O raporcie
PSE są liderem w raportowaniu i transparentności w branży energetycznej
w Polsce.

W raporcie prezentujemy dane niefinansowe i finansowe naszej spółki.
Po raz drugi z kolei ukazujemy także wpływ naszej organizacji na gospodarkę
oraz finanse publiczne, społeczeństwo i środowisko.

Raport powstał zgodnie z wytycznymi IIRC i GRI Standards.

O Procesie raportowania

Niezmiennie doskonalimy proces raportowania
Jesteśmy dumni, że możemy zaprezentować Państwu drugi raport wpływu PSE na polską gospodarkę. Publikacja prezentuje w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe, wzbogacone o kalkulacje oddziaływania spółki na gospodarkę i finanse publiczne, społeczeństwo i środowisko naturalne. To już piąty raport społeczny naszej organizacji, w tym trzeci zintegrowany i publikowany w wersji interaktywnej.
Głównymi celami publikacji są: pokazanie skali wpływu PSE na otoczenie, spełnienie oczekiwań interesariuszy w zakresie przedstawienia oczekiwanych zagadnień finansowych oraz niefinansowych, a także wzmocnienie transparentności naszej spółki. Zależało nam również na zaprezentowaniu zaktualizowanej strategii biznesowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych, jej flagowych projektów, a także ukazaniu w przystępny sposób tego, jak nasza działalność przekłada się na taryfę przesyłową oraz rachunki za energię elektryczną.

GRI 102-54
Dla zapewnienia wysokiej jakości raportowania niniejszy raport przygotowaliśmy zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council) oraz Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards), opcja zgodności Core. W sprawozdawczości finansowej zastosowaliśmy wymagania określone w ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1047 z późn. zm.).
Rozdział dot. wpływu PSE na rynek i gospodarkę przygotowaliśmy zgodnie z metodyką opracowaną przez Deloitte na bazie modelu Wassily'ego Leontiefa, nazywanego też modelem przepływów międzygałęziowych lub modelem Input-Output. Metoda ta koncentruje się na badaniu zależności pomiędzy gałęziami gospodarki a przedsiębiorstwami. Model został oparty na najbardziej aktualnych tablicach przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych dla produkcji krajowej w 2010 r., opublikowanych przez GUS w 2014 r. Do pokazania, jak bardzo nasza działalność oddziałuje na gospodarkę i społeczeństwo wykorzystaliśmy trzy obszary kluczowe dla jej wzrostu: wartość dodaną, miejsca pracy oraz wynagrodzenia.

Wpływ PSE na polską gospodarkę

4,36 mld zł
wartość dodana

2 320
miejsc pracy

206,5 mln zł
wartość wynagrodzeń

1,86 mld zł
wartość dodana

9 652
miejsca pracy

370 mln zł
wartość wynagrodzeń

512 mln zł
wartość dodana

5 536
miejsc pracy

95 mln zł
wartość wynagrodzeń

Rys. 1. Wizualizacja modelu przepływów międzygałęziowych
GRI 102-50 GRI 102-51 GRI 102-52
Prezentujemy w raporcie zagadnienia ważne dla naszego otoczenia. Obejmują one dane od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz wybrane informacje za rok 2019, pozwalające ukazać aktualny obraz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W przypadku wskaźników raportujemy za lata 2017-2018, a nawet w perspektywie trzyletniej celem ukazania trendów, jakie nastąpiły w wyniku szeregu przeprowadzonych w organizacji zmian, wdrażanych procesów i doskonalonych standardów.
Podjęliśmy zobowiązanie, żeby nasze kolejne raporty publikować co roku jako raporty zintegrowane wzbogacone o wskaźniki wpływu.
Rys. 2. Raportowanie społeczne w PSE

Wybór zagadnień do raportu

GRI 102-46
Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, proces wyboru zagadnień przebiegał w trzech etapach:

1. Identyfikacja
Określenie tematów istotnych z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz obszarów wpływu spółki na otoczenie poprzedzone było:
 • analizą odpowiedzialności naszej spółki wobec gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska,
 • przeglądem wyzwań dla sektora elektroenergetycznego,
 • analizą trendów w raportowaniu zagranicznych spółek energetycznych,
 • przyjętymi standardami PSE w zakresie raportowania zintegrowanego,
 • analizą kluczowych wskaźników wpływu i własnych PSE,
 • przeglądem dokumentów definiujących wyzwania dla biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju – Cele Zrównoważonego Rozwoju,
 • analizą wewnętrznych dokumentów.

GRI 102-42
Przeprowadzona analiza wewnętrznych dokumentów strategicznych oraz wewnętrzne konsultacje z JO PSE wskazały grupy naszych interesariuszy.
2. Priorytetyzacja

GRI 102-43
Przygotowanie raportu jest jednym z elementów dialogu społecznego, który PSE okresowo prowadzą ze swoimi interesariuszami w oparciu o standard AA1000SES. Czwarta sesja dialogowa odbyła się 22 maja br. w siedzibie spółki w Konstancinie-Jeziornie. Było to największe tego typu spotkanie w branży energetycznej w Polsce, w którym wzięło udział ponad 100 osób, spośród których 75 proc. interesariuszy uczestniczyło już wcześniej w naszych sesjach dwu- lub trzykrotnie. Podczas tego spotkania nasi partnerzy mogli wskazać zagadnienia jakie powinny zostać przedstawione w kolejnej edycji raportu wpływu, a także ocenić sposób funkcjonowania PSE i ich wpływ na otoczenie.
Nasi interesariusze to przede wszystkim:
Rys. 3. Interesariusze PSE
Sesja została podzielona na dwie części. W pierwszej przedstawiciele spółki zaprezentowali różne obszary jej działalności i omówili kluczowe wyzwania, przed którymi stoi PSE oraz cały krajowy system elektroenergetyczny. W dalszej części spotkania nasi interesariusze pracowali w czterech grupach warsztatowych i wybrali kluczowe zagadnienia do raportu. Spotkanie było moderowane przez niezależnych zewnętrznych konsultantów, którzy następnie przygotowali raport z jego przebiegu. Treść raportu została skonsultowana z uczestnikami spotkania.
W procesie tworzenia raportu uwzględniliśmy także opinię interesariuszy na temat pierwszego raportu wpływu PSE. Informacji w tym zakresie dostarczyły przede wszystkim przeprowadzona ankieta oraz wypowiedzi interesariuszy podczas sesji.
Rys. 4. Podejście do struktury raportu
3. Walidacja

Przeprowadziliśmy również badanie ankietowe wśród kadry zarządzającej PSE w celu wskazania kluczowych w jej ocenie zagadnień do omówienia w kolejnym raporcie wpływu naszej spółki.

W ramach wewnętrznych spotkań i konsultacji z JO PSE potwierdziliśmy matrycę istotności zawierającą kluczowe tematy do zaraportowania oraz koncepcję struktury raportu.

Matryca istotności

GRI 102-47
W oparciu o wyniki sesji dialogowej z interesariuszami,  wewnętrzne badania i analizę jakościową, wskazano 19 kluczowych zagadnień z 4 obszarów odpowiedzialności:
 • wobec rynku,
 • w miejscu pracy,
 • wobec społeczeństwa,
 • wobec środowiska naturalnego.
Istotne kwestie, które według naszej spółki oraz jej interesariuszy powinny zostać ujęte w raporcie, prezentujemy na matrycy.

5

4

ISTOTNOŚĆ DLA ORGANIZACJI

3

Kwestie istotne dla organizacji
Kwestie istotne dla organizacji i otoczenia
Kwestie istotne dla otoczenia
01
01

Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej (zapobieganie ryzyku blackoutu) - wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających

02
02

Plan rozwoju systemu przemysłowego

03
03

Wymogi i stndardy współpracy z wykonawcami i podwykonawcami (nowy sposób kontraktacji - wdrożenie Systemu Kwalifikacji Wykonawców)

04
04

Etyka i przejrzystość w relacjach z partnerami biznesowymi (w tym postępowania przetargowe)

05
05

Struktura systemu elektroenergetycznego w Polsce i rola PSE

06
06

Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii

07
07

Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego na europejskim rynku energii elektrycznej

08
08

Ukierunkowanie na rozwiązania nastawione na przystosowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do nowego kształtu rynków i nowych technologii (m.in. metody magazynowaia energii, elektromobilność, generacja rozproszona - energia pochodząca z OZE)

09
09

Dostępność i przejrzystość danych o firmie istotnych dla partnerów biznesowych

10
10

Doskonalenie nowego modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych

11
11

Modernizacja metod i narzędzi wspierających strefowy rynek bilansujący

12
12

Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z postanowień pakietu "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" (wsparcie merytoryczne administracji rządowej)

13
13

Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury, w tym obiektów infrastruktury krytycznej

14
14

Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE

15
15

Zdolność adaptacyjna Spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagania techniczno-organizacyjne nowych rozwiązań

16
16

Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla przebiegu trasy linii (w tym pozyskiwanie służebności przesyłu) oraz komunikacja społeczna wokół inwestycji

17
17

Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz)

18
18

Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowane programy edukacyjne

19
19

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego w realizacji inwestycji, minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne w działalności operacyjnej PSE w tym zachowanie bioróżnorodności na terenach realizacji inwestycji

2

ISTOTNOŚĆ DLA OTOCZENIA

3,5

5

01

Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej (zapobieganie ryzyku blackoutu) - wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających

02

Plan rozwoju systemu przemysłowego

03

Wymogi i stndardy współpracy z wykonawcami i podwykonawcami (nowy sposób kontraktacji - wdrożenie Systemu Kwalifikacji Wykonawców)

04

Etyka i przejrzystość w relacjach z partnerami biznesowymi (w tym postępowania przetargowe)

05

Struktura systemu elektroenergetycznego w Polsce i rola PSE

06

Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii

07

Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego na europejskim rynku energii elektrycznej

08

Ukierunkowanie na rozwiązania nastawione na przystosowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do nowego kształtu rynków i nowych technologii (m.in. metody magazynowaia energii, elektromobilność, generacja rozproszona - energia pochodząca z OZE)

09

Dostępność i przejrzystość danych o firmie istotnych dla partnerów biznesowych

10

Doskonalenie nowego modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych

11

Modernizacja metod i narzędzi wspierających strefowy rynek bilansujący

12

Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z postanowień pakietu "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" (wsparcie merytoryczne administracji rządowej)

13

Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury, w tym obiektów infrastruktury krytycznej

14

Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE

15

Zdolność adaptacyjna Spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagania techniczno-organizacyjne nowych rozwiązań

16

Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla przebiegu trasy linii (w tym pozyskiwanie służebności przesyłu) oraz komunikacja społeczna wokół inwestycji

17

Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz)

18

Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowane programy edukacyjne

19

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego w realizacji inwestycji, minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne w działalności operacyjnej PSE w tym zachowanie bioróżnorodności na terenach realizacji inwestycji

Kolory odzwierciedlają obszary:

Rynkowy

Miejsca pracy

Społeczny

Środowiskowy

Rys. 5. Matryca istotności
Ocena otoczenia – interesariuszy zewnętrznych (wyniki sesji dialogowej i badania ankietowego),
Ocena wnętrza organizacji (wyniki badania ankietowego i wewnętrzne konsultacje).


GRI 102-44
Tab. 1. Tematy istotne dla PSE i otoczenia
Odpowiedzialność wobec rynku
1 Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej (zapobieganie ryzyku blackoutu) – wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających Link
Link
Link
Link
Link
2 Plan rozwoju systemu przesyłowego Link
Link
3 Wymogi i standardy współpracy z wykonawcami i podwykonawcami (nowy sposób kontraktacji – wdrożenie Systemu Kwalifikacji Wykonawców) Link
4 Etyka i przejrzystość w relacjach z partnerami biznesowymi (w tym postępowania przetargowe) Link
Link
5 Struktura systemu elektroenergetycznego w Polsce i rola PSE Link
Link
6 Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii Link
7 Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego na europejskim rynku energii elektrycznej Link
Link
8 Ukierunkowanie na rozwiązania nastawione na przystosowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do nowego kształtu rynków i nowych technologii (m.in. metody magazynowania energii, elektromobilność, generacja rozproszona – energia pochodząca z OZE) Link
Link
9 Dostępność i przejrzystość danych o firmie, które są istotne dla partnerów biznesowych  
10 Doskonalenie modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych Link
11 Modernizacja metod i narzędzi wspierających strefowy rynek bilansujący Link
12 Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z postanowień pakietu “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (wsparcie merytoryczne administracji rządowej) Link
13 Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury, w tym obiektów infrastruktury krytycznej Link
14 Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE Link
Odpowiedzialność w miejscu pracy
15 Zdolność adaptacyjna spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagania techniczno-organizacyjne nowych rozwiązań Link
Link
Link
Link
Odpowiedzialność wobec społeczeństwa
16 Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla przebiegu trasy linii (w tym pozyskiwanie służebności przesyłu) oraz komunikacja społeczna wokół inwestycji Link
Link
17 Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz) Link
18 Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowane programy edukacyjne Link
Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego
19 Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego w realizacji inwestycji, minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne w działalności operacyjnej PSE w tym zachowanie bioróżnorodności na terenach realizacji inwestycji. Link
Link
Link
Tab. 2. Tematy istotne dla PSE wraz z granicami ich oddziaływania uwzględnione w raporcie
Tematy zdefiniowane jako istotne Tematy w ramach standardów GRI Oddziaływanie tematu wewnątrz organizacji Oddziaływanie tematu na zewnątrz organizacji
Odpowiedzialność wobec rynku
Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej (zapobieganie ryzyku blackoutu) – wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających* Pośredni wpływ ekonomiczny PSE S.A. W szczególności istotny dla klientów
Plan rozwoju systemu przesyłowego Strategia PSE S.A. W szczególności istotny dla regulatora, klientów, wykonawców i podwykonawców
Wymogi i standardy współpracy z wykonawcami i podwykonawcami (nowy sposób kontraktacji – wdrożenie Systemu Kwalifikacji Wykonawców) Praktyki dotyczące zamówień PSE S.A. W szczególności istotny dla wykonawców i podwykonawców
Etyka i przejrzystość w relacjach z partnerami biznesowymi (w tym postępowania przetargowe) Etyka i integralność

Praktyki dotyczące zamówień
PSE S.A. W szczególności istotny dla wykonawców, podwykonawców i dostawców
Struktura systemu elektroenergetycznego w Polsce i rola PSE* Profil organizacji

Wyniki ekonomiczne
PSE S.A. W szczególności istotny dla klientów
Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii Strategia PSE S.A. W szczególności istotny dla klientów
Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego na europejskim rynku energii elektrycznej - PSE S.A. W szczególności istotny dla właściciela, uczestników rynku energii elektrycznej
Ukierunkowanie na rozwiązania nastawione na przystosowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do nowego kształtu rynków i nowych technologii (m.in. metody magazynowania energii, elektromobilność, generacja rozproszona – energia pochodząca z OZE) Strategia PSE S.A. W szczególności istotny dla właściciela, uczestników rynku energii elektrycznej, a także OZE, organizacji środowiskowych i społecznych W szczególności istotny dla klientów
Dostępność i przejrzystość danych o firmie istotnych dla partnerów biznesowych Pośredni wpływ ekonomiczny PSE S.A.  
Doskonalenie nowego modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych* Strategia PSE S.A. W szczególności istotny dla wykonawców, podwykonawców i dostawców
Modernizacja metod i narzędzi wspierających strefowy rynek bilansujący - PSE S.A. W szczególności istotny dla uczestników rynku energii elektrycznej
Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z postanowień pakietu “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (wsparcie merytoryczne administracji rządowej) - PSE S.A. W szczególności istotny dla właściciela, uczestników rynku energii elektrycznej
Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury, w tym obiektów infrastruktury krytycznej* - PSE S.A. W szczególności istotny dla klientów
Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE - PSE S.A. W szczególności istotny dla właściciela, uczestników rynku energii elektrycznej
Odpowiedzialność w miejscu pracy
Zdolność adaptacyjna spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagania techniczno-organizacyjne nowych rozwiązań Zatrudnienie

Zgodność z regulacjami
PSE S.A. W szczególności istotny dla potencjalnych pracowników i regulatora
Odpowiedzialność wobec społeczeństwa
Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla przebiegu trasy linii (w tym pozyskiwanie służebności przesyłu) oraz komunikacja społeczna wokół inwestycji Społeczność lokalna PSE S.A. W szczególności istotny dla społeczności lokalnych
Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz) Społeczność lokalna PSE S.A. W szczególności istotny dla społeczności lokalnych
Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowane programy edukacyjne Pośredni wpływ ekonomiczny PSE S.A. W szczególności istotny dla społeczności lokalnych
Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego
Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego w realizacji inwestycji, minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne w działalności operacyjnej PSE w tym zachowanie bioróżnorodności na terenach realizacji inwestycji. Zgodność z regulacjami środowiskowymi

Ocena środowiskowa dostawców
PSE S.A. W szczególności istotny dla społeczności lokalnych
*Aspekt o szerokim zakresie oddziaływania
Zasada ostrożności

GRI 102-11
Szczegółowe zagadnienia przedstawione w raporcie opierają się na zaktualizowanej Strategii Polskich Sieci Elektroenergetycznych przyjętej przez Zarząd, zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podejście zarządcze przedstawiono zgodnie z procedurami postępowania opisanymi w obowiązujących w PSE regulaminach i standardach w zakresie ładu korporacyjnego. Wszelkie publikowane informacje przedstawione w raporcie zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z wewnętrznymi dokumentami spółki, a nadzór nad działaniami w poszczególnych obszarach sprawuje kadra zarządzająca. Strategiczne decyzje podejmowane są na poziomie Zarządu.
Kontakt

GRI 102-53
Dziękujemy za zapoznanie się z naszym raportem.
Jeśli chcieliby Państwo podzielić się z nami swoją opinią na jego temat, będziemy zobowiązani za przesłanie komentarza na adres:


Małgorzata Jachimowska-Noworyta
Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Rozwoju
w GK PSE
malgorzata.jachimowska-noworyta@pse.pl
Pytania dotyczące Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. prosimy kierować do:

Ady Konczalskiej
Dyrektora Departamentu Komunikacji
ada.konczalska@pse.pl
Zaangażowani w proces tworzenia raportu
Zespół interdyscyplinarny, który uczestniczył w procesie opracowania Raportu wpływu PSE za 2018 rok.
Marta Babicz
Andrzej Bartosik
Arkadiusz Basista
Dariusz Blachliński
Marta Borzyńska
Dominik Borowiec
Monika Charuba
Edyta Czarnecka
Katarzyna Fryga-Szewczenko
Eliza Gawlicka
Konrad Godzisz
Marta Jachacy
Karol Jakubowski
Beata Jarosz-Dziekanowska
Joanna Kijek-Baryś
Jolanta Kmiecik
Dariusz Kołakowski
Magdalena Kozik
Jakub Kudliński
Jacek Kuchenbeker
Magdalena Kwiatecka
Małgorzata Łachniak
Beata Łapczyńska
Martyna Małyszko
Mariusz Majewski
Daniel Owczarek
Maciej Wapiński
Wioleta Wińkowska
Tomasz Nowakowski
Łukasz Pawlak
Alicja Poznańska
Hubert Redkowiak
Magdalena Ryś-Przeszlakiewicz
Paweł Sadowski
Liliana Sidorczuk
Katarzyna Skrzymowska
Dagmara Sławińska – Nosek
Witold Smolik
Kamil Smolira
Ewa Soroka
Michał Stachyra
Marcin Stokowski
Elżbieta Szymańska
Katarzyna Turek
Sylwia Włodarczyk
Paweł Wójcik
Anna Wronka
GRI 102-3
Adres:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
www.pse.pl