O PSE
Jesteśmy jedynym operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej
na obszarze Polski. Odgrywamy kluczową rolę dla sprawnego funkcjonowania polskiej gospodarki. Dbamy o niezawodność dostaw energii elektrycznej
do wszystkich regionów kraju.

Zapewniamy również bezpieczną i ekonomiczną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego jako części wspólnego systemu europejskiego.

Ład korporacyjny i etyka

PSE są jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165. Spółka działa jako niezależny operator systemu przesyłowego energii elektrycznej już 15 lat.
Władze spółki

GRI 102-5
Jedynym akcjonariuszem PSE jest Skarb Państwa, którego uprawnienia wykonuje Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Funkcję walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przypadku obydwu spółek zależnych GK PSE, tj. PSE Inwestycje i PSE Innowacje, pełni Zarząd PSE przy pomocy wyznaczonych pełnomocników.
GRI 102-18
GRI 102-22
W kwestii korporacyjnej nadzór nad działalnością spółki sprawuje Rada Nadzorcza. Członków RN na okres kadencji, która trwa 3 lata, powołuje walne zgromadzenie, którego funkcję wypełnia Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
RN działa na podstawie KSH oraz innych przepisów prawa, Statutu spółki, uchwał WZ oraz uchwalonego przez nią Regulaminu RN.
Skład osobowy Rady Nadzorczej na Dzień sporządzenia sprawozdania :
 1. Paweł Łatacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Adam Piotrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Marcin Czupryna – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Rafał Gawin – Członek Rady Nadzorczej
 5. Zbigniew Kochański – Członek Rady Nadzorczej
 6. Ksenia Ludwiniak – Członek Rady Nadzorczej
Zmiany w Radzie Nadzorczej
od 1 stycznia 2018 roku do 4 czerwca 2018 roku
 1. Tomasz Dąbrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Paweł Łatacz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Marcin Czupryna – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Rafał Gawin – Członek Rady Nadzorczej
 5. Zbigniew Kochański – Członek Rady Nadzorczej
 6. Adam Piotrowski – Członek Rady Nadzorczej
od 4 czerwca 2018 roku do 13 lipca 2018 roku
 1. Paweł Łatacz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Marcin Czupryna – Sekretarz Rady Nadzorczej
 3. Rafał Gawin – Członek Rady Nadzorczej
 4. Zbigniew Kochański – Członek Rady Nadzorczej
 5. Adam Piotrowski – Członek Rady Nadzorczej
od 13 lipca 2018 roku do 30 lipca 2018 roku
 1. Paweł Łatacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Marcin Czupryna – Sekretarz Rady Nadzorczej
 3. Rafał Gawin – Członek Rady Nadzorczej
 4. Zbigniew Kochański – Członek Rady Nadzorczej
 5. Adam Piotrowski – Członek Rady Nadzorczej
 6. Ksenia Ludwiniak – Członek Rady Nadzorczej
od 30 lipca 2018 roku do 20 czerwca 2019 roku
 1. Paweł Łatacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Adam Piotrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Marcin Czupryna – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Rafał Gawin – Członek Rady Nadzorczej
 5. Zbigniew Kochański – Członek Rady Nadzorczej
 6. Ksenia Ludwiniak – Członek Rady Nadzorczej
od 21 czerwca 2019 roku do 24 czerwca 2019 roku
 1. Paweł Łatacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Marcin Czupryna – Sekretarz Rady Nadzorczej
 3. Rafał Gawin – Członek Rady Nadzorczej
 4. Ksenia Ludwiniak – Członek Rady Nadzorczej
 5. Paulina Mielcarek – Członek Rady Nadzorczej
od 24 czerwca 2019 roku do 24 lipca 2019 roku
 1. Paweł Łatacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Marcin Czupryna – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Rafał Gawin – Członek Rady Nadzorczej
 4. Ksenia Ludwiniak – Członek Rady Nadzorczej
 5. Paulina Mielcarek – Sekretarz Rady Nadzorczej
od 24 lipca 2019 roku do dnia przekazania raportu do publikacji
 1. Paweł Łatacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Marcin Czupryna – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Ksenia Ludwiniak – Członek Rady Nadzorczej
 4. Paulina Mielcarek – Sekretarz Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej wg kategorii wiekowej i różnorodności

50%
2018
50%
0
<30 lat
0
2
30-50 lat
1
0
>50 lat
1
Obcokrajowcy
0
 
0
Skład osobowy Zarządu na Dzień sporządzenia sprawozdania :
 1. Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu
 2. Jarosław Brysiewicz – Wiceprezes Zarządu
 3. Jakub Kozera – Wiceprezes Zarządu
 4. Włodzimierz Mucha – Wiceprezes Zarządu
 5. Tomasz Sikorski – Wiceprezes Zarządu
Zarząd PSE prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Członków Zarządu na okres trwającej 3 lata kadencji powołuje WZ lub RN.
Zarząd działa na podstawie KSH i innych przepisów prawa, Statutu spółki, uchwał WZ oraz uchwalonego przez Zarząd, a zatwierdzonego przez RN Regulaminu Zarządu.
Zmiany w Zarządzie
od 1 stycznia 2018 roku do 1 listopada 2018 roku
 1. Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu
 2. Jarosław Brysiewicz – Wiceprezes Zarządu
 3. Jakub Kozera – Wiceprezes Zarządu
 4. Tomasz Sikorski – Wiceprezes Zarządu
od 1 listopada 2018 roku do dnia przekazania raportu do publikacji
 1. Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu
 2. Jarosław Brysiewicz – Wiceprezes Zarządu
 3. Jakub Kozera – Wiceprezes Zarządu
 4. Włodzimierz Mucha – Wiceprezes Zarządu
 5. Tomasz Sikorski – Wiceprezes Zarządu

Skład Zarządu wg kategorii wiekowej i różnorodności

0%
2018
100%
0
<30 lat
0
0
30-50 lat
3
0
>50 lat
2
Obcokrajowcy
0
 
0

Struktura organizacyjna PSE


Rys. 1. Schemat struktury organizacyjnej PSE
Zarząd, wskazując zakres uprawnień i odpowiedzialności, powołał Komitety do prowadzenia regularnego nadzoru i koordynacji działań w obszarach o szczególnym znaczeniu dla spółki. Komitety jako organy opiniująco-doradczo-decyzyjne wspomagają Zarząd w wytyczonych obszarach.
W skład Komitetów wchodzą właściwi obszarowo członkowie Zarządu kierujący jednostkami oraz eksperci w danej dziedzinie:
 • Komitet Inwestycyjny – obszar zarządzania procesem inwestycyjnym w GK PSE (przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu);
 • Komitet Standaryzacyjny – obszar zatwierdzania obowiązujących w GK PSE standardów technicznych i technologicznych (przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący jednostkę odpowiedzialną za określanie ww. standardów);
 • Komitet Bezpieczeństwa – obszar utrzymania i podwyższania w GK PSE bezpieczeństwa: fizycznego, teleinformatycznego oraz cybernetycznego (przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu);
 • Komitet Data Governance – obszar zarządzania danymi (przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu);
 • GRI 103-2 Komitet Innowacji – obszar adekwatności oraz ciągłości realizacji projektów badawczych i rozwojowych (przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący jednostkę odpowiedzialną za badania i rozwój);
 • Komitet REMIT – obszar koordynowania implementacji obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) (przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu);
 • Komitet Wdrażania Kodeksów Sieci – obszar wdrażania do polskiego porządku prawnego Kodeksów sieci i wytycznych – rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 i 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z 13.07.2009 r. ws. warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany e.e. (przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący jednostkę odpowiedzialną za współpracę międzynarodową);
 • Komitet Działalności Społecznej – obszar społecznej odpowiedzialności biznesu w GK PSE (przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu);
 • GRI 103-2 Komitet Cyberbezpieczeństwa – obszar koordynacji w GK PSE bezpieczeństwa teleinformatycznego i cybernetycznego (przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu).
GRI 102-18
W spółce pełnione są funkcje specjalne, służące realizacji szczególnych zadań. Istnienie większości z nich wynika bezpośrednio z wymagań odpowiednich norm.
Tabela - Funkcje specjalne
Funkcja specjalna Obszar
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Normy PN-EN ISO 14001 oraz PN-N 18001
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania w Laboratorium Pomiarowo-Badawczym w Radomiu Norma PN-EN ISO/IEC 17025
Kierownik ds. Jakości Norma PN-EN ISO/IEC 17025
Kierownik Laboratorium Norma PN-EN ISO/IEC 17026
Koordynator Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Norma PN-ISO/IE 27001:2014-12
Koordynator Systemu Zarządzania Ciągłością Działania Norma PN-ISO/IE 22301:2012
Pełnomocnik Zarządu ds. Antykorupcji Norma BS 10500:2011
Pełnomocnik ds. ochrony infrastruktury krytycznej Rozporządzenie w sprawie pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej
Inspektor Ochrony Danych Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Zastępca Inspektora Ochrony Danych Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Rozwoju w GK PSE Aktualizacja, wdrażanie i koordynacja realizacji Strategii PSE na rzecz zrównoważonego rozwoju
Główny Energetyk Systemy zasilania podstawowego, awaryjnego i gwarantowanego
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Administrator Systemu Informatycznego Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Zastępca Administratora Systemu Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Kierownik Kancelarii Tajnej Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Zastępca Kierownika Kancelarii Tajnej Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance Minimalizowanie ryzyk zachowań, które nie mieszczą się w obowiązujących regulacjach prawnych
Pełnomocnik ds. funduszy pomocowych Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy pomocowych

Zarządzanie obszarem etyki i przeciwdziałanie korupcji

GRI 102-17 GRI 103-1
System Compliance
W naszej firmie wprowadzony został system compliance, którego celem jest zapewnienie zgodności działania spółki z prawem, wewnętrznymi regulacjami oraz standardami etycznymi. Jedną z głównych funkcji compliance jest pomoc w ochronie firmy, jej pracowników i organów zarządczych przed niebezpieczeństwami w zakresie reputacji, konfliktu interesów czy ochrony uczestników rynku.

W PSE obowiązuje polityka „zero tolerancji” dla wszelkiego rodzaju nadużyć i niestosownych zachowań, przez które rozumiane są zarówno sytuacje takie jak przyjmowanie korzyści majątkowych od dostawców usług, kradzież i niezachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i inne niedopuszczalne zachowania, mobbing oraz molestowanie. Każdy z pracowników PSE jest zobligowany do bezwarunkowego przestrzegania zasad „zero tolerancji” dla ww. zachowań.
GRI 102-16

GRI 406-1
Zero (0) – przypadków dyskryminacji w 2018 roku
Pracownicy mają możliwość zgłaszania wszelkich nadużyć anonimowo, na wskazany na stronie głównej w serwisie intranetowym adres mailowy oraz telefon kontaktowy do Pełnomocnika ds. Compliance.
Nasze działania antykorupcyjne
PSE są transparentną, profesjonalnie zarządzaną, mającą charakter strategiczny spółką Skarbu Państwa. W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem korupcji w PSE:
 • wprowadzona została Polityka przeciwdziałania korupcji,
 • wprowadzona została „Instrukcja przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom”, która przedstawia jasny i przejrzysty sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia korupcją, nadużyciem lub możliwością zaistnienia konfliktu interesów. Dokument stanowi element bezpieczeństwa biznesowego spółki, a pracownikom ma zapewnić komfort działania w sytuacjach podwyższonego ryzyka,
 • powołano Pełnomocnika Zarządu ds. Antykorupcji,
 • uregulowano kwestie związane z ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów.

PSE zostały poddane audytowi „Certyfikacja Systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom w PSE S.A.”. W rezultacie uzyskania pozytywnego wyniku audytu spółka uzyskała certyfikat SGS Polska Sp. z o.o. potwierdzający spełnienie normy BS10500:2011 na rok 2018.

Wdrożenie Systemu Zarządzania opartego o postanowienia normy BS10500 jest jednoznaczne z poinformowaniem pozostałych podmiotów funkcjonujących na rynku o przyjęciu polityki bezwzględnego braku tolerancji dla praktyk korupcyjnych. Wpływa to pozytywnie na wizerunek organizacji wśród partnerów biznesowych, klientów i pozostałych odbiorców oraz umożliwia swobodne rozwijanie działalności.
W ramach przeciwdziałania korupcji nasza organizacja:
 • prowadzi cykliczne szkolenia poświęcone tematyce korupcji dla pracowników PSE i CJI,
 • współorganizuje systematyczne szkolenia z ekspertami CBA, mające na celu podniesienie świadomości prawnej związanej z przeciwdziałaniem korupcji wśród pracowników PSE i CJI,
 • koordynowała wykonanie ukończenie szkolenia e-learningowego udostępnionego przez platformę e-learningową CBA (szkolenie ukończyło 100% pracowników).
Dodatkowo spółka:
 • analizuje poszczególne obszary działalności w celu zdiagnozowania i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom korupcyjnym,
 • zamieszcza na stronach intranetowych informacje edukacyjne oraz prawne dla pracowników PSE,
 • monitoruje zagrożenia korupcyjne oraz zmiany regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej.
Osoby z zewnątrz mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia kontaktując się mailowo bądź telefonicznie z Pełnomocnikiem ds. Przeciwdziałania korupcji, którego dane są dostępne na stronie internetowej PSE w podrozdziale Przeciwdziałamy korupcji i nadużyciom. W przypadku projektów rozwoju sieci dofinansowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, związanych z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, nieprawidłowości lub nadużycia mogą być zgłaszane również bezpośrednio do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Informacje o nadużyciach można przesyłać drogą mailową: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub korzystając z formularza opublikowanego na stronie: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci.
GRI 205-1 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz zidentyfikowane ryzyka w 2018 roku
1 Łączna liczba jednostek biznesowych organizacji 22
2 Łączna liczba jednostek biznesowych analizowanych pod kątem ryzyka związanego z korupcją 22
3 Odsetek jednostek biznesowych analizowanych pod kątem ryzyka związanego z korupcją 100%
GRI 205-2
Szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji
Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji
Łączna liczba pracowników w organizacji (zgodnie ze wskaźnikiem GRI 102-8) 2 376
Procent pracowników, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi w organizacji 100%
Procent Członków Zarządu, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi w organizacji 100%
Procent pracowników, którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne 100%
Procent Członków Zarządu, którzy przeszli szkolenia i treningi antykorupcyjne 100%
Procent partnerów biznesowych, którym była komunikowana procedura antykorupcyjna 100%
Wszyscy członkowie Zarządu PSE zaakceptowali wprowadzenie polityki przeciwdziałającej korupcji w naszej spółce i są na bieżąco informowani o realizacji zadań przez Pełnomocnika ds. Antykorupcji oraz Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa.
Polityka i procedury antykorupcyjne organizacji zostały zakomunikowane wszystkim osobom świadczącym pracę na rzecz organizacji.GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji w 2018 roku
Zobacz dane
Zwolnienie lub ukaranie dyscyplinarne pracowników 0
Całkowita liczba i charakter potwierdzonych przypadków korupcji 0
Nieodnowienie umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących korupcji 0
Sprawy sądowe dotyczące praktyk korupcyjnych wszczęte przeciwko organizacji raportującej lub jej pracownikom w raportowanym okresie 0
Łącznie 0

W 2018 roku nie stwierdzono przypadków korupcji.GRI 206-1 Postępowania dot. zachowań antykonkurencyjnych, praktyk antymonopolowych i monopolistycznych
Liczba toczących się (niezakończonych) postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących zachowań naruszających swobodę konkurencji lub przepisów antymonopolowych, w których organizacja występuje jako uczestnik postępowania 0
Główne wyniki zakończonych działań prawnych, w tym wszelkie decyzje lub wyroki. 0