Wpływ
na społeczeństwo
i pracowników
Od naszych działań i zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej zależy jakość życia Polaków.

Szczególną troską PSE jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz personelu wykonawców świadczących usługi na rzecz naszej spółki.

Jesteśmy organizacją nowoczesną, kształtującą innowacyjne środowisko pracy. Inwestujemy w ciągły rozwój naszych pracowników. Chcemy stale wzmacniać unikalny zasób wiedzy w organizacji oraz eksperckość kadry PSE, odpowiedzialnej za utrzymywanie bezpiecznej i stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego.

Praca w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa

GRI 103-1
Działania propagujące bezpieczeństwo pracy
W celu umacniania kultury bezpieczeństwa w PSE, opracowane zostały tzw. Zasady ratujące życie (ang. life saving rules – LSR). Jest to zbiór ogólnych zasad postępowania, które odnoszą się do największych zagrożeń związanych z działalnością spółki. Zasady wskazują obowiązki personelu realizującego zadania, czynności zabronione oraz obowiązki osób nadzorujących pracę. Adresatem zasad są pracownicy i współpracownicy PSE. Zasady sformułowane zostały jako hasła wzywające do określonych działań, których lista znajduje się poniżej:
 1. Zachowuj odległości bezpieczne! – ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia, jakie stanowi porażenie prądem elektrycznym i poparzenie łukiem, dla prac pod napięciem i w pobliżu napięcia;
 2. Przestrzegaj polecenia na pracę i stosuj listy kontrolne! – dla prac dotyczących majątku sieciowego, wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia, na podstawie pisemnego polecenia;
 3. Przestrzegaj bezpiecznej organizacji pracy w elektroenergetyce!
 4. Pracując na wysokości zabezpiecz siebie i narzędzia przed upadkiem!
 5. Stosuj odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zawsze, gdy jest to wymagane!
 6. Prowadź bezpiecznie!
 7. Reaguj i zgłaszaj sytuacje niebezpieczne!
LSR zostały udostępnione zarówno w naszych biurach, jak i na terenie stacji elektroenergetycznych, w formie odpowiednio plakatów i animacji. Z relacji naszych kolegów wiemy, że materiały te stanowią często punkt wyjścia do pogadanek o bezpieczeństwie w ramach rozmaitych spotkań wewnętrznych i zewnętrznych (z ang. safety moment).

Spotkania z pracownikami

GRI 103-1
Działania propagujące bezpieczeństwo pracy
Przykładamy dużą wagę do standardów BHP, zdrowia, środowiska oraz jakości. Nasza organizacja prowadzi szkolenia dla pracowników PSE nt. kultury bezpieczeństwa w zakresie środowiska pracy.
Celem podrzędnym szkolenia była zmiana postrzegania zagadnień bezpieczeństwa pracy wśród pracowników – zaangażowanie wszystkich w monitorowanie środowiska pracy w celu osiągnięcia podstawowego celu:
 • zero wypadków w odniesieniu do człowieka,
 • zero wypadków w odniesieniu do ochrony środowiska,
 • zero wypadków w odniesieniu do stosowanych urządzeń, sprzętu, pojazdów oraz w zakresie utrzymania jakości.
Kultura bezpieczeństwa w naszej spółce to zintegrowany system zarządzania, którego celem jest utrzymanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych prac. System obejmuje analizę zagrożeń, aktywny nadzór i monitorowanie środowiska pracy pracownika, ochrony środowiska oraz jakości wykonanej pracy, a także stosowanych technologii i urządzeń.
Ocena ryzyka zawodowego
W PSE dokonano oceny ryzyka zawodowego dla zidentyfikowanych grup stanowisk pracy. Dokumentację ryzyka opracowano wg metod PN-N-18002 w skali trójstopniowej oraz Risc Score. Wszyscy nowozatrudnieni w 2018 roku pracownicy (246 osoby) zostali poinformowani o ryzyku zawodowym występującym na danym stanowisku pracy. Uzyskali wiedzę o zagrożeniach, środkach profilaktycznych, metodach i organizacji pracy.
Tab. 1. Liczba osób zapoznanych z oceną ryzyka
Liczba osób zapoznanych z oceną ryzyka w 2018
ZKO Liczba osób
Konstancin-Jeziorna 99
Bydgoszcz 15
Katowice 16
Poznań 33
Radom 17
Warszawa 16
CJI 48
Profilaktyczna ochrona zdrowia
Badania lekarskie są obowiązkowe dla każdego pracownika zatrudnionego w PSE i są prowadzone na bieżąco. Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne są przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych w oparciu o skierowanie zawierające informacje o wszystkich czynnikach szkodliwych oraz warunkach uciążliwych występujących na danym stanowisku pracy. Badania lekarskie profilaktyczne przeprowadzane są na podstawie umowy zawartej z zakładem medycyny pracy Lux Med. Badania lekarskie okresowe prowadzone są w terminach wskazanych przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. W 2018 roku nie stwierdzono przeciwwskazań do pracy na dotychczasowych stanowiskach pracy ani nie stwierdzono wystąpienia choroby zawodowej.
Tab. 2. Liczba zrealizowanych badań profilaktycznych
Liczba badań profilaktycznych zrealizowanych w 2018 roku
  Liczba osób objętych umową* Całkowity koszt roczny poniesiony na profilaktyczną ochronę zdrowia (w zł netto) Liczba przeprowadzonych badań profilaktycznych
Ogółem Wstępne Okresowe Kontrolne
Katowice 242 177 876 144 35 103 7
Warszawa 239 168 055 125 18 102 5
Bydgoszcz 198 139 385 109 21 80 8
Radom 244 174 399 144 35 103 6
Poznań 265 191 357 132 29 98 5
Konstancin-Jeziorna 849 617 503 282 99 173 10
CJI 326 238 499 156 48 102 6
*Wg stanu na 31.12.2018 r.
Tab. 3. Liczba zrealizowanych kontroli na terenie obiektów i siedzib PSE ZKO
Liczba kontroli zrealizowanych na terenie obiektów i siedzib PSE ZKO w 2018 roku
ZKO Liczba kontroli zaplanowanych Liczba kontroli wykonanych Liczba wydanych zaleceń pokontrolnych
Konstancin-Jeziorna 1 8 18
ZKO Bydgoszcz 21 25 126
ZKO Katowice 37 46 150
ZKO Poznań 31 34 150
ZKO Radom 23 29 92
ZKO Warszawa 25 21 112
RAZEM 138 163 648
Monitorowanie aktywne – kontrole obiektów
Wszystkie działania mające na celu poprawę stanu BHP zaplanowane przez nas na 2018 rok zostały zrealizowane. Jednocześnie podjęto szereg działań dodatkowych, tj.:
 • doskonalono zintegrowany system Zarządzania BHP wg normy PN-N-18001:2004 poprzez:
  • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym – działania zapobiegawczo-korygujące,
  • identyfikację zagrożeń i zarządzanie ryzykiem – analiza zgłoszeń zagrożeń HSEQ ,
  • monitorowanie środowiska pracy - kontrole BHP i ochrony ppoż.,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników – udział w szkoleniach,
  • rozwój i modernizacja infrastruktury sieciowej – opiniowanie standardów i dokumentacji projektowych;
 • przeprowadzono szkolenia okresowe w dziedzinie BHP. Szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz osób kierujących pracownikami prowadzono w formie samokształcenia kierowanego, a szkolenia na stanowiskach robotniczych realizowane były w formie instruktażu.
Tab. 4. Liczba zrealizowanych szkoleń BHP
Liczba przeszkolonych pracowników z zakresu BHP w 2018 roku
  Szkolenia wstępne Szkolenia okresowe
Stanowiska administracyjno-biurowe Stanowiska inżynieryjno-techniczne Stanowska robotnicze Osoby kierujące pracownikami Łącznie
Konstancin-Jeziorna 99 231 1 0 52 284
ZKO Bydgoszcz 15 7 43 39 12 101
ZKO Katowice 16 15 16 82 114 227
ZKO Poznań 33 42 12 86 0 140
ZKO Radom 17 3 12 72 3 90
ZKO Warszawa 16 2 24 77 5 108
CJI 50 51 43 0 4 98
Tab. 5. Liczba ćwiczeń ewakuacyjnych oraz z udziałem Państwowej Straży Pożarnej
Ćwiczenia ewakuacyjne oraz z udziałem Państwowej Straży Pożarnej w 2018 roku
  Liczba ćwiczeń ewakuacyjnych Liczba ćwiczeń PSP
Konstancin-Jeziorna 1 4
Bydgoszcz 0 0
Katowice 0 6
Poznań 0 0
Radom 0 2
Warszawa 1 1
CJI (Kraków) 1 0

Komisja BHP

W naszej spółce działa Komisja BHP, którą tworzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy (w tym przedstawiciele służb BHP i lekarz sprawujący opiekę zdrowotną nad pracownikami) oraz pracowników (w tym Społeczny Inspektor Pracy). Komisji przewodniczy osoba upoważniona przez pracodawcę – pracownik Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy, a wiceprzewodniczącym jest Społeczny Inspektor Pracy. Komisja działa na poziomie PSE wraz z zakładowymi komórkami organizacyjnymi.
Do zadań Komisji należą: dokonywanie przeglądu warunków pracy oraz okresowej oceny stanu BHP, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, a także formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy.
Reprezentacja pracowników w formalnych komisjach ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
2018
2017
Liczba członków komisji BHP
19
19
Procent pracowników pracujących dla organizacji reprezentowanych w formalnych komisjach ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy), które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy
100%
100%
Liczba osób poszkodowanych, w tym rannych i ofiar śmiertelnych w społeczeństwie, na skutek działalności firmy z włączeniem wyroków sądowych, trwających spraw oraz przypadków zachorowań
2018
2017
Liczba osób, które odniosły obrażenia bądź zginęły na skutek działalności firmy
0
0
Liczba trwających i zakończonych spraw sądowych związanych z pogorszeniem stanu zdrowia członków społeczności oraz potencjalnych ryzyk związanych z tymi sprawami
0
0
GRI 403-2 Rodzaj i wskaźnik urazów*, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz całkowita liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci LATA
2018 2017
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy ogółem
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy ogółem, w tym: 5 2
– Kobiety 3 0
– Mężczyźni 2 2
Liczba wypadków (incydentów) ciężkich 0 0
– Kobiety 0 0
– Mężczyźni 0 0
Liczba wypadków (incydentów) lekkich 5 2
– Kobiety 3 0
– Mężczyźni 2 2
Wskaźnik częstotliwości wypadków
Wskaźnik częstotliwości wypadków 2,10 0,92
– Kobiety 1,26 0
– Mężczyźni 0,84 0,92
Wskaźnik ciężkości wypadków
Wskaźnik ciężkości wypadków 42,8 72
– Kobiety 17 0
– Mężczyźni 146 72
Liczba stwierdzonych chorób zawodowych 0 0
Liczba wypadków u podwykonawców ogółem
w czasie wykonywania pracy na rzecz spółki
2 0
– Kobiety 0 0
– Mężczyźni 2 0
Liczba wypadków śmiertelnych, zbiorowych
 i ciężkich
0 0
– Kobiety 0 0
– Mężczyźni 0 0
*Wskaźnik dotyczy wyłącznie wypadków pracowników w pracy, a nie w drodze do pracy.
Wskaźniki wypadkowości

Wskaźnik częstotliwości wypadków w PSE

Wskaźnik ciężkości wypadków w PSE
Wskaźnik ciężkości wypadków za 2017 rok wynosił 77, a za cały rok 2018 wyniósł 42,8, co stanowi spadek o 45 proc.Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym poprzez utrzymanie poziomu wskaźnika częstotliwości wypadków w odniesieniu do wypadków z winy pracodawcy na poziomie nie wyższym niż ≤ 0,92 zostało utrzymane, gdyż w żadnym z badanych wypadków nie została stwierdzona wina pracodawcy.
Wymagania HSEQ dla wykonawców inwestycji
W celu podniesienia bezpieczeństwa prac dla prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych nasza organizacja wprowadziła wymagania HSEQ. Określają one warunki zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem, środowiskiem i jakością podczas realizacji prac.
Najważniejsze zagadnienia zawarte w wymaganiach:
 • dokumentacja, planowanie – plan HSEQ, plan ERP, analiza zagrożeń i ryzyka dla zadania,
 • szkolenia, instruktaż i kompetencje,
 • raportowanie informacji na temat stanu bezpieczeństwa,
 • pierwsza pomoc,
 • postępowanie na wypadek pożaru,
 • substancje chemiczne,
 • odzież robocza, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej,
 • urządzenia i maszyny,
 • warunki socjalne,
 • ochrona środowiska,
 • odpowiedzialność wykonawcy,
 • prowadzenie kontroli, audyt;
 • nadzór HSEQ.
Od 2017 roku wymagania HSEQ stanowią nieodłączną część dokumentacji inwestycyjnych postępowań przetargowych prowadzonych przez PSE.
HSEQ w liczbach
Liczba zarejestrowanych niebezpiecznych warunków pracy (unsafe conditions - UC) i niebezpiecznych zachowań (unsafe acts - UA); liczba sprawdzeń HSEQ
 • W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. zarejestrowano:
  • 2889 obserwacji HSEQ
  • 302 niebezpieczne zachowania (unsafe acts, UA)
  • 2081 niebezpiecznych warunków pracy (unsafe conditions, UC)
  • 57 pozytywnych obserwacji
 • W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. przeprowadzono 449 sprawdzeń HSEQ.
  • Zaobserwowane niebezpieczne warunki pracy (unsafe conditions, UC) miały następujące priorytety:
   • Wysoki - 64
   • Średni - 780
   • Niski - 1427
  • Zaobserwowane niebezpieczne zachowania (unsafe acts, UA) miały następujące priorytety:
   • Wysoki - 81
   • Średni - 127
   • Niski - 1175
GRI EU18 Odsetek pracowników dostawców, którzy odbyli odpowiednie szkolenia BHP (oszacowanie na podstawie sprawdzeń HSEQ) 2018
Odsetek pracowników dostawców, którzy odbyli odpowiednie szkolenia BHP, pracujących na czynnych stacjach elektroenergetycznych (szkolenie przeprowadzone przez Dyżurnych Stacji) 100%
Odsetek pracowników dostawców, którzy odbyli odpowiednie szkolenia BHP wymagane prawem (oszacowane na podst. sprawdzeń HSEQ)* 99%
*Dane dotyczą pracowników zatrudnianych przez dostawców PSE, co oznacza, że obowiązek szkolenia BHP spoczywa na dostawcach.
Pierwsze zewnętrzne mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy dla branży energetycznej

Porażenie prądem, upadek z wysokości, atak terrorystyczny, wypadek samochodowy – to tylko niektóre z wyzwań, z jakimi zmierzyli się uczestnicy zawodów zorganizowanych na początku października 2019 r. w Sobieniach Królewskich. Celem przedsięwzięcia było promowanie wśród pracowników branży energetycznej zasad bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wypadkom przy pracy.
Wartość edukacyjna inicjatywy została dostrzeżona i doceniona przez Urząd Dozoru Technicznego, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Instytut Energetyki oraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, które objęły to wydarzenie swoim patronatem. Podczas dwóch dni mistrzostw w ośmiu konkurencjach rywalizowało ze sobą 40 zawodników z ośmiu drużyn reprezentujących spółki: Enea Operator, Energa Operator, Gaz-System, PERN, PKP Energetyka, PSE, PSE Innowacje oraz Tauron Dystrybucja.