieci, zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz ilością przesyłanej energii elektrycznej w wymianie międzynarodowej.

Rozwój systemu przesyłowego

GRI 103-1
Podstawą zrównoważonego rozwoju krajowej gospodarki jest zapewnienie niezbędnej ilości energii elektrycznej wszystkim odbiorcom. Dążymy do tego, żeby system przesyłowy zapewniał niezawodność dostaw energii elektrycznej zarówno obecnie, jak i w przyszłości. To nasza odpowiedzialność.
Kluczowym i najważniejszym zadaniem PSE jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – zarówno obecnie, jak i w perspektywie długoterminowej. Nasza spółka musi również tworzyć warunki dla przyłączania do sieci przesyłowej i wyprowadzania mocy z nowych elektrowni i OZE, a także rozwijać połączenia transgraniczne. Aby skutecznie realizować te zadania, niezbędna jest sprawna i dobrze rozwinięta infrastruktura sieciowa – linie i stacje elektroenergetyczne. Z tego powodu niezwykle istotny jest obszar inwestycji związany z infrastrukturą przesyłową.

Doskonalenie nowego modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych

GRI 103-2
PSE realizują inwestycje sieciowe, mając świadomość wyzwań oraz trendów, wpływających na bieżące i przyszłe potrzeby systemu.
Wybrane trendy wpływające na zmianę potrzeb systemu elektroenergetycznego:
 • Wzrost udziału źródeł niestabilnych w polskim miksie energetycznym komplikuje proces zarządzania siecią przesyłową.
 • Krajowy system elektroenergetyczny stoi na progu potencjalnej rewolucji w przemyśle motoryzacyjnym, która może doprowadzić do znaczącego zwiększenia zapotrzebowania na energię.
 • Zmieniają się historyczne ośrodki generowania podaży i popytu energii elektrycznej ze względu na wspieranie źródeł rozproszonych.
Wszystkie wymienione czynniki utrudniają długoterminowe planowanie rozwoju sieci przesyłowej.
Aby odpowiedzieć na potrzeby rynku, doskonalimy model realizacji inwestycji, wpływając tym samym na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii oraz racjonalizację wydatkowania środków, co oznacza mniejsze obciążenia finansowe dla odbiorców.
Portfel inwestycji sieciowych
W celu bardziej skutecznej realizacji inwestycji w 2018 roku, PSE cyklicznie aktualizowały Portfel inwestycji, stanowiący jedno z kluczowych narzędzi stosowanych do zarządzania projektami inwestycyjnymi. Projekty wprowadzane do Portfela inwestycji podlegają grupowaniu, kategoryzacji, nadaniu priorytetów i kolejności realizacji uwzględniających szczególnie uwarunkowania systemowe związane z możliwością wymaganych wyłączeń elementów sieci przesyłowej.
W skład Portfela inwestycji sieciowych wchodzą inwestycje z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów sieci przesyłowej, dla których:
 • podpisane zostały umowy z wykonawcami,
 • ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia,
 • podjęta została decyzja o kontraktacji.
Programy strategiczne

Portfel inwestycji sieciowych obejmuje sześć programów strategicznych oraz trzy obszarowe.
Program 1.
Wyprowadzenie mocy z El. Kozienice wraz z poprawą warunków zasilania północno-wschodniej Polski: 11 projektów, 573,2 mln zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 30 czerwca 2019 roku.
Program 2.
Wyprowadzenie mocy z El. Turów wraz z poprawą warunków zasilania południowo-zachodniej Polski: 16 projektów, 711,6 mln zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 30 czerwca 2019 roku.
Program 3.
Wyprowadzenie mocy z El. Dolna Odra i OZE wraz z poprawą warunków zasilania północno-zachodniej Polski: 22 projekty, 1 086,7 mln zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 30 czerwca 2019 roku.
Program 4.
Wyprowadzenie mocy z OZE wraz z poprawą warunków zasilania północnej Polski: 14 projektów, 2 139,4 mln zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 30 czerwca 2019 roku.
Program 5.
Wyprowadzenie mocy z El. Bełchatów wraz z poprawą warunków zasilania centralnej Polski: 9 projektów, 133, 05 mln zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 30 czerwca 2019 roku.
Program 9.
Program strategiczny „Budowa połączeń podmorskich i magazynów energii”: 2 projekty, które nie zostały jeszcze zakontraktowane.
Programy obszarowe
Program 6.
Program Obszarowy – Północ: 31 projektów, 1 338,2 mln zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 30 czerwca 2019 roku.
Program 7.
Program Obszarowy – Południe: 30 projektów, 1 028,9 mln zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 30 czerwca 2019 roku.
Program 8.
Zakończenie formalne realizacji inwestycji: 12 projektów, 2 789,9 mln zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 30 czerwca 2019 roku.


Kluczowe liczby

147

projektów

w programach strategicznych i obszarowych

9,81

mld zł

łączny zakontraktowany budżet projektów w Portfelu inwestycji sieciowych*

26

wykonawców

robót budowlano-montażowych, dostaw i usług

* wg stanu na dzień 30.06.2019
Poznaj etapy przygotowania inwestycji sieciowej

Etapy przygotowania inwestycji sieciowej

 1. Czego potrzebujemy?

  Opracowanie planu inwestycyjnego na podstawie zapotrzebowania na moc i wniosków o przyłączenie.

 2. Parametry techniczne

  Określenie parametrów technicznych oczekiwanych rezultatów i objętego obszaru.

 3. Przygotowanie wstępnych wariantów

  Opracowanie wstępnych wariantów realizacji inwestycji. Konsultacje z władzami gmin.

 4. Proces konsultacyjno-informacyjny

  Spotkania dla mieszkańców gmin i sołectw, zebranie uwag lokalnych społeczności.

 5. Wybór optymalnej trasy

  Wprowadzanie poprawek i wybór optymalnej trasy z punktu widzenia społecznego, środowiskowego, technicznego i ekonomicznego.

 6. Szczegółowe planowanie

  Przyjęcie szczegółowego rozplanowania trasy i wariantu realizacyjnego.

 7. Uzyskanie prawa do dysponowania gruntami

  Rokowania z właścicielami nieruchomości w celu pozyskania gruntów pod stacje lub służebności przesyłu pod linię.

 8. Wprowadzenie do planistyki gminnej

  Wprowadzenie do miejscowej planistyki, jeśli wcześniej jeszcze nie miało miejsca, lub uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 9. Raport środowiskowy

  Złożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

 10. Pozwolenie na budowę

  Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Tab. 1. Kluczowe inwestycje z punktu widzenia funkcjonowania systemu przesyłowego ujęte w Portfelu inwestycji sieciowych wg stanu na 30.06.2019 r.
LP Nazwa Projektu
PAKIET 1
1 Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna
2 Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Miłosna
PAKIET 2
1 Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo
2 Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec
3 Rozbudowa stacji 220/110 kV Jasiniec o rozdzielnię 400 kV
4 Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice – Pątnów
PAKIET 3
1 Budowa linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo
2 Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk
3 Budowa stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją transformatora 220/110 kV
4 Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem jednego toru linii 400 kV Gdańsk Błonia – Żarnowiec
PAKIET 4
1 Wymiana istniejących autotransformatorów w stacji 220/110 kV Kopanina na jednostki 275 MVA
2 Instalacja drugiego autotransformatora w stacji 220/110 kV Siersza
PAKIET 5
1 Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna
2 Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice
3 Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Mikułowa dla wprowadzenia linii 400 kV
4 Rozbudowa stacji 400/110 kV Pasikurowice w związku z wprowadzeniem linii 400 kV i wymianą transformatora 400/110 kV
PAKIET 6
1 Budowa linii 400 kV Baczyna – Krajnik
2 Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Plewiska w związku z wprowadzeniem linii 400 kV oraz instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej
3 Budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska
4 Budowa stacji 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik – Plewiska
5 Rozbudowa stacji 400/110 kV Baczyna w związku z wprowadzeniem linii 400 kV Baczyna – Plewiska oraz instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej
POZOSTAŁE PROJEKTY
1 Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami
2 Budowa stacji 220/110 kV Praga (Żerań) wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Miłosna – Mory
3 Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów wraz z rozbudową stacji 400 kV Stanisławów oraz stacji 400/220/110 kV Ostrołęka wraz z wprowadzeniem do stacji 400(220)/110 kV Wyszków
4 Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice
5 Budowa połączenia kablowego HVDC Polska – Litwa
W 2018 roku prowadzono 11 postępowań przetargowych w zakresie zlecenia robót budowano-montażowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych, w których zastosowano wybrane elementy NMRI, z czego zawarto 8 umów na realizację zadań inwestycyjnych:
 • 4 postępowania publiczne na roboty budowlane, które zakończyły się zawarciem umowy z danym wykonawcą:
  • Budowa stacji 400/110 kV Wyszków,
  • Budowa linii elektroenergetycznej 400 KV Baczyna-Plewiska,
  • Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami
  • Budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów wraz z rozbudową stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110 kV Ostrołęka - etap II
 • 7 postępowań niepublicznych na roboty budowlane, spośród których 4 zakończyły się zawarciem umowy z wykonawcą:
  • Modernizacja linii 220 kV Kielce-Rożki,
  • Rozbudowa stacji (400)/220/110 kV Skawina w celu przyłączenia bloku nr 3 Skawina,
  • Modernizacja linii 220kV Janów-Zgierz-Adamów – etap I,
  • Modernizacja linii 220 kV Janów-Rogowiec, Rogowiec-Piotrków.
Poniesione nakłady inwestycje
GRI 203-1
Przyjęliśmy programy strategiczne i obszarowe oraz dobieramy do nich pakiet zadań inwestycyjnych w taki sposób, aby zapewnić skuteczną realizację celów strategicznych opartych na zrównoważonym rozwoju krajowego systemu przesyłowego. Uwzględniamy przy tym aktualne uwarunkowania – zwłaszcza systemowe i formalno-prawne realizacji inwestycji.
Sprawy formalno-prawne związane z realizacją budowy linii zajmują 80 proc. czasu trwania umowy, a sama faza budowy linii nie więcej niż 20 proc.
Tab. 2. Poniesione nakłady inwestycyjne wg grup Planu (kwotowo)

Wyszczególnienie Nakłady (w mln zł)
2018 2017 2016
Teleinformatyka 45,8 33,9 37,3
Budowa i rozbudowa stacji i linii elektroenergetycznych 1 728,3 1 250,8 1 024,3
Modernizacja stacji i linii elektroenergetycznych 150,2 136,5
Budynki i budowle 3,6 1,4 1,8
Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych 8,1 7,3 4,4
Przygotowanie inwestycji / zamierzenia inwestycyjne przewidziane do warunkowej lub późniejszej realizacji 0,9 9,7 8,9
Zakup obiektów sieciowych 0,1 0,6 3,7
Rezerwa 23,5 6,5 -
Razem 1 810,3 1 460,4 1 216,91,81
mld złotych

łączne nakłady poniesione na realizację zadań i zamierzeń inwestycyjnych w 2018 roku.Utrzymanie sieci przesyłowej

Jesteśmy właścicielem sieci przesyłowej składającej się z 14 695 km linii najwyższych napięć oraz 106 stacji elektroenergetycznych. Od stanu dyspozycyjności naszych obiektów sieciowych w znacznym stopniu zależy bezpieczeństwo pracy całego systemu. Dlatego utrzymujemy stan techniczny i układ pracy sieci przesyłowej w sposób spełniający obowiązujące wymagania.
Nasza infrastruktura sieciowa obejmuje również podmorską linię kablową o napięciu 450 kV i długości 127 km. Długość całej linii łączącej Polskę ze Szwecją wynosi 254 km. 
Tab. 3. Linie napowietrzne (naziemne)
GRI EU4 Długość oraz liczba naziemnych linii sieci przesyłu energii
2018 rok 2017 rok
Napięcie Długość (w km) w przeliczeniu na 1 tor  Liczba Napięcie Długość (w km)
w przeliczeniu na 1 tor
Liczba
750 kV 114 km 1 750 kV 114 km 1
400 kV 6 826 km 102 400 kV 6 326 km 93
220 kV 7 755 km 164 220 kV 7 755 km 164
110 kV 75 km 34 110 kV 71 km 32
Tab. 4. Długość oraz liczba linii sieci przesyłu energii
GRI EU4 Długość oraz liczba podziemnych linii sieci przesyłu energii
2018 rok 2017 rok
Napięcie Długość (w km) w przeliczeniu na 1 tor  Liczba Napięcie Długość (w km)
w przeliczeniu na 1 tor
Liczba
450 kV DC podmorskie połączenie 450 kV DC Polska-Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE) 1 450 kV DC podmorskie połączenie 450 kV DC Polska-Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE) 1
Tab. 5. Liczba i moc transformatorów
Przekładnia w kV/kV Transformatory w 2018 Transformatory w 2017
Liczba (szt.) Moc (MVA)   moc (MVA)
750/400 zainstalowany 2 2 502 2 2 502
rezerwa magazynowa - - - -
400/220 zainstalowany 30 16 790 29 16 120
rezerwa magazynowa - - - -
400/110 zainstalowany 52 16 578 54 17 078
rezerwa magazynowa 3 736 1 236
220/110 zainstalowany 120 20 450 121 20 335
rezerwa magazynowa 3 480 2 320
Łącznie zainstalowany 204 56 320 206 56 035
rezerwa magazynowa 6 1 216 3 556
Stan sieci przesyłowej potwierdza wysoki zbiorczy wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych ( DYSU ), który w 2018 roku osiągnął poziom 99,90 proc., przy wartości 99,77 w 2017 roku.
Tab. 6. Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych – DYSU
Wskaźnik własny
Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych – DYSU (w proc.)
I-XII 2018
[%]
I-XII 2017
[%]
I-XII 2016
[%]
Wartość referencyjna wskaźnika dyspozycyjności urządzeń przesyłowych (oprac. wew.)
[%]
Wskaźnik dyspozycyjności linii przesyłowych kategorii L1 [DL1] 99,97 99,77 99,64
Wskaźnik dyspozycyjności linii przesyłowych kategorii L2 [DL2] 99,92 99,58 99,63
Wskaźnik dyspozycyjności linii blokowych [DLB] 100,00 99,99 99,99
Wskaźnik dyspozycyjności transformatorów w stacjach kategorii S11 [DS11] 99,85 99,85 99,85
Wskaźnik dyspozycyjności transformatorów w stacjach kategorii S22 [DS22] 99,76 99,67 99,59
DYSU 99,90 99,77 99,74 ≥ 97,5
Tab. 7. Status prawny nieruchomości PSE, na których umiejscowiony jest majątek sieciowy
Majątek sieciowy PSE posadowiony jest na nieruchomościach o następującym statusie prawnym: Powierzchnia (w m2)
Własność 2 531 725
Współwłasność 4 489
Prawo użytkowania wieczystego 5 403 597
Udział w użytkowaniu wieczystym 4 399,50
Prawo władającego 881
Łącznie 7 945 091,50
Tab. 8. Majątek teleinformatyczny (wchodzący w skład infrastruktury sieciowej)
Majątek teleinformatyczny
(wchodzący w skład infrastruktury sieciowej)
Liczba
Linie światłowodowe i telekomunikacyjne (w tym włókna światłowodowe stanowiące komponenty linii elektroenergetycznych) 476
Urządzenia informatyczne 12 079
Urządzenia teletransmisyjne i telekomunikacyjne 3 627
Urządzenia w ramach systemów zasilania i systemów klimatyzacyjnych oraz przyrządów pomiarowych 1 600
Licencje, prawa autorskie i majątkowe 2 740
Zarządzanie procesem eksploatacji sieci

GRI 103-2
Proces utrzymania infrastruktury sieciowej realizujemy w oparciu o model eksploatacji majątku sieciowego. Model ten, wraz z „Instrukcjami organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach i stacjach” są zbiorami nadrzędnych zasad regulujących proces utrzymania majątku sieciowego w obszarze organizacji, planowania, wykonywania, dokumentowania i rozliczania prac eksploatacyjnych.
Model eksploatacji majątku powstał w oparciu o metodykę PdM (ang. predictive maintenance), czyli technikę prowadzenia eksploatacji bazującej na przewidywaniu potrzeb. Łączy regularne pomiary stanu technicznego z uwzględnieniem oczekiwanych wyników jakościowych pracy (wyniki diagnostyki). Główny nacisk położony jest na realizację prac diagnostycznych stanowiących podstawę do uzyskania mierzalnego wyniku oceny stanu technicznego poszczególnych urządzeń sieciowych.
GRI 103-1
Do zarządzania procesem eksploatacji sieci wykorzystujemy system informatyczny Asset Management. Zakres jego działania obejmuje cały proces eksploatacji, czyli kompleksową bazę danych składników majątkowych, rejestrację zdarzeń, planowanie i realizację prac, zarządzanie kontraktami oraz gospodarkę magazynową. Dzięki temu wszystkie wymienione operacje realizowane są na bardzo wysokim poziomie szczegółowości, niezbędnym do zapewnienia oczekiwanego wsparcia procesu decyzyjnego w obszarze utrzymania majątku sieciowego.
Ze względu na rozproszenie majątku PSE na terenie całego kraju, do właściwego zarządzania nim niezbędne jest wykorzystanie systemu klasy GIS (ang. geographic information system). Wykorzystywany do tego celu System Informacji Przestrzennej (SIP) w PSE oparty na platformie ArcGIS pozwala m.in. na analizowanie wpływu środowiska zewnętrznego na pracę sieci przesyłowej. Stanowi kluczowe wsparcie podczas określania niezawodności obiektów liniowych i umożliwia precyzyjne wydatkowanie środków i nakładów na utrzymanie infrastruktury sieciowej PSE w oczekiwanym stanie technicznym.
Utrzymanie majątku sieciowego wymaga wsparcia ze strony systemów IT, jednak trzon całego procesu oparty jest na brygadach terenowych naszej spółki, zlokalizowanych w pięciu zamiejscowych komórkach Departamentu Eksploatacji: w Warszawie, Radomiu, Katowicach, Poznaniu oraz Bydgoszczy. Ze względu na znaczne rozproszenie majątku komórki zamiejscowe dodatkowo podzielone są na 28 Wydziałów Terenowej Eksploatacji. Pracownicy terenowi swoją pracą zapewniają bezpieczeństwo realizacji czynności ruchowych oraz diagnostycznych i konserwacyjnych. Poprzez zaangażowanie w zabezpieczenia i lokalizację miejsca awarii sieciowych stanowią również swoiste pogotowie energetyczne na potrzeby operatora sieci przesyłowej. Kompetencje oraz specjalistyczne umiejętności pracowników Wydziałów Terenowej Eksploatacji utrzymywane są na wysokim poziomie dzięki systematycznym szkoleniom technologicznym. Z kolei dzięki uruchomionemu Programowi rozwoju służb eksploatacyjnych szkolenia mają charakter kompleksowy i systematyczny.
Elementem unikatowym na polskim rynku są szkolenia na wybudowanym w PSE symulatorze Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Pozwalają one na doskonalenie umiejętności ruchowych – zwłaszcza poprzez symulacje stanów awaryjnych w sieci przesyłowej i koordynowanej przez OSP.
Realizacja prac eksploatacyjnych, zarówno diagnostycznych, jak i konserwacyjnych, odbywa się na podstawie rocznego Planu Usług Technicznych (PUT). Plan uwzględnia przede wszystkim zabiegi diagnostyczne niezbędne do utrzymania oczekiwanego poziomu wiedzy na temat stanu technicznego urządzeń, ale zawiera również prace ponadstandardowe, wynikające z analiz kondycji urządzeń na zasadach określonych w modelu eksploatacji. Ponieważ sieć elektroenergetyczna jest obiektem „żywym” i zmiennym, w ciągu roku PUT jest modyfikowany ze względu na konieczność realizacji prac nieplanowych i awaryjnych. Prace eksploatacyjne w pierwszej kolejności realizowane są za pośrednictwem własnych brygad eksploatacyjnych. W przypadkach wykraczających poza możliwości kadrowe lub wymagających zaangażowania unikatowego serwisu (np. producenta) prace eksploatacyjne realizowane są za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych.
W sytuacji, gdy dalsza eksploatacja urządzenia jest nieefektywna finansowo lub może prowadzić do wzrostu prawdopodobieństwa wystąpienia awarii sieciowej, na takim urządzeniu planowane są prace odtworzeniowe. W zależności od złożoności, technologii oraz zakresu, prace te mają charakter modernizacyjny lub remontowy i poprzedzone są gruntowną analizą potrzeb i zakresu. Prace modernizacyjne są realizowane zgodnie z obowiązującym w spółce procesem inwestycyjnym.

Kluczowe liczby

123 415,7

tys. zł

Koszty poniesione na prace eksploatacyjne i zadania remontowe w 2018 roku, w tym:

98 768,7

tys. zł

Zabiegi eksploatacyjne obiektów sieciowych

24 647

tys. zł

Zadania remontowe