Wpływ
na społeczeństwo
i pracowników
Od naszych działań i zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej zależy jakość życia Polaków.

Szczególną troską PSE jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz personelu wykonawców świadczących usługi na rzecz naszej spółki.

Jesteśmy organizacją nowoczesną, kształtującą innowacyjne środowisko pracy. Inwestujemy w ciągły rozwój naszych pracowników. Chcemy stale wzmacniać unikalny zasób wiedzy w organizacji oraz eksperckość kadry PSE, odpowiedzialnej za utrzymywanie bezpiecznej i stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego.

Jak działalność PSE przekłada się na taryfę przesyłową i rachunki za energię

Przesyłanie energii elektrycznej do odbiorców jest możliwe dzięki rozległej infrastrukturze przesyłowej. Odpowiedzialność za infrastrukturę po stronie PSE wiąże się z koniecznością realizacji prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych oraz dokonywania niezbędnej, uzasadnionej ekonomicznie modernizacji i rozbudowy. Ma to na celu sprostanie zmianom wynikającym m.in. ze wzrostu zapotrzebowania i struktury zużycia energii w kraju oraz zmiany struktury i lokalizacji źródeł wytwórczych.
Utrzymanie wymaganych parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy KSE wiąże się z koniecznością nabywania usług systemowych świadczonych przez wytwórców energii elektrycznej.
Finansowanie wydatków związanych z działalnością przesyłową, czyli kosztów funkcjonowania i nakładów inwestycyjnych, dokonywane jest na zasadach określonych w obowiązujących regulacjach prawnych, a wydatki pokrywane są przychodami z tytułu świadczonych usług przesyłania uzyskiwanymi ze stosowania taryfy spółki zatwierdzanej przez Prezesa URE .
Taryfa spółki to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania opracowywany co roku na podstawie planowanych, uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności oraz zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność przesyłową, przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Koszty stanowiące podstawę kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłania podlegają ocenie Prezesa URE, który zatwierdza taryfę w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.
W 2018 roku taryfa PSE zawierała:
  • stawki opłat taryfowych kalkulowane przez OSP na podstawie kosztów działalności przesyłowej PSE i zwrotu z kapitału,
  • stawki opłat taryfowych wyznaczane przez Prezesa URE niezwiązane bezpośrednio z działalnością PSE – opłata OZE związana z zapewnieniem dostępności w KSE energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W 2018 roku stawka opłaty OZE wynosiła 0 zł/MWh,
  • stawki opłat taryfowych wynikające z ustawy o rozwiązaniu kontraktów długoterminowych KDT niezwiązane bezpośrednio z działalnością PSE – opłata przejściowa związana z usługą udostępniania KSE.
Przychody z opłat OZE i przejściowej zbierane przez PSE w całości są przekazywane do Zarządcy Rozliczeń, który zajmuje się ich dalszą redystrybucją do wytwórców energii elektrycznej.
W związku z wejściem w życie 25 stycznia 2019 r. ustawy z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 42), taryfa PSE od tego dnia zawiera stawkę opłaty kogeneracyjnej, związanej z zapewnieniem dostępności energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w KSE w wysokości 1,58 zł/MWh. Analogicznie jak w przypadku opłaty przejściowej i opłaty OZE, przychody uzyskane przez PSE w ramach rozliczeń opłaty kogeneracyjnej są w całości przekazywane do Zarządcy Rozliczeń SA, który zajmuje się ich dalszą redystrybucją do wytwórców.

Struktura opłat w taryfie PSE


Zgodnie z obowiązującym w Polsce modelem funkcjonowania rynku energii elektrycznej, rozliczenia PSE za usługi przesyłania dokonywane są z odbiorcami fizycznie przyłączonymi do sieci przesyłowej na terytorium kraju, tj.:
  • operatorami systemów dystrybucyjnych ( OSD ), dla których koszty nabywania usług od PSE stanowią uzasadnione koszty prowadzenia działalności i są uwzględniane w kalkulacji ich taryf za usługi dystrybucji energii elektrycznej,
  • odbiorcami końcowymi.
Wskazani powyżej odbiorcy, fizycznie przyłączeni do sieci PSE ponoszą zatem całość kosztów uwzględnianych w kalkulacji stawek opłat przesyłowych.
Wytwórcy nie ponoszą opłat przesyłowych z tytułu wprowadzania energii elektrycznej do sieci. Wnoszą jedynie opłatę jakościową – za ilość energii elektrycznej zużywaną przez odbiorców końcowych przyłączonych do ich sieci, instalacji i urządzeń, którym sprzedają energię elektryczną. 
Przedsiębiorstwa obrotu nie wnoszą do PSE żadnych opłat taryfowych z wyjątkiem opłaty rynkowej, stosowanej wyłącznie w odniesieniu do energii elektrycznej importowanej do Polski z Ukrainy.
W przypadku odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej (sieć należąca do OSD), w tym m.in. gospodarstw domowych, koszt dostarczenia energii elektrycznej poza kosztami związanymi z działalnością OSD obejmuje również koszty działalności PSE, tj. związane z zakupem przez OSD usług przesyłowych od PSE.

Koszty PSE na naszym rachunku za energięRys. 1. Koszty PSE na naszym rachunku za energię elektryczną za 2018 r.
Średnia stawka netto opłaty za usługi przesyłania świadczone przez PSE w 2018 r. (bez stawek dot. opłat wsparcia, tj. bez opłaty przejściowej oraz opłaty OZE, które w roku 2018 wynosiły 0 zł/MWh), stanowiła jedynie ok. 4,7% średniej stawki brutto dla gospodarstw domowych. Stawka netto opłaty przejściowej stanowiła 4,3%[1].
[1] Po wejściu w życie ustawy z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538), od 1 stycznia 2019 r. stawki opłaty przejściowej obniżone zostały o około 95%. W związku z tym w 2019 roku udział opłaty przejściowej w rachunku odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym znacznie zmaleje.
Na wysokość rachunku dla gospodarstw domowych mają wpływ głównie:
  • cena energii elektrycznej,
  • koszty usług dystrybucji,
  • podatek od towarów i usług.