Strategia biznesowa
Strategia PSE stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed spółką, będące wynikiem niezwykle szybko zmieniającego się otoczenia PSE, w tym przede wszystkim zmian o charakterze technologicznym i regulacyjnym, a także budowy wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej.

Regulacje wynikające z pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” – określiły nowe ramy działalności operatorów systemów przesyłowych. Technologie, a szczególnie cyfryzacja sektora elektroenergetycznego oraz zmieniające się zachowania konsumentów, będą wpływać na obecne i kształtować nowe obszary działalności operatorów.

Model tworzenia wartości PSE

1. Aktywne zaangażowanie w kształtowanie mechanizmów rynkowych w ramach budowy europejskiego rynku energii, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowego rynku energii elektrycznej.
2. Rozwój korzystnych warunków rynkowych dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego jako elementu rynku europejskiego.
3. Wspieranie aktywnego udziału odbiorców w mechanizmach rynkowych.Aktywne zaangażowanie w kształtowanie mechanizmów rynkowych w ramach budowy europejskiego rynku energii, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowego rynku energii elektrycznej

 • Zaangażowanie w proces budowy rynku energii elektrycznej w Europie, w szczególności w zakresie tworzenia:
  • Flow-Based Market Coupling dla rynków dnia następnego i dnia bieżącego,
  • transgranicznego rynku bilansującego,
  • rynku mocy.
 • Działania na rzecz wzmocnienia koordynacji wymiany transgranicznej w Europie, w tym ograniczenie przepływów nieplanowych przez KSE .

Nasz wkład

 • Opracowanie diagnozy „Europejski rynek energii elektrycznej” dostępnej na stronie internetowej pod linkiem.
 • Zorganizowanie – we współpracy z Polskim Komitetem Światowej Rady Energetycznej – dwóch debat:
  • Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce;
  • Giving the EU's Electricity Market a Facelift.
Debaty zapoczątkowały dyskusję o zmianie architektury europejskiego rynku energii elektrycznej. W czasie debat nasi przedstawiciele przekonywali, że funkcjonujący obecnie w Unii Europejskiej model strefowy nie zapewnia optymalnego wykorzystania zasobów wytwórczych i sieciowych oraz przyczynia się do zwiększenia emisji CO2. Model węzłowy optymalizuje wykorzystanie zasobów wytwórczych i sieciowych w ramach jednego procesu, a wyznaczona cena energii odzwierciedla koszt dostawy energii do odbiorcy.
 • Zaangażowanie przedstawicieli PSE w prace instytucji oraz agencji europejskich:
  • Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for ElectricityENTSO-E ). W skład ENTSO-E wchodzi 43 operatorów systemów przesyłowych z 36 krajów. Najważniejszymi elementami struktury roboczej ENTSO-E są:
   • Komitet Pracy Systemu,
   • Komitet Rozwoju Systemu,
   • Komitet Rynku,
   • Komitet Badań, Rozwoju i Innowacji.

   Mamy reprezentację w każdym z nich.
   • Komisja Europejska. Współpraca w zakresie identyfikacji infrastruktury krytycznej zgodnie z Dyrektywą Rady 2008/114/WE z 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony.
   • Parlament Europejski, ACER. Współpraca dotyczy koordynacji prac w Radzie Unii Europejskiej.
   • Zaangażowanie ponad 90 pracowników PSE w prace w ramach organizacji ENTSO-E.
   • W 2018 roku w ramach wymiany handlowej z polskiego systemu elektroenergetycznego wyeksportowano łącznie 2 934 GWh, a wartość zaimportowanej energii elektrycznej sumarycznie wyniosła 8 588 GWh porównaniu do danych z 2017 roku wciąż występowała przewaga importu energii do Polski nad eksportem energii do systemów sąsiednich. Przewaga importu nad eksportem wyniosła 5 654 GWh (w 2017 roku 2 599 GWh). Najwięcej energii elektrycznej wyeksportowano w ramach wymiany równoległej z systemami Niemiec, Republiki Czeskiej i Słowacji – 1 833 GWh, natomiast najwięcej energii zaimportowano połączeniem stałoprądowym ze Szwecji – 3 106 GWh.
   • Oferowanie przez PSE zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej w 2018 r. wyniosło sumarycznie:
    • wymiana równoległa (profil synchroniczny):
     • eksport: 6 492 GWh,
     • import: 3 534 GWh;
    • wymiana nierównoległa – połączenie LitPol Link z Litwą:
     • eksport: 2 619 GWh,
     • import: 4 303 GWh;
    • wymiana nierównoległa – połączenie SwePol Link ze Szwecją:
     • eksport: 1 985 GWh,
     • import: 5 044 GWh;
    • wymiana nierównoległa – połączenie z Ukrainą (linia Zamość-Dobrotwór), aukcje dotyczą jedynie kierunku importowego:
     • import: 1 537 GWh.

   • Wymiana równoległa (profil synchroniczny):
  • Przeprowadzenie pierwszych w historii polskiej energetyki trzech aukcji głównych na rynku mocy na okresy dostaw:
   • 15 listopada na rok 2021,
   • 5 grudnia na rok 2022,
   • 21 grudnia na rok 2023.
Rok dostaw Cena zamknięcia aukcji (w zł/kW/rok) Liczba zawartych umów mocowych Wolumen obowiązków mocowych wynikających z zawartych umów mocowych (w MW) Runda zakończenia aukcji
2021 240,32 160 22 427,066 5.
2022 198,00 120 10 580,056 7.
2023 202,99 94 10 631,191 8.Rozwój korzystnych warunków rynkowych dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego jako elementu rynku europejskiego

 • Wdrażanie kolejnych segmentów docelowego europejskiego modelu rynku energii elektrycznej na granicach KSE (tzw. Target Model).
 • Skuteczne bilansowanie systemu elektroenergetycznego, w szczególności:
  • bezawaryjna realizacja procesów rynku bilansującego,
  • rozwój mechanizmów rynku bilansującego.

Nasz wkład

  • Liczba granic objętych mechanizmem rynkowym zgodnym z europejskim modelem docelowym – cztery granice:
   • Polska-Szwecja,
   • Polska-Litwa,
   • Polska-Niemcy,
   • Polska-Czechy.

 • Liczba zastosowanych procedur awaryjnych na rynku bilansującym – 0 (zero).Wspieranie aktywnego udziału odbiorców w mechanizmach rynkowych

 • Rozwijanie mechanizmów aktywnego uczestnictwa odbiorców w bilansowaniu KSE.
 • Rozwijanie mechanizmów aktywnego udziału odbiorców w rynku energii elektrycznej.
 • Wspieranie różnych form rynkowego funkcjonowania odbiorców, takich jak: prosumenci, agregatorzy, klastry energii.

Nasz wkład
 • 28 umów o świadczenie usług redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w latach 2018 – 2019 roku z podziałem na programy:
  • Program gwarantowany (płatność za gotowość i wykorzystanie) od 362,5 do 534,5 MW w poszczególnych godzinach mocy gwarantowanej w pakiecie letnim (1.07-30.09.2018 oraz 1.04-30.06.2019) w ramach 10 umów,
  • Program gwarantowany (płatność za gotowość i wykorzystanie) 2 umowy zwiększające moc w pakiecie letnim (1.04-30.06.2019) do wolumenu mocy gwarantowanej od 372,5 do 558 MW w poszczególnych godzinach,
  • Program gwarantowany (płatność za gotowość i wykorzystanie) od 510 do 535 MW w poszczególnych godzinach mocy gwarantowanej w pakiecie zimowym (1.10.2018-31.03.2019) w ramach 6 umów,
  • Program bieżący (płatność za wykorzystanie) – zawarto 5 umów,
  • Program bieżący uproszczony (płatność za wykorzystanie) – zawarto 5 umów.
1. Rozbudowa infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania spółki oraz KSE poprzez prowadzone inwestycje.
2. Konserwacja i remonty sieci przesyłowej.
3. Komunikacja społeczna wokół realizowanych inwestycji.Rozbudowa infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania spółki oraz KSE poprzez prowadzone inwestycje

 • Rozwój infrastruktury przesyłowej.
 • Realizowane inwestycje i modernizacje.
 • Zapewnienie ciągłości przesyłu energii elektrycznej.
 • Inwestycje w IT.
 • Nakłady na poprawę warunków w zakresie bezpieczeństwa pracy wykonawców,
  w tym:
  • nadzór nad wykonawcami,
  • opracowywanie procedur postępowania przy realizacji inwestycji,
  • szkolenia wykonawców w zakresie HSEQ ,
  • prowadzenie działań w obszarze komunikacji społecznej (działania PSE oraz firm podwykonawczych).

Nasz wkład

 • Prognoza krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną:
Prognozy krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną netto do 2027 r.* (w TWh)
  2020 2025 2027
Stabilna 163,6 173,8 177,5
Wysoka 164,8 178,8 184,4
* Opracowanie własne w oparciu o prognozy MF oraz OECD, zgodne w zakresie wykorzystywanej metody z paneuropejską analizą wystarczalności generacji prowadzaną przez ENTSO-E.

 • 12,8 mld zł – planowane nakłady inwestycyjne PSE do 2027 roku
 • 147 projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury sieciowej prowadzonych z poszanowaniem środowiska naturalnego*
  * Wg stanu na 2019 r.
 • 1 810,3 mln zł – poniesione nakłady inwestycyjne PSE*
  * Łączna wartość nakładów poniesionych w 2018 r.
 • 45,8 mln zł – poniesione nakłady na rozwój zasobów IT*
  * W zakresie Grupy I Teleinformatyka Planu inwestycji w 2018 r.
 • 40 konsultacji skierowanych do różnych podmiotów dotyczących spraw kluczowych dla całego sektora elektroenergetycznego.
 • 1 916 spotkań informacyjnych z mieszkańcami dla prowadzonych inwestycji w latach 2016 – 2018, w tym 688 spotkań w 2018 roku.Konserwacja i remonty sieci przesyłowej

 • Prowadzenie konserwacji i remontów sieci przesyłowej.
 • Nakłady na poprawę zdrowia i bezpieczeństwa wykonawców, w tym:
  • nadzór nad wykonawcami,
  • szkolenia wykonawców w zakresie HSEQ,
  • prowadzenie działań w obszarze komunikacji społecznej (działania PSE oraz firm podwykonawczych).

Nasz wkład
 • 123 415,7 tys. zł – nakłady poniesione na prace eksploatacyjne i zadania remontowe w 2018 roku, w tym na zabiegi eksploatacyjne obiektów sieciowych wydatkowano kwotę 98 768,7 tys. zł, a na zadania remontowe – kwotę w wysokości 24 647 tys. zł.Komunikacja społeczna wokół realizowanych inwestycji

 • Prowadzenie działań w obszarze komunikacji społecznej (działania PSE oraz firm podwykonawczych)

Nasz wkład

 • Prowadzimy analizę wpływu naszych inwestycji na społeczność lokalną w 100 proc.
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie odpowiedzialnego i przyjaznego miejsca pracy.
2. Budowanie kompetencji (zapewnienie możliwości rozwoju pracowników, wzmacnianie innowacyjności).
3. Aktywna współpraca z otoczeniem spółki.
4. Edukacja społeczna.Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie odpowiedzialnego i przyjaznego miejsca pracy


 • Zapewnianie atrakcyjnego systemu wynagrodzeń oraz benefitów pozapłacowych dla pracowników, troska o bezpieczeństwo socjalne.
 • Troska o bezpieczeństwo wykonywania pracy.
 • Wewnętrzna kultura organizacyjna oparta na konkretnych wartościach: niezawodności, wiarygodności, odpowiedzialności i szacunku.

Nasz wkład

 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych.
 • 100 proc. pracowników objętych systemem motywacji płacowej.
 • Szeroki dostęp do zróżnicowanych form rozwoju zawodowego.Budowanie kompetencji (zapewnienie możliwości rozwoju pracowników, wzmacnianie innowacyjności)

 • Szkolenie i rozwój pracowników we wszystkich obszarach funkcjonalnych organizacji w zakresie tematów merytorycznych oraz kompetencji miękkich.
 • Kontynuacja programu SMART.
 • Kadra wewnętrznych trenerów odpowiedzialnych za szkolenia pracowników na kluczowych stanowiskach.
 • Realizacja programu stażowego, wspieranie studiów, przewodów doktorskich etc.

Nasz wkład

 • Doskonalenie wewnętrznego serwisu Wiki PSE w 2018 roku.
 • 18 trenerów wewnętrznych realizujących szkolenia w 2018 roku.Aktywna współpraca z otoczeniem spółki

 • Doskonalenie nowego modelu realizacji inwestycji.
 • Dzielenie się wiedzą oraz unikalnym know-how spółki na spotkaniach z wykonawcami.
 • Współpraca z administracją samorządową i rządową na etapie przygotowania oraz realizacji inwestycji.
 • Współpraca z organizacjami branżowymi.

Nasz wkład

 • Doskonalenie wprowadzonego nowego modelu realizacji inwestycji (NMRI). Za jego koordynację odpowiada Centralna Jednostka Inwestycyjna (CJI), działająca w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej PSE.Edukacja społeczna

 • Realizacja projektów edukacyjnych i społecznych.
 • Wydawanie czasopisma „Elektroenergetyka”.
Nasz wkład

 • W 100 proc. gmin zlokalizowanych na trasach planowanych inwestycji liniowych odbyły się spotkania informacyjne ze społecznościami lokalnymi.
 • Publikowanie czasopisma „Elektroenergetyka”.
 • Realizacja 5 lokalnych projektów społecznych, w szczególności programu „Pingpongowe marzenia z PSE” wspólnie z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego.
 • Uruchomienie i przeprowadzenie ogólnopolskiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, który będzie realizowany w kolejnych latach. Link do strony programu.
1. Aktywne zaangażowanie w kształtowanie mechanizmów rynkowych w ramach budowy europejskiego rynku energii, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowego rynku energii elektrycznej.
2. Rozwój korzystnych warunków rynkowych dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego jako elementu rynku europejskiego.
3. Wspieranie aktywnego udziału odbiorców w mechanizmach rynkowych.Aktywne zaangażowanie w kształtowanie mechanizmów rynkowych w ramach budowy europejskiego rynku energii, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowego rynku energii elektrycznej

 • Realizacja statutowych obowiązków PSE jako niezależnego krajowego operatora systemu przesyłowego.
 • Utrzymywanie niezawodności systemu elektroenergetycznego.
 • Zwiększenie możliwości importu i eksportu energii elektrycznej.

Wyniki naszych działań
 • Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej (określa pewność zasilania wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej) ─ 99,99 proc.
 • Bezawaryjne funkcjonowanie rynku bilansującego – 100 proc.
 • 127 uczestników rynku bilansującego w 2018 roku.
 • Oferowanie przez PSE zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej w 2018 roku wyniosło sumarycznie:
  • wymiana równoległa (profil synchroniczny):
   • eksport: 6 492 GWh,
   • import: 3 534 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie LitPol Link z Litwą:
   • eksport: 2 619 GWh,
   • import: 4 303 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie SwePol Link ze Szwecją:
   • eksport: 1 985 GWh,
   • import: 5 044 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie z Ukrainą (linią Zamość-Dobrotwór), aukcje dotyczą jedynie kierunku importowego:
   • import: 1 537 GWh.
 • Wolumen wymiany transgranicznej (w kierunku importu i eksportu) we wszystkich segmentach rynku (GWh)* za 2018 rok:
  • wymiana równoległa (profil synchroniczny):
   • eksport: 1 833 GWh,
   • import: 2 433 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie LitPol Link z Litwą:
   • eksport: 722 GWh,
   • import: 1 635 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie SwePol Link ze Szwecją:
   • eksport: 379 GWh,
   • import: 3 106 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie z Ukrainą (linią Zamość-Dobrotwór), wymiana handlowa dotyczy jedynie kierunku importowego:
   • import: 1 414 GWh.
* Wskaźniki wyznaczono jako sumę handlowej wymiany transgranicznej z uzgodnionych nominacji z horyzontu rocznego, miesięcznego, dobowego i rynku dnia bieżącego. Wymienione dane nie uwzględniają środków zaradczych uzgodnionych w ramach wymiany międzyoperatorskiej, obowiązkowych zwrotów kompensacyjnych oraz wymiany na liniach 110 kV.Rozwój korzystnych warunków rynkowych dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego jako elementu rynku europejskiego

 • Realizacja statutowych obowiązków PSE jako niezależnego krajowego operatora systemu przesyłowego.
 • Utrzymywanie niezawodności systemu elektroenergetycznego.
 • Zwiększenie możliwości importu i eksportu energii elektrycznej.

Wyniki naszych działań
 • Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej (określa pewność zasilania wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej) ─ 99,99 proc.
 • Bezawaryjne funkcjonowanie rynku bilansującego – 100 proc.
 • 127 uczestników rynku bilansującego w 2018 roku.
 • Oferowanie przez PSE zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej w 2018 roku wyniosło sumarycznie:
  • wymiana równoległa (profil synchroniczny):
   • eksport: 6 492 GWh,
   • import: 3 534 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie LitPol Link z Litwą:
   • eksport: 2 619 GWh,
   • import: 4 303 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie SwePol Link ze Szwecją:
   • eksport: 1 985 GWh,
   • import: 5 044 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie z Ukrainą (linią Zamość-Dobrotwór), aukcje dotyczą jedynie kierunku importowego:
   • import: 1 537 GWh.
 • Wolumen wymiany transgranicznej (w kierunku importu i eksportu) we wszystkich segmentach rynku (GWh)* za 2018 rok:
  • wymiana równoległa (profil synchroniczny):
   • eksport: 1 833 GWh,
   • import: 2 433 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie LitPol Link z Litwą:
   • eksport: 722 GWh,
   • import: 1 635 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie SwePol Link ze Szwecją:
   • eksport: 379 GWh,
   • import: 3 106 GWh;
  • wymiana nierównoległa – połączenie z Ukrainą (linią Zamość-Dobrotwór), wymiana handlowa dotyczy jedynie kierunku importowego:
   • import: 1 414 GWh.

*Wskaźniki wyznaczono jako sumę handlowej wymiany transgranicznej z uzgodnionych nominacji z horyzontu rocznego, miesięcznego, dobowego i rynku dnia bieżącego. Wymienione dane nie uwzględniają środków zaradczych uzgodnionych w ramach wymiany międzyoperatorskiej, obowiązkowych zwrotów kompensacyjnych oraz wymiany na liniach 110 kV.Wspieranie aktywnego udziału odbiorców w mechanizmach rynkowych

 • Odtworzenie i rozwój majątku sieciowego.
 • Zarządzenie niezawodnością i ciągłością przesyłu energii elektrycznej.
 • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa pracy systemów KSE.
 • Podniesienie bezpieczeństwa pracy KSE poprzez realizację zadań inwestycyjnych PSE.

Wyniki naszych działań
 • 28 umów o oświadczenie usług redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w latach 2018 – 2019 roku z podziałem na programy:
  • Program gwarantowany (płatność za gotowość i wykorzystanie) od 362,5 do 534,5 MW w poszczególnych godzinach mocy gwarantowanej w pakiecie letnim (1.07-30.09.2018 oraz 1.04-30.06.2019) w ramach 10 umów,
  • Program gwarantowany (płatność za gotowość i wykorzystanie) 2 umowy zwiększające moc w pakiecie letnim (1.04-30.06.2019) do wolumenu mocy gwarantowanej od 372,5 do 558 MW w poszczególnych godzinach,
  • Program gwarantowany (płatność za gotowość i wykorzystanie) od 510 do 535 MW w poszczególnych godzinach mocy gwarantowanej w pakiecie zimowym (1.10.2018-31.03.2019) w ramach 6 umów,
  • Program bieżący (płatność za wykorzystanie) – zawarto 5 umów,
  • Program bieżący uproszczony (płatność za wykorzystanie) – zawarto 5 umów.
1. Rozbudowa infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania spółki oraz KSE poprzez prowadzone inwestycje.
2. Konserwacja i remonty sieci przesyłowej.
3. Komunikacja społeczna wokół realizowanych inwestycji.Rozbudowa infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania spółki oraz KSE poprzez prowadzone inwestycje

 • Odtworzenie i rozwój majątku sieciowego.
 • Zarządzenie niezawodnością i ciągłością przesyłu energii elektrycznej.
 • Podniesienie bezpieczeństwa pracy KSE poprzez realizację zadań inwestycyjnych PSE.

Wyniki naszych działań
 • ENS 264,24 MWh, AIT 45,77 (minut). Tak niskie poziomy wskaźników w 2018 roku świadczą o wysokim poziomie niezawodności pracy systemu przesyłowego oraz pewności zasilania odbiorców przyłączonych do naszej sieci.
 • Stan sieci przesyłowej potwierdza wysoki zbiorczy wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych (DYSU), który w 2018 roku osiągnął poziom 99,90 proc., przy wartości 99,77 w 2017 roku.
 • 1,48 proc. – wskaźnik strat w sieci przesyłowej (najniższy w historii) jako procent całkowitej wprowadzonej energii do systemu.
 • Średnia wieku urządzeń: 22 lata dla stacji NN , 43 lata dla linii NN.
 • 2,3 mld zł – łączna wartość udzielonych zamówień u kontrahentów w 2018 roku.
 • Główne grupy kontrahentów PSE:
  • wykonawcy prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych wykonujący prace w zakresie majątku sieciowego,
  • dostawcy aparatury i sprzętu oraz firmy świadczące usługi.
Wykonawcy prac i usług (wg wartości kontraktu) pochodzą w 86,6 proc. z Polski, w 0,2 proc. z krajów Unii Europejskiej oraz w 13,2 proc. spoza Unii Europejskiej.Konserwacja i remonty sieci przesyłowej

 • Utrzymanie należytego stanu technicznego majątku sieciowego.
 • Poprawa niezawodności i bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej poprzez jej bieżącą konserwację i remonty.
 • Zbudowanie i utrzymanie reputacji w zakresie dbałości PSE o bezpieczeństwo pracy sieci.

Wyniki naszych działań
 • Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych ( DYSU ) w 2018 roku wyniósł 99,90 proc., przy wartości 99,77 w 2017 roku.Komunikacja społeczna wokół realizowanych inwestycji

 • Pozyskanie akceptacji społecznej.
 • Terminowa realizacja inwestycji.
 • Wzrost świadomości i poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnych wobec realizowanych inwestycji.
 • Optymalizacja trasy linii pod kątem ich akceptacji przez środowiska lokalne.

Wyniki naszych działań
 • 1 916 spotkań i wydarzeń dla prowadzonych inwestycji, które odbyły się w latach 2016 – 2018, w tym 688 spotkań w 2018 roku.
 • Zwiększanie poziomu świadomości znaczenia infrastruktury elektroenergetycznej na obszarach inwestycji. Komunikacja społeczna realizowana jest w oparciu o model partycypacyjny – angażujący wszystkie zainteresowane strony w proces realizacji inwestycji.
  Społeczna świadomość w zakresie aktualnego stanu energetyki i projektów energetycznych nie jest częstym przedmiotem badań socjologicznych w Polsce, jednak z istniejących danych oraz rzeczywistych doświadczeń nabytych w toku realizacji projektów można wnioskować, że energetyczna świadomość społeczeństwa polskiego jest niska.
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie odpowiedzialnego i przyjaznego miejsca pracy.
2. Budowanie kompetencji (zapewnienie możliwości rozwoju pracowników, wzmacnianie innowacyjności).
3. Aktywna współpraca z otoczeniem spółki.
4. Edukacja społeczna.Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie odpowiedzialnego i przyjaznego miejsca pracy

 • Wzrost satysfakcji oraz motywacji pracowników.
 • Promowanie work-life balance – równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.
 • Bezpieczne miejsce pracy – znikoma liczba wypadków przy pracy.

Wyniki naszych działań
 • PSE jako pracodawca podejmuje szereg działań mających na celu budowanie wśród pracowników podejścia work-life balance, m.in.: okolicznościowe imprezy dla dzieci pracowników w ramach tzw. Kolorowego KDM-u, pomoc na cele mieszkaniowe, opieka medyczna, dofinansowanie wypoczynku pracowników oraz ich dzieci, dofinansowanie działalności sportowej, rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.
 • Średni staż pracy pracowników wykonujących prace eksploatacyjne w ZES-ach – 24 lata.
 • W 100 proc. wdrożenie, znajomość i stosowanie przez pracowników procedury bezpieczeństwa pracy na stacjach elektroenergetycznych NN.Budowanie kompetencji (zapewnienie możliwości rozwoju pracowników, wzmacnianie innowacyjności)

 • Podniesienie poziomu kompetencji kadry pracowniczej.
 • Wzrost motywacji pracowników, zatrzymanie kompetencji w organizacji.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi.

Wyniki naszych działań
 • 1,09 proc. – odsetek pracowników z tytułem doktora.
 • 70,4 proc. wykorzystania budżetu szkoleniowego w 2018 roku.
 • Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej (określa pewność zasilania wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej)99,99 proc.
 • 45 szkoleń na Symulatorze Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym:
  • 32 sesje treningowe z udziałem 303 pracowników służb ruchu PSE,
  • 13 sesji z udziałem służb ruchu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, w których wzięło udział 127 Dyspozytorów OSD oraz OSP.Aktywna współpraca z otoczeniem spółki

 • Wzrost efektywności wzajemnej współpracy z otoczeniem, w tym z uczestnikami rynku energii elektrycznej.
 • Utrzymywanie partnerskich relacji z otoczeniem.
 • Wzrost efektywności w realizacji branżowych inicjatyw.

Wyniki naszych działań
 • 47 wydarzeń i konferencji branżowych z udziałem ekspertów PSE.
 • 57 ekspertów PSE zaangażowanych w wydarzenia, debaty, seminaria, fora i kongresy branżowe.
 • 51 raportów (m.in. dane z pracy KSE i działania RB) na stronie internetowej PSE automatycznie generowanych.Edukacja społeczna

 • Budowanie zrozumienia i społecznej akceptacji dla działalności PSE jako niezależnego krajowego operatora systemu elektroenergetycznego.

Wyniki naszych działań
 • W 100 proc. gmin zlokalizowanych na terenach prowadzonych inwestycji PSE realizowane są Programy Komunikacji Społecznej.
 • Realizacja 5 lokalnych projektów społecznych, w szczególności programu „Pingpongowe marzenia z PSE” wspólnie z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego. W ramach programu spółka wyposażyła ponad 1100 młodych zawodników w 20 gminach w niezbędny sprzęt sportowy.
 • Uruchomienie i przeprowadzenie ogólnopolskiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie", który będzie realizowany w kolejnych latach. Link do strony programu.

Model Tworzenia Wartości pse

 • Kapitał naturalny
 • Kapitał ludzki
 • Kapitał intelektualny
 • Kapitał społeczny i relacyjny
 • Kapitał finansowy
 • Kapitał produkcyjny

X

Kliknij w wybrany obszar, aby dowiedzieć się więcej

Bezpieczna, niezawodna i ekonomiczna praca systemu elektroenergetycznego
Rynek
Infrastruktura i inwestycje
Ludzie i Relacje
Rynek
Infrastruktura i inwestycje
Ludzie i relacje