Wpływ na środowisko
PSE dokładają wszelkich starań, aby godzić niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego oraz jego rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Każda nasza inwestycja infrastrukturalna spełnia surowe wymogi w zakresie oddziaływania linii najwyższych napięć na środowisko.

Polskie normy bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania pola elektrycznego
i magnetycznego dla miejsc zamieszkanych są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie.

Zintegrowanie systemu zarządzania środowiskowego oraz systemu zarządzania BHP

GRI 102-11
W lipcu 2017 roku w PSE rozpoczęte zostały prace na rzecz integracji systemów: zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W tym celu powołany został jeden pełnomocnik nadzorujący działanie systemów oraz uchwalono zintegrowaną politykę. Na kolejnych etapach prac wdrożono procedurę regulującą oba systemy, powołano audytorów wewnętrznych oraz przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla szerokiego grona pracowników. W ramach wdrażanych zmian przeprowadzono dostosowanie systemu zarządzania środowiskowego do wymagań normy międzynarodowej ISO 14001:2015-09 „Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania”. W obszarze dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy system pozostał zgodny z polską normą PN-N 18001:2004 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”.
Skuteczne wdrożenie zintegrowanego systemu poświadczone zostało stosownym certyfikatem, który został wydany PSE na okres od 24 lipca 2018 roku do 11 marca 2021 roku.
Utrzymując zintegrowany system zarządzania, spółka dobrowolnie deklaruje, że będzie godzić niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego oraz jego rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz interesu społecznego. Szczególną troską PSE jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, gości oraz personelu firm wykonawczych.
Na potrzeby realizacji powyższych celów PSE zobowiązały się do:
 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz zanieczyszczeniom środowiska,
 • ciągłego dążenia do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, m.in. poprzez identyfikację zagrożeń i zarządzanie ryzykiem,
 • monitorowania środowiska pracy w aspekcie bezpieczeństwa pracy oraz środowiska naturalnego,
 • spełnienia wymagań przepisów prawnych oraz innych dotyczących spółki,
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz uwzględniania ich roli, a także do angażowania ich
  w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
 • rozwoju i modernizacji infrastruktury sieciowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo wykonywania prac, poszanowanie krajobrazu, terenów chronionych oraz obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych.
W 2018 roku bez zmian utrzymane zostały aspekty środowiskowe identyfikowane w celu ukierunkowywania inicjatyw spółki dotyczących ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i wzmacniania wpływu pozytywnego.
Znaczące aspekty:
 • emisja pola elektromagnetycznego,
 • emisja hałasu,
 • wprowadzanie wód opadowych i ścieków do gruntów oraz wód,
 • wytwarzanie odpadów,
 • wyciek substancji niebezpiecznej.
Aspekt pozytywny:
 • wspieranie projektów proekologicznych, ukierunkowanych na ochronę zasobów przyrodniczych.
Cele realizowane w obszarze środowiskowym obejmowały m.in. modernizację transformatorów i realizację programu ćwiczeń usuwania skutków wycieku substancji niebezpiecznej na wybranych obiektach elektroenergetycznych. W obszarze BHP priorytetem jest zapobieganie wypadkom przy pracy oraz zwiększanie zaangażowania pracowników i współpracowników w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.
W ramach wpierania projektów proekologicznych podejmowane były m.in. akcje edukacyjne adresowane do pracowników.