Wpływ na środowisko
PSE dokładają wszelkich starań, aby godzić niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego oraz jego rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Każda nasza inwestycja infrastrukturalna spełnia surowe wymogi w zakresie oddziaływania linii najwyższych napięć na środowisko.

Polskie normy bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania pola elektrycznego
i magnetycznego dla miejsc zamieszkanych są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie.

Wysokie standardy i normy środowiskowe w Polsce w porównaniu z innymi krajami

PSE na tle standardów środowiskowych innych europejskich operatorów


GRI 102-11
Standardy budowy napowietrznych elektroenergetycznych linii przesyłowych stosowane przez PSE są zgodne z tymi stosowanymi w całej Europie – zostały uregulowane przedmiotową normą PN-EN 50341-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne”.
Norma daje wskazówki dotyczące projektowania linii w zakresie m.in. pola oraz indukcji magnetycznej i elektrycznej (p.5.6), dopuszczalnych napięć dotykowych spodziewanych i rażeniowych (p.6.2.4), wyładowań piorunowych (p.6.4), poziomu zakłóceń radioelektrycznych (p.10.3), hałasu (p.5.5.2) i inne.
Szczegółowe wartości różnego rodzaju oddziaływań w normie podawane są wraz z odniesieniem do powiązanej normy PN-EN 50341-2-22 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 2: Zbiór normatywnych warunków krajowych (NNA)”.
Polskie regulacje prawne dotyczące procesu kształtowania norm i przepisów podyktowane są aktualnymi pracami badawczymi własnymi i międzynarodowymi – regulacje dostosowywane są do postępu oraz stanu specjalistycznej wiedzy.
Od lat 80. ubiegłego wieku w Polsce stosowane jest podejście ostrożnościowe dotyczące m.in. wpływu pól elektromagnetycznych (PEM). Już pierwsze przepisy uwzględniały taki charakter i w dalszym ciągu jest ten tryb stosowany1. Normy i przepisy nie są kształtowane pod kątem szkodliwości, bo nie ma na nią dowodów, o czym świadczą liczne prace badawcze oceniane okresowo przez wybitnych specjalistów i sygnowane przez największe światowe organizacje:
  • Światową Organizację Zdrowia (WHO)2,
  • Międzynarodowy Komitet Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP),
  • Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR)3,
  • International Non-Ioizing Radiation Committee (IRPA).
Przepisy obowiązujące u operatorów europejskich także są wyrazem podejścia ostrożnościowego, w którym wraz z pozyskiwaną wiedzą ustala się poziomy oddziaływań uzasadnione technicznie i racjonalne ekonomicznie. Mimo występowania różnych tendencji w kształtowaniu przepisów, najczęściej proponowane jest ich ujednolicenie w Europie i na świecie. Wartości PEM w pobliżu linii przesyłowych prądu przemiennego 50 Hz proponuje się ujednolicić do poziomu 5 kV/m składowej elektrycznej i 80 A/m (100 µT) składowej magnetycznej (regulacje obowiązujące m.in. we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Austrii, Chorwacji oraz na Litwie).
[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów , Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883.
Komentarz:
Akt ten został wydany zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 122 ustawy Prawo ochrony środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym ds. zdrowia. Celem nałożenia przez ustawodawcę na organ upoważniony do wydania rozporządzenia, tj. ministra właściwego do spraw środowiska, obowiązku uzyskania porozumienia z ministrem właściwym do spraw zdrowia było zapewnienie takiego stanu środowiska, który nie będzie powodował negatywnych skutków ani dla środowiska, ani dla zdrowia ludności.
[2] WHO, Extremely low frequency fields, "Environmental Health Criteria” nr 238 oraz Electromagnetic fields and public health, 16.12.2014.
[3] SCENIHR, Opinion on Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF), 2015.
Komentarz:
Opracowanie to z 2015 roku (288 stron opinii o blisko 900 opracowaniach tematycznych z lat 2005-2014) potwierdza, że dotychczasowy zakres badań nie wyjaśnia mechanizmów negatywnego wpływu pól elektromagnetycznych na organizmy żywe.
Obowiązujące wartości PEM w Polsce wynoszą:
  • składowej elektrycznej 1kV/m dla terenów, które ustawodawca uznał za szczególnie chronione (m.in. teren zabudowy mieszkaniowej),
  • składowej elektrycznej 10kV/m dla terenów dostępnych dla ludzi,
  • składowej magnetycznej 60 A/m (75µT) dla wszystkich rodzajów terenów.
Normy środowiskowe i standardy przyjęte w Polsce uznawane są za wysokie. Stosowanie ich w praktyce projektowej i wykonawczej budzi uznanie m.in. Komisji Europejskiej wyrażone w Rezolucji 2008/2211.
Tab. 1. Wartości PEM w różnych krajach europejskich
Wartości PEM w różnych krajach europejskich
Państwo europejskie Regulacje prawne Uwagi
Pole elektryczne Pole magnetyczne
Zobacz dane
Dania, Szwecja, Norwegia, Estonia, Wielka Brytania, Holandia Brak regulacji prawnych, lecz stosowane są rekomendacje. W każdym państwie istnieją komitety narodowe tworzące własne rekomendacje (Wlk. Brytania, Holandia, Szwecja)    
Belgia 5 kV/m (strefy mieszkalne)   Brak przepisów dla pola magnetycznego
Francja, Niemcy, Chorwacja, Hiszpania, Austria, Irlandia, Litwa 5 kV/m 100µT  
Grecja 4 kV/m 80µT Wartości ICNIRP
z wsp. 0,8
Szwajcaria 5 kV/m 100µT
1µT dla stref wrażliwych (szkoły, szpitale, domy starości…)
Wartości dla stref wrażliwych stosowane są jedynie dla nowych urządzeń
Słowenia 5 kV/m 500 V/m 100µT
10µT dla stref wrażliwych
Wartości dla stref wrażliwych stosowane są jedynie dla nowych urządzeń
Włochy 5 kV/m 100µT
10µT (średnio przez 4 h na dzień)

3µT (średnio przez 4 h na dzień)
„Wartość ostrożna” stosowana dla miejsc zabudowy i dla istniejących urządzeń

„Wartość jakościowa” stosowana dla miejsc zabudowy i dla nowych urządzeń
Źródło: RTE France, Électricité de France, „Les champs électromagnétiques de très basse fréquence”, str. 63.
Wartości oddziaływania PEM w Polsce zestawiono w Tabeli 2. poniżej, porównując je z wartościami zalecanymi przez wybrane organizacje międzynarodowe.
Tab. 2. Polskie wartości PEM w porównaniu z wymaganiami międzynarodowymi
Wartości PEM w Polsce w porównaniu z wymaganiami międzynarodowymi
Polska a standardy europejskie Pole elektryczne Pole magnetyczne
Polska4 1kV/m (strefa zamieszkania)
10kV/m
75 µT (60A/m)
Dyrektywa 2004/40/EC 10 kV/m 500 µT (400A/m)
Rekomendacje 1999/519/EC4 5kV/m 100 µT (80 A/m)
IRPA 5kV/m
10kV/m (ekspozycja zawodowa – 8h)
30kV/m (ekspozycja zawodowa <8h )
100 µT (80A/m)
1mT (800A/m)
[4] Rekomendacje Rady Europy z 12 lipca 1999 r., dotyczące ograniczania ekspozycji ogółu ludności na promieniowanie elektromagnetyczne (1999/519/EC).
Dzięki współpracy z europejskimi operatorami PSE mają możliwość porównywania regulacji prawnych oraz standardów środowiskowych związanych z użytkowaniem linii przesyłowych oraz ich oddziaływania na środowisko.
Wysokie w porównaniu z innymi krajami standardy i normy środowiskowe stosowane w Polsce są wyrazem poszanowania oczekiwań społecznych, zgodnie z którymi zaspokajanie potrzeb energetycznych poprzez rozbudowę niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej powinno iść w parze z minimalizacją oddziaływań na otoczenie.
PSE stosują także obowiązujące przepisy prawa związane z ekspozycją zawodową na PEM na czynnych obiektach sieci przesyłowej – mają one zastosowanie zarówno w odniesieniu do pracowników własnych, jak i w stosunku do pracowników wykonawców.
Tab. 3. W 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich, na PSE nie zostały nałożone pieniężne kary z tytułu nieprzestrzegania prawa oraz regulacji dotyczących ochrony środowiska.
GRI 307-1
Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
Wartość
2018 2017
Całkowita wartość kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 0 0
Liczba sankcji pozafinansowych, administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym: 0 1
– międzynarodowych deklaracji/konwencji/traktatów oraz przepisów krajowych, regionalnych i lokalnych 0 0
– dobrowolnych porozumień w zakresie ochrony środowiska z organami regulacyjnymi, uznawanych za wiążące i opracowane w celu zastąpienia wdrażania nowych regulacji 0 1*
Sprawy wytoczone organizacji przez organy rozstrzygania sporów nadzorowane przez organy rządowe 0 0
* W wyniku kontroli przeprowadzonych w zakresie ochrony środowiska w roku 2017 stwierdzono niezgodność na jednym obiekcie:
- SE Stanisławów – wydano zarządzenie pokontrolne na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.