Wpływ
na społeczeństwo
i pracowników
Od naszych działań i zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej zależy jakość życia Polaków.

Szczególną troską PSE jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz personelu wykonawców świadczących usługi na rzecz naszej spółki.

Jesteśmy organizacją nowoczesną, kształtującą innowacyjne środowisko pracy. Inwestujemy w ciągły rozwój naszych pracowników. Chcemy stale wzmacniać unikalny zasób wiedzy w organizacji oraz eksperckość kadry PSE, odpowiedzialnej za utrzymywanie bezpiecznej i stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego.

Priorytety PSE dotyczące rozwoju HR

Jednym z podstawowych celów efektywnie działającej organizacji jest zrównoważone i spójne wspieranie rozwoju kompetencji pracowników, prowadzące do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami.
Polityka personalna PSE przyjęta w grudniu 2018 r. ma na celu zapewnienie wsparcia biznesowego poprzez pozyskanie i utrzymanie wysoko wyspecjalizowanych pracowników. To dzięki pracownikom, ich doświadczeniu i zaangażowaniu spółka jest organizacją, w której odpowiedzialność społeczna łączy się z celami biznesowymi. Fundamentem przyjętej Polityki są wartości i kultura korporacyjna, a ich rozwinięciem trzy filary – wartości, wysoka jakość oraz doskonalenie.

Filary Polityki Personalnej

Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji w podziale na czas zatrudnienia, płeć i region
Łączna liczba pracowników w podziale na płeć
2018
2017
Kobiety
510
478
Odsetek kobiet
21,46%
21,17%
Mężczyźni
1866
1780
Odsetek mężczyzn
78,53%
78,83%
Suma
2376
2258
Tabela - Łączna liczba pracowników w podziale na czas zatrudnienia, płeć i region
GRI 102-8 Łączna liczba pracowników w podziale na czas zatrudnienia, płeć i region: Liczba pracowników
2018
Liczba pracowników
2017
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Konstancin-Jeziorna (Centrala) zatrudnionych na czas określony 41 94 135 66 141 207
zatrudnionych na czas nieokreślony 321 733 1054 315 651 966
Suma 362 827 1189 381 792 1173
ZKO w Warszawie zatrudnionych na czas określony 0 16 16 3 14 17
zatrudnionych na czas nieokreślony 26 197 223 14 201 215
Suma 26 213 239 17 215 232
ZKO w Bydgoszczy zatrudnionych na czas określony 3 16 19 2 18 20
zatrudnionych na czas nieokreślony 28 151 179 14 136 150
Suma 31 167 198 16 154 170
ZKO w Radomiu zatrudnionych na czas określony 3 13 16 0 15 15
zatrudnionych na czas nieokreślony 30 197 227 21 186 207
Suma 33 210 243 21 201 222
ZKO w Poznaniu zatrudnionych na czas określony 3 30 33 1 9 10
zatrudnionych na czas nieokreślony 26 206 232 20 206 226
Suma 29 236 265 21 215 236
ZKO w Katowicach zatrudnionych na czas określony 1 21 22 1 7 8
zatrudnionych na czas nieokreślony 28 192 220 21 196 217
Suma 29 213 242 22 203 225
Suma zatrudnionych na czas określony 51 191 242 73 204 277
zatrudnionych na czas nieokreślony 459 1675 2134 405 1576 1981
Suma 510 1866 2376 478 1780 2258
Liczba pracowników w podziale na wymiar etatu:
2018
 
Pełny etat:
493
1849
2342
Niepełny etat:
17
17
34
Łącznie:
510
1866
2376
2017
 
Pełny etat:
465
1756
2221
Niepełny etat:
13
24
37
Łącznie:
478
1780
2258
GRI 102-8 Liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na: Liczba pracowników
2018 2017
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia 0 1 1     0
zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło     0     0
zatrudnionych na podstawie umowy stażowej     0     0
samozatrudnionych     0     0
pracowników pod nadzorem i/lub pracowników sezonowych     0     0
Suma 0 1 1     0
Szkolenie i edukacja

GRI 404-2
Katalog szkoleń przyjęty i stosowany w naszej organizacji zawiera różnorodne szkolenia dopasowane do potrzeb pracowników PSE. Oferta jest stale aktualizowana i poszerzana – tak, aby w jak największym stopniu odpowiadała na potrzeby organizacji i pracowników. Zakładamy, że katalog szkoleń będzie ewoluował w miarę zmieniających się potrzeb PSE.
Katalog został przygotowany w taki sposób, aby zoptymalizować dobór szkoleń w ramach dostępnego budżetu w aspekcie efektywnej realizacji zadań oraz zdiagnozowanych potrzeb pracownika, a także celów firmy. Stanowi  narzędzie ułatwiające systematyczny rozwój wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji pracowników.
Szkolenia w katalogu podzielone są na pięć kategorii:
 • Szkolenia menedżerskie – Akademia Menedżera, w ramach której oferujemy kadrze kierowniczej i menedżerskiej szkolenia doskonalące umiejętności kierownicze i przywódcze. Udział w 3 szkoleniach w ciągu roku jest obligatoryjny. Wybór szkoleń jest zależny od indywidualnych potrzeb menedżerów.
 • Szkolenia specjalistyczne i eksperckie – obejmują tematykę związaną ściśle z merytoryczną specyfiką pracy w danym obszarze lub na danym stanowisku.    
 • Szkolenia rozwijające umiejętności miękkie – doskonalą umiejętności osobiste oraz wspierają efektywne funkcjonowanie zadaniowe.
 • Szkolenie adaptacyjne, wstępne, okresowe i stanowiskowe – obejmują wszystkie grupy pracowników, niezależnie od obszarów funkcjonalnych oraz hierarchii. Dostarczają wiedzy bazowej, uniwersalnej, niezbędnej w pracy. 
 • Konferencje branżowe 
W 2018 roku oferta szkoleniowa katalogu obejmowała przede wszystkim szkolenia rozwijające umiejętności społeczne dla kadry menedżerskiej oraz pracowników. Szkolenia zostały podzielone na cztery grupy tematyczne:
 • zarządzanie,
 • motywowanie i rozwijanie pracowników,
 • komunikacja,
 • efektywność.
Przykładowe tematy proponowanych szkoleń to:
 • 4 funkcje zarządzania,
 • Budowanie i rozwijanie zespołu,
 • Negocjacje,
 • Dążenie do rezultatów.
Poza możliwością rozwoju kompetencji społecznych wśród propozycji skierowanych do pracowników PSE można znaleźć m.in. szkolenia z obszaru zarządzania projektami, szkolenia e-learningowe z zakresu pakietu MS Office oraz szkolenia podatkowe. Na etapie opracowywania założeń katalogu przyjęliśmy zasadę, że przy okazji organizowanych szkoleń warto zastosować rozwiązania pro-środowiskowe. Dzięki temu większość przekazywanych materiałów szkoleniowych jest przekazywana uczestnikom w formie elektronicznej. Drukowane są jedynie materiały niezbędne do realizacji zajęć, co powoduje znaczące zmniejszenie zużycia papieru.

W 2019 roku oferta szkoleń PSE zostanie poszerzona o kolejne szkolenia specjalistyczne. Plany naszej organizacji zakładają również wzbogacenie wachlarza szkoleń miękkich.
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci
GRI 404-1 Łączna liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć
2018 2017
Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma
Łączna liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć 5272 23448 28720 3737 38861 42598
Liczba pracowników (wartości tożsame z danymi ze wskaźnika GRI 102-8 ) 510 1866 2376 478 1780 2258
Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć 10,34 12,57 12,09 7,82 21,83 18,86

GRI 404-1 *
Struktura zatrudnienia
Łączna liczba pracowników wg struktury zatrudnienia Łączna liczba godzin szkoleniowych wg struktury zatrudnienia Średnia liczba godzin szkoleniowych wg struktury zatrudnienia
2018
Zobacz dane
Analityk Systemowy 5 48 9,60
Asystent 10 48 4,80
Doradca 5 0 0,00
Dyrektor 31 232 7,48
Dyspozytor 122 1856 15,21
Dyżurny CN 16 88 5,50
Dyżurny RCN 7 0 0,00
Dyżurny Stacji 184 4736 25,74
Ekspert 74 272 3,68
Elektromonter 12 0 0,00
Główny Specjalista 212 1104 5,21
Inspektor 45 544 12,09
Inspektor Nadzoru 24 0 0,00
Inspektor Utrzymania Urządzeń 5 296 59,20
Inżynier Systemu 7 352 50,29
Inżynier 52 256 4,92
Inżynier EAZ 14 728 52,00
Inżynier Utrzymania Urządzeń 35 1056 30,17
Kierownik Biura 16 0 0,00
Kierownik Sekcji 47 992 21,11
Kierownik Wydziału 168 2976 17,71
Młodszy Specjalista 110 2240 20,36
Projektant 28 0 0,00
Radca Prawny 33 232 7,03
Referent 7 16 2,29
Specjalista 404 3672 9,09
Specjalista Koordynator 267 2664 9,98
Starszy Inspektor 10 0 0,00
Starszy Inżynier 22 64 2,91
Starszy Specjalista 283 2816 9,95
Starszy Technik 21 0 0,00
Stażysta 7 16 2,29
Technik 7 48 6,86
Teleinformatyk 15 528 35,20
Zastępca dyrektora 53 528 9,96
Pozostałe stanowiska 18 312 17,33
*W poprzednich latach PSE raportowały ten wskaźnik zgodnie z ZUZP obowiązującymi w poszczególnych ZKO, od 2018 roku obowiązuje wspólny ZUZP dla całej Spółki. Przedstawione dane dotyczą wszystkich lokalizacji.
Energetyczny Staż
Od 2013 roku w PSE realizowany jest Program stażowy Energetyczny Staż, dzięki któremu do pracy w spółce pozyskiwani są najzdolniejsi studenci i absolwenci studiów o profilu elektroenergetycznym.
Program zakłada zatrudnienie wybranych osób na umowę o pracę na okres 10 miesięcy. Każdy stażysta rozwija swoją wiedzę pod okiem przydzielonego opiekuna. Po tym czasie istnieje możliwość zatrudnienia stażysty na stałe.
W 2018 roku w ramach programu stażowego zatrudniono 11 stażystów. W dotychczasowych sześciu edycjach programu zatrudniono łącznie 37 stażystów, z czego pracę w PSE kontynuują 32 osoby.
Programy rozwojowe
Program rozwojowy dla kadry menedżerskiej pod nazwą Akademia Menedżera PSE – był prowadzony w sposób dopasowany do indywidualnych potrzeb osób pełniących funkcje zarządcze. Każdy menedżer w ramach udziału w zajęciach wybierał minimum 3 z 11 tematów szkoleń doskonalących umiejętności miękkie. Nowa formuła rozwoju kadry kierowniczej spotkała się z dużym zainteresowaniem – menedżerowie chętnie uczestniczyli w szkoleniach podnoszących poziom kompetencji zarządczych.
Poza szkoleniami realizowanymi w ramach katalogu w 2018 roku kontynuowaliśmy prowadzone systematycznie programy rozwojowe, koncentrujące się wokół zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Tradycyjnie, istotnymi elementami działań rozwojowych były dwa dedykowane programy rozwojowe skierowane do Służb Eksploatacji oraz Służb Dyspozytorskich.
SMART SEMINARIA to cykl wykładów mających na celu szerzenie i wymianę wiedzy, dedykowanych szerokiej grupie pracowników PSE. Tematyka prowadzonych seminariów jest różnorodna i zależna od bieżących potrzeb.
W 2018 roku zostały przeprowadzone SMART Seminaria zarówno z tematyki branżowej, dotyczącej krajowego rynku mocy oraz energetyki dla nie-energetyków, jak i z dziedziny motywacji, work-life balance oraz savoir-vivre’u w biznesie. Zapisy wideo seminariów są dostępne w intranecie i w każdej chwili można do nich wrócić.
Badanie OHI
W 2018 roku już po raz 3. przeprowadziliśmy wśród pracowników badanie zdrowia naszej firmy za pomocą ankiety OHI (Organizational Health Index – wskaźnik kondycji organizacji).
Badanie stanowi istotną część programu, którego celem jest tworzenie organizacji innowacyjnej i zdolnej do szybkiej adaptacji. W ramach badania oceniane były wartości obecne w PSE oraz te pożądane na przyszłość. Według oceny pracowników naszą najsilniejszą stroną jest poczucie odpowiedzialności, a najsłabszą motywacja. Często wskazywanym problemem była hierarchiczność, która utrudnia codzienne postępowanie oraz usztywnia i wydłuża podejmowanie decyzji. Pozytywne wartości wskazywane podczas badania to: odpowiedzialność, rozwój zawodowy i posiadanie wizji.
W badaniu przeprowadzonym w 2018 roku wzięło udział ponad 1330 osób, co dało frekwencję na poziomie 59%. Wysoka frekwencja pokazała duży stopień zaangażowania pracowników w to, co dzieje się w spółce. Uzyskany wynik był niższy od osiągniętego w 2017 roku, co jest rezultatem trudnego okresu adaptacji, który przechodzi spółka w wyniku wielu wprowadzanych zmian. Wyniki badania pozwoliły nam zdiagnozować mocne strony organizacji oraz obszary wymagające doskonalenia.
System oceny pracowników, zarządzanie przez cele
W 2018 roku obowiązywał wprowadzony w rok wcześniej trzystopniowy system ocen pracowników na stanowiskach specjalistycznych. Ocenie pracowniczej podlegają wszyscy pracownicy. Na stanowiskach specjalistycznych ocena jest dokonywana w cyklu kwartalnym (pod warunkiem przepracowania minimum 1/3 okresu rozliczeniowego).
Kadra menedżerska, radcowie prawni i eksperci zostali objęci systemem zarządzania przez cele zakładającym realizację celów strategicznych kaskadowanych przez Zarząd oraz opartych na obowiązującej strategii spółki. Zarządzanie przez cele jest kompleksowym i zorientowanym na wynik sposobem oceny, a dodatkowo –  co bardzo istotne – sprzyja zwiększeniu zaangażowania kadry w realizację celów strategicznych i ułatwia monitorowanie realizacji tych celów. Wprowadzenie tego systemu zostało poprzedzone szkoleniami i warsztatami, którymi objęto całe kierownictwo.
Konsekwencją wprowadzenia zarządzania przez cele dla kadry menedżerskiej, radców prawnych oraz ekspertów jest nowy sposób premiowania, oparty na ocenie efektów prowadzonych prac. Ocena realizowanych celów i wypłata premii dokonywana jest w cyklu półrocznym.
Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci
2018
2017
Procent pracowników zatrudnionych w organizacji, podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, w podziale na płeć:
100%
100%
Kobiety:
100%
100%
Mężczyźni:
100%
100%
Współpraca z partnerami społecznymi
Zgodnie z przepisami Ustawy o związkach zawodowych oraz Ustawy o informowaniu pracowników, nasza spółka na bieżąco współpracuje ze stroną społeczną.

W PSE działają poniższe organizacje społeczne:
 • Związki zawodowe:
  • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy PSE,
  • Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – ZZPRC KSE ,
  • Organizacja Zakładowa nr 3207 NSZZ Solidarność Region Mazowsze w PSE SA,
  • Związek Zawodowy Elektroenergetyka Południe,
  • Związek Zawodowy Pracowników Energetyki Najwyższych Napięć;
 • Rada Pracowników;
 • Społeczny Inspektor Pracy.
W ramach współpracy negocjowane są m.in. zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, Regulaminie Pracy oraz w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Spółka zawiera również porozumienia w sprawach: zasad systemowych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych, zasilenia kart przedpłaconych z okazji Dnia Energetyka i świąt Bożego Narodzenia, a także zasad wypłat premii dodatkowych. Związki zawodowe i Rada Pracowników otrzymują półroczne i roczne raporty m.in. w zakresie: wykorzystania funduszu wynagrodzeń, elementów systemu motywacji płacowej, zatrudnienia, zmian organizacyjnych oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej spółki. Dodatkowo w PSE odbywają się cykliczne spotkania ze wszystkimi organizacjami związkowymi, na których omawiane są m.in. aspekty pracownicze.
Łączna liczba pracowników w podziale na:
2018
2017
Całkowita liczb pracowników objętych układem zbiorowym
2165
2258
Całkowita liczba zatrudnionych
2376
2258
Odsetek pracowników objęty układem zbiorowym
91,1%*
100%
*Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem pracowników spółki PSE Inwestycje, którzy w ramach zatrudniania w strukturze PSE w okresie przejściowym sukcesywnie zostali objęci tym układem.
ZUZP reguluje przede wszystkim wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w tym świadczenia ściśle związane z pracą.
GRI 103-1
Wartościowanie stanowisk pracy
W 2018 roku w PSE dokonano wartościowania stanowisk kierowniczych i specjalistycznych. W efekcie prac usystematyzowano poziomy stanowisk oraz zależności pomiędzy nimi. Wartościowania dokonano metodą analityczno-punktową, w oparciu o opisy stanowisk oraz bezpośrednie rozmowy z kierującymi poszczególnymi obszarami.
Stanowiska były wartościowane w kontekście trzech głównych grup kryteriów:
 • poziom umiejętności potrzebnych do realizacji wyników na każdym stanowisku,
 • stopień trudności i złożoności pracy, 
 • zakres odpowiedzialności stanowiska.

Celem realizacji projektu wartościowania stanowisk było przede wszystkim stworzenie przejrzystego – zarówno dla kadry kierowniczej, jak i pracowników – systemu, opartego o czytelne reguły wzmacniające poczucie sprawiedliwości wśród pracowników.
Przyjęcia w 2018
GRI 401-1 Łączna liczba przyjęć pracowników w podziale na: Liczba pracowników Liczba nowozatrudnionych pracowników Procent nowozatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby)
2018 2017 2018 2017 2018 2017
Płeć
Kobiety 510 478 60 72 11,76% 15,06%
Mężczyźni 1866 1780 186 188 9,97% 10,56%
Grupy wiekowe
<30 214 196 79 96 36,92% 48,98%
30-50 1603 1486 149 149 9,3% 10,03%
>50 559 576 18 15 3,22% 2,6%
Suma 2376 2258 246 260 10,35% 11,51%
Odejścia w 2018 roku
GRI 401-1 Łączna liczba odjeść pracowników w podziale na: Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Procent odejść pracowników
2018 2017 2018 2017 2018 2017
Płeć
Kobiety 510 478 23 31 4,51% 6,49%
Mężczyźni 1866 1780 61 68 3,27% 3,82%
Grupy wiekowe
<30 214 196 21 5 9,81% 2,55%
30-50 1603 1486 47 40 2,93% 2,69%
>50 559 576 16 54 2,86% 9,38%
Suma 2376 2258 84 99 3,54% 4,38%
Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej
GRI 202-1 Płaca minimalna w danej lokalizacji (wartość brutto) Średnie wynagrodzenie pracownika najniższego szczebla - KOBIETY Stosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu do płacy minimalnej - KOBIETY Średnie wynagrodzenie pracownika najniższego szczebla - MĘŻCZYŹNI Stosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu do płacy minimalnej - MĘŻCZYŹNI
Lokalizacja 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Konstancin-Jeziorna (b. Centrala) 2 100 PLN 2 000 PLN 5 627,00 PLN 3 200,00 PLN 2,68 1,6 5 805,00 PLN 3 000,00 PLN 2,76 1,5
Bydgoszcz 2 100 PLN 2 000 PLN 4 769,00 PLN 4 046,43 PLN 2,27 2,02 4 786,29 PLN 4 326,84 PLN 2,28 2,16
Katowice 2 100 PLN 2 000 PLN 3 853,00 PLN 3 783,00 PLN 1,83 1,89 3 700,00 PLN 4 216,00 PLN 1,76 2,11
Poznań 2 100 PLN 2 000 PLN 5 404,16 PLN 4 630,27 PLN 2,57 2,32 5 190,60 PLN 4 500,74 PLN 2,47 2,25
Radom 2 100 PLN 2 000 PLN 5 966,65 PLN 4 202,78 PLN 2,84 2,10 5 997,28 PLN 4 330,40 PLN 2,86 2,17
Warszawa 2 100 PLN 2 000 PLN 4 000,00 PLN 3 500,00 PLN 1,9 1,75 3 500,00 PLN 2 980,00 PLN 1,67 1,49
Wskaźnik wpływu
Ekwiwalent świadczeń dodatkowych

GRI 103-1 GRI 401-2
Benefity i programy prozdrowotne dla pracowników
PSE od lat zapewniają swoim pracownikom oraz ich rodzinom bogaty pakiet świadczeń socjalnych. Świadczenia, z których 2018 roku mogli skorzystać pracownicy PSE to m.in.: Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowanie posiłków, program profilaktyczny, dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin, pożyczki na cele mieszkaniowe, dofinansowanie zielonych szkół oraz żłobków i przedszkoli dzieci pracowników, a także dofinansowanie do aktywności kulturalnej.

W 2018 roku kontynuowaliśmy inicjatywę wychodzącą naprzeciw potrzebom naszych pracowników, która w swoich założeniach ma umożliwić naszym pracownikom zabranie dzieci do pracy w dni wolne od zajęć szkolnych – tzw. dziecięcy KDM (Kolorowa Dziecięca Majówka). W tym czasie PSE organizują różnego rodzaju zajęcia dla dzieci prowadzone przez profesjonalnych animatorów i zapewniają im opiekę.
Benefity i programy prozdrowotne dla pracowników
Rodzaj świadczenia dodatkowego Liczba osób, które otrzymały świadczenie w: Opis
2018 2017
Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich dzieci 2325 1571 Utrzymanie work-life balance, umożliwienie dzieciom pracowników wyjazdów wakacyjnych, umożliwienie spędzania wspólnego czasu z rodziną podczas wyjazdów wakacyjnych.
Opieka medyczna 2077 2013 Zwiększenie dostępu pracowników do profilaktyki zdrowia, poprawa dostępności usług medycznych przekładają się na poprawę stanu zdrowia pracowników.
Dofinansowanie form działalności sportowej, rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej 2134 1347 Poprawa sprawności fizycznej i zdrowia, możliwość realizacji zainteresowań pracowników, możliwość uczestnictwa w interesujących wydarzeniach kulturalnych, utrzymanie work-life balance.
Programy pomocy w okresie przejściowym wspierające proces przejścia na emeryturę
Pracownicy nabywający prawa emerytalne w PSE mają możliwość skorzystania z kilku różnych świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych.
Świadczenia obligatoryjne:
 • odprawa emerytalna zależna od stażu pracy w PSE i terminu rozwiązania umowy o pracę (do wysokości 500 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia);
 • rekompensata z tytułu utraty dofinansowania kosztów energii elektrycznej (2-krotność średniego wynagrodzenia w spółce).

Świadczenia fakultatywne:
 • zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego do 10% w okresie dwóch lat przed odejściem na emeryturę.
GRI EU15 Procent pracowników uprawnionych do przejścia na emeryturę w ciągu następnych 5 i 10 lat
Kategorie pracowników Liczba pracowników uprawionych do przejścia na emeryturą w ciągu 5 lat Procent pracowników uprawionych do przejścia na emeryturą w ciągu 5 lat Liczba pracowników uprawionych do przejścia na emeryturę w ciągu 10 lat Procent pracowników uprawionych do przejścia na emeryturą w ciągu 10 lat
Zobacz dane
Analityk Systemowy 4 0,17% 4 0,17%
Asystent 1 0,04% 3 0,13%
Doradca 0 0,00% 0 0,00%
Dyrektor 3 0,13% 6 0,25%
Dyspozytor 12 0,51% 20 0,84%
Dyżurny CN 0 0,00% 0 0,00%
Dyżurny RCN 0 0,00% 1 0,04%
Dyżurny Stacji 22 0,93% 65 2,74%
Ekspert 18 0,76% 27 1,14%
Elektromonter 0 0,00% 2 0,08%
Główny Specjalista 21 0,88% 32 1,35%
Inspektor 5 0,21% 11 0,46%
Inspektor Nadzoru 6 0,25% 9 0,38%
Inspektor Utrzymania Urządzeń 1 0,04% 3 0,13%
Inżynier Systemu 0 0,00% 0 0,00%
Inżynier 2 0,08% 4 0,17%
Inżynier EAZ 2 0,08% 2 0,08%
Inżynier Utrzymania Urządzeń 3 0,13% 4 0,17%
Kierownik Biura 1 0,04% 1 0,04%
Kierownik Sekcji 4 0,17% 10 0,42%
Kierownik Wydziału 19 0,80% 35 1,47%
Młodszy Specjalista 1 0,04% 2 0,08%
Projektant 3 0,13% 5 0,21%
Radca Prawny 2 0,08% 4 0,17%
Referent 2 0,08% 2 0,08%
Specjalista 42 1,77% 62 2,61%
Specjalista Koordynator 29 1,22% 45 1,89%
Starszy Inspektor 6 0,25% 7 0,29%
Starszy Inżynier 1 0,04% 2 0,08%
Starszy Specjalista 12 0,51% 28 1,18%
Starszy Technik 2 0,08% 9 0,38%
Stażysta 0 0,00% 0 0,00%
Technik 2 0,08% 4 0,17%
Teleinformatyk 1 0,04% 3 0,13%
Zastępca Dyrektora 4 0,17% 7 0,29%
Pozostałe stanowiska 2 0,08% 6 0,25%