Strategia biznesowa
Strategia PSE stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed spółką, będące wynikiem niezwykle szybko zmieniającego się otoczenia PSE, w tym przede wszystkim zmian o charakterze technologicznym i regulacyjnym, a także budowy wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej.

Regulacje wynikające z pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” – określiły nowe ramy działalności operatorów systemów przesyłowych. Technologie, a szczególnie cyfryzacja sektora elektroenergetycznego oraz zmieniające się zachowania konsumentów, będą wpływać na obecne i kształtować nowe obszary działalności operatorów.
Strategia PSE została opracowana z uwzględnieniem zasobów strategicznych, ról wynikających z misji oraz wizji spółki, a także celów wyznaczonych do osiągnięcia.

Wizja, misja, kierunki działań i cele strategiczne

Wizja PSE

PSE współtworzą europejski rynek energii elektrycznej na rzecz bezpiecznego i efektywnego działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, kierując się zasadami równego traktowania uczestników rynku oraz dbając o interesy przyszłych pokoleń.

Misja PSE

GRI 102-16
Dbając o infrastrukturę sieciową oraz doskonaląc proces zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego, PSE zapewniają jego niezawodną i efektywną pracę.

Wartości PSE

GRI 103-1
PSE budują swoją wizję i misję na trzech wartościach: niezawodności, wiarygodności i odpowiedzialności.
Niezawodność
PSE to niezawodny partner dla odbiorców energii, wytwórców, operatorów systemu dystrybucyjnego, operatorów rynków, giełd energii, regulatora oraz Rządu RP. Spółka zapewnia ciągłość dostaw energii elektrycznej w perspektywie krótko- i długoterminowej, w oparciu o działania zmierzające do efektywnego zarządzania zagrożeniami dla ciągłości dostaw energii elektrycznej z sieci przesyłowej.
Wiarygodność
PSE swoimi działaniami potwierdzają, że posiadają wszelkie kompetencje niezbędne do sprawowania powierzonej funkcji oraz realizowania powierzonej misji. Przestrzeganie ładu korporacyjnego oraz wewnętrznych procedur gwarantują stabilność działania oraz trwałość relacji z partnerami biznesowymi.
Odpowiedzialność
PSE we wszelkich podejmowanych działaniach dbają o przyszłe pokolenia, środowisko naturalne, bezpieczeństwo energetyczne kraju i pozycję polskiej gospodarki na świecie.

Kierunki działań PSE

Działalność naszej spółki determinują cztery zasadnicze kierunki działań:
Kierunek 1 ─ Wymiar Bezpieczeństwo
Równoważenie inicjatyw, których celem jest utrzymanie bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz efektywne gospodarowanie środkami taryfowymi.
Kierunek 2 ─ Wymiar Zewnętrzny i Wewnętrzny
Równoważenie inicjatyw mających na celu sprostanie zagrożeniom ujawniającym się w otoczeniu spółki oraz doskonalenie wewnętrznych procesów.
Kierunek 3 ─ Wymiar Przyszłość
Inicjatywy zorientowane na przyszłe pokolenia w zakresie bezpieczeństwa i ekonomii systemu elektroenergetycznego.
Kierunek 4 ─ Wymiar Ekonomia
Inicjatywy zorientowane na zwiększenie efektywności organizacji oraz budowę spółki opartej na ciągłym doskonaleniu, pozwalającym na podnoszenie jakości i produktywności ─ przy sukcesywnym ograniczaniu działań negatywnie wpływających na efektywność.

Cele strategiczne PSE

GRI 103-1
Obrane kierunki działań znajdują odzwierciedlenie w realizowanych przez nas celach strategicznych.
Strategię PSE realizujemy poprzez 7 celów głównych, 24 cele szczegółowe oraz 62 inicjatywy strategiczne wspierane działaniami operacyjnymi

Cele strategiczne pse

 • Odparcie zagrożeń zewnętrznych
  1. Zarządzanie ryzykiem utraty możliwości sterowania/zarządzania pracą KSE związane z cyberatakami na systemy IT/OT operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, wytwórców, firm obrotu, giełd lub odbiorców przemysłowych
  2. Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury poprzez rozwijanie współpracy z administracją państwową w celu solidarnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo fizyczne obiektów Spółki oraz zapewnianie adekwatnych środków ochrony posiadanych zasobów informatycznych, technicznych i ochrony przed wrogimi działaniami

  Kluczowe inicjatywy realizowane w ramach strategii:

  Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE Przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń antyterrorystycznych z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego
 • Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego
  1. Obniżenie kosztów taryfowych poprzez zmniejszenie przepływów niegrafikowych, realizowane przez skoordynowanie procesu wyznaczania zdolności przesyłowych, w tym zarządzania nastawami przesuwników fazowych i kosztowymi środkami zaradczymi typu redispatching, objęcie wszystkich granic KSE mechanizmem DA i IDFlow-Based Market Coupling.
  2. Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z postanowień pakietu „Czysta energia dla wszystkich Eurpoejczyków”.

  Kluczowe inicjatywy realizowane w ramach strategii:

  Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z postanowień pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie SIDC prowadzące do wdrożenia mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego na poziomie UE
 • Bezpieczeństwo dla przyszłych pokoleń
  1. Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii. Wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających.
  2. Realizacja Strategii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzialność za wpływ działania Spółki na krajową gospodarkę, środowisko naturalne oraz społeczeństwo.

  Kluczowe inicjatywy realizowane w ramach strategii:

  Wsparcie administracji rządowej w procesie notyfikacji polskiego mechanizmu rynku mocy w Komisji Europejskiej
 • Odpowiedzialny rozwój
  1. Pełny model sieci ze zintegrowanym pozyskiwaniem energii elektrycznej i usług systemowych jako podstawa efektywnych rynków elektroenergetycznych. Wprowadzenie cen lokalizacyjnych jako mechanizmu koordynującego funkcjonowanie zasobów wytwórczych i odbiorczych oraz poprawiającego jakość sygnałów inwestycyjnych.
  2. Uniknięcie obciążenia przyszłych pokoleń osieroconym kosztem amortyzacji aktywów, które straciły swą przydatność wskutek zmiany funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
  3. Dbałość PSE o dobro publiczne (dane systemowe i informacje pomiarowe).
  4. Innowacje nastawione na przystosowanie systemu do nowego kształtu rynków i nowych technologii (elektromobilność, systemy wieloagentowe, lokalne obszary bilansowania, IoT, magazynowanie energii, generacja rozproszona, zmiana miksu energetycznego).
  5. Instalacje pokrywające zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresach niewystarczającej generacji źródeł (Magazyny energii elektrycznej lub źródło szczytowe).
  6. Zapewnienie zasobów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do realizacji dostawy energii elektrycznej do odbiorców.

  Kluczowe inicjatywy realizowane w ramach strategii:

  Modernizacja metod i narzędzi wspierających strefowy rynek bilansujący Operator Informacji Rynku Energii
 • Stabilna praca systemu
  1. Ciągłość działania – planowanie, wdrożenie, testowanie i poprawa procedur powiązanych z codzienną działalnością Spółki.
  2. Doskonalenie, w ramach continuous improvement process, modelu eksploatacji infrastruktury przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego opartego o Predictive Maintenance Techniques (PdM).
  3. Interwencyjna usługa DSR.

  Kluczowe inicjatywy realizowane w ramach strategii:

  Rozwój usług IP DSR oraz kontraktacja mocy redukcyjnych
 • Lepiej wydane pieniądze
  1. Realizacja inwestycji i doskonalenie Nowego Modelu Realizacji Inwestycji.
  2. Poprawa modelu rynku bilansującego.
  3. Automatyzacja procesów biznesowych.
 • Zasoby PSE
  1. Smart PSE
  2. Zdolność adaptacyjna Spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagań techniczno-organizacyjnych nowych rozwiązań.
  3. Kapitał ludzki: rozwój pracowników, zarządzanie kompetencjami, wartościowanie stanowisk pracy, wzmacnianie kultury organizacyjnej nastawionej na odpowiedzialność i profesjonalizm.
  4. Dane o KSE i rynkach energii.
  5. Transformacja finansów w PSE jako przedsięwzięcie zmierzające do uporządkowania i zmiany sposobu funkcjonowania obszaru finansów w Spółce.
  6. Nowy model zarządzania środowiskiem pracy HSEQ.
 • Wymiar bezpieczeństwo
  Wymiar zewnętrzny
 • Wymiar ekonomia
  Wymiar zewnętrzny
 • Wymiar bezpieczeństwo
  Wymiar przyszłość
 • Wymiar ekonomia
  Wymiar przyszłość
 • Wymiar bezpieczeństwo
  Wymiar wewnętrzny
 • Wymiar ekonomia
  Wymiar wewnętrzny
 • Wymiar bezpieczeństwo
  Wymiar przyszłość