Wpływ na środowisko
PSE dokładają wszelkich starań, aby godzić niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego oraz jego rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Każda nasza inwestycja infrastrukturalna spełnia surowe wymogi w zakresie oddziaływania linii najwyższych napięć na środowisko.

Polskie normy bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania pola elektrycznego
i magnetycznego dla miejsc zamieszkanych są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie.

Priorytety PSE dotyczące obszaru ochrony środowiska

Aspekty środowiskowe

W odniesieniu do zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych spółka określa wewnętrznie zasady postępowania i nadzoru, mające zapewnić realizację wszystkich wymagań prawnych oraz możliwie największe poszanowanie zasobów naturalnych.
Emisja pola elektromagnetycznego
Prowadzimy szereg działań sprzyjających realizacji wyznaczonych celów:
 • dotrzymanie wymaganych prawem dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku poza obszarem pasa technologicznego linii,
 • dobór lokalizacji dla nowych inwestycji pozwalający na ograniczenie budowy obiektów elektroenergetycznych na terenach zabudowy mieszkaniowej,
 • utrzymanie sprawności instalacji oraz urządzeń,
 • nowoczesne rozwiązania technologiczne urządzeń i instalacji.
Emisja hałasu
Realizujemy zadania wpływające na dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wymaganych prawem. Służą temu działania w zakresie:
 • doboru lokalizacji pozwalającego na ograniczenie budowy obiektów elektroenergetycznych na terenach zabudowy mieszkaniowej,
 • kontroli jakości wykonywanych prac,
 • utrzymywania sprawności instalacji i urządzeń.
Wprowadzenie ścieków do ziemi lub do wód
W wyniku naszej działalności powstają ścieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej, do ziemi lub do wód. Ścieki odprowadzane do ziemi lub do wód są uprzednio oczyszczane w oczyszczalniach biologicznych redukujących zanieczyszczenia w ściekach. Na terenach obiektów sieciowych funkcjonują biologiczne oczyszczalnie ścieków wykorzystujące różne metody oczyszczania, między innymi za pomocą osadu czynnego i złoża zraszanego.
Po oczyszczeniu spełniają wymagania przepisów prawa i pozwoleń wodnoprawnych. Urządzenia do oczyszczania ścieków są, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poddawane okresowej konserwacji i przeglądom. Jakość ścieków wprowadzanych do środowiska także poddawana jest okresowej kontroli.
GRI 306-1
Całkowita objętość ścieków* wg sposobu uzdatniania i docelowego miejsca przeznaczenia
Objętość (w m3)
2018 2017**
Ścieki oczyszczone we własnych biologicznych oczyszczalniach ścieków Odprowadzone do wód powierzchniowych, w tym: jezior, rzek, etc. 886,00 5 414,57
Odprowadzone do ziemi 1 084,33 2 696,00
Odprowadzone do przedsiębiorstw komunalnych 31 109,35 22 992,57
Suma całkowitej ilości ścieków 33 079,68 31 103,14
* Wskaźnik odnosi się do ścieków sanitarnych odprowadzanych z obiektów stacyjnych oraz siedziby PSE i jednostek zamiejscowych (dawniej oddziałów). Nie dotyczy wód opadowych.
** W 2017 i 2018 roku w ilości ścieków odprowadzanych do przedsiębiorstw komunalnych ujęto również nieczystości płynne odbierane ze zbiorników bezodpływowych. Parametry ścieków są monitowane przez odbiorcę.
Objętość ścieków określana jest na podstawie ilości zużytej wody.
Wytwarzanie odpadów
Od wielu lat prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów wytworzonych w wyniku działalności prowadzonej na terenie obiektów sieciowych oraz siedziby PSE i jednostek zamiejscowych. W celu ustandaryzowania zasad postępowania z odpadami została opracowana Instrukcja gospodarki odpadami w PSE S.A., mająca zastosowanie do odpadów wytwarzanych zarówno przez PSE, jak i przez podmioty zewnętrzne w ramach prowadzonej eksploatacji, usuwania skutków awarii oraz zadań inwestycyjnych i remontowych. Jeden z załączników ww. instrukcji poświęcony jest w całości zasadom prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, których wytwarzanie jest związane z bytowaniem człowieka.
Budynki siedzib oraz wszystkie stacje elektroenergetyczne zostały wyposażone w pojemniki umożliwiające selektywną zbiórkę odpadów (m.in. papier, plastik, szkło, metale, zużyte źródła światła, baterie i akumulatory oraz zanieczyszczony olejem sorbent). Większość odpadów zbierana jest w miejscu ich wytworzenia. Pomieszczenia, miejsca oraz pojemniki, w których zbierane są poszczególne rodzaje odpadów, zostały oznakowane.
Prowadzenie prawidłowej segregacji jest też przedmiotem kontroli przeprowadzanych na terenie obiektów. Przedstawienie zasad i obowiązków dotyczących segregacji odpadów stanowi jeden ze stałych punktów szkoleń dla nowych pracowników firmy.
Do typowych odpadów wytwarzanych na terenie naszych stacji należą np. zużyte oleje mineralne, akumulatory oraz zużyte sorbenty. Najwięcej odpadów powstaje podczas prac związanych z prowadzeniem modernizacji lub budowy obiektów elektroenergetycznych. Wytwórcami tych odpadów są wykonawcy prac, odpowiedzialni za gospodarowanie tymi odpadami, a w przypadku odpadów posiadających wartość, wytwórcą odpadów jest PSE.
Aby działania wykonawców w zakresie gospodarowania odpadami były zgodne z przepisami, na terenie eksploatowanych obiektów oraz podczas realizacji zadań inwestycyjnych prowadzony jest stały nadzór.
GRI 306-2 *
Całkowita waga odpadów wg rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
Wartość wg stanu na 2018 r. [w Mg] Wartość wg stanu na 2017 r. [w Mg]
Odpady niebezpieczne, w tym: 331,93 141,37
- magazynowane na terenie zakładu  15,50 12,84
- przekazane uprawnionym podmiotom 316,43 128,53
Odpady inne niż niebezpieczne, w tym: 86,43 66,05
- magazynowane na terenie zakładu 0,36 0,40
- przekazane uprawnionym podmiotom 86,07 65,65
* Wskaźnik odnosi się do obiektów stacyjnych oraz siedziby PSE i jednostek zamiejscowych (ZKO).
Wyciek substancji niebezpiecznej
Prowadzimy działania w celu:
 • ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji awaryjnej poprzez działania prewencyjne oraz właściwą eksploatację obiektów,
 • utrzymania gotowości do ograniczenia skutków środowiskowych awarii, spowodowanych przez infrastrukturę stanowiącą własność spółki.
GRI 306-3
Łączna liczba i objętość istotnych wycieków*
Jednostka miary Wielkość w 2018 Liczba wycieków Wielkość w 2017 Liczba wycieków
Wycieki olejów Mg skażonej gleby 99,2 3 101,51 7
Wycieki gazu SF kg 69,25 15 91,3 30
Wycieki czynników chłodniczych kg 80,4 10 97,95 13
* „Istotny wyciek” – w naszej działalności oznacza wyciek, którego następstwem jest zanieczyszczenie środowiska
Liczba wycieków gazu SF6 powstałych w 2018 r. zmniejszyła się o 50 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. W przypadku wycieków oleju elektroizolacyjnego oraz czynników chłodniczych również zanotowano spadek w porównaniu z rokiem 2017.
Urządzenia posiadające znaczną ilość oleju elektroizolacyjnego – transformatory – są wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia, tzw. misy olejowe, które w przypadku niekontrolowanego wycieku muszą przejąć awaryjny zrzut. W 2018 roku odnotowano jeden istotny wyciek oleju elektroizolacyjnego mający negatywny wpływ na środowisko. Spółka prowadzi aktualnie prace związane z przywróceniem stanu sprzed awarii. W przypadku, gdy ze względu na rodzaj awarii nie było możliwości wychwycenia oleju, zanieczyszczona ziemia została wybrana i przekazana do unieszkodliwienia.
Działania służb eksploatacyjnych były zgodne z obowiązującymi w naszej spółce procedurami oraz adekwatne do sytuacji.
GRI 306-3
Łączna liczba i objętość istotnych wycieków * w 2018 r.**
Nazwa ZKO Stacja Liczba Wyliczenie SF6 z urządzeń elektroenergetycznych
Ilość [w kg] Ekwiwalent CO2 [w t]
ZKO Warszawa SE Mościska   0,2 4,56
SE Piaseczno   17,7 403,56
SE Narew   15,8 360,24
Suma 3 33,7 768,36
ZKO Radom SE Mokre   0,85 19,38
SE Krosno Iskrzynia   4,3 98,04
Suma 2 15,5 117,42
ZKO Katowice SE Poręba   1,3 29,64
SE Siersza   0,9 20,52
SE Wanda   3,7 84,36
SE Wielopole   11,2 255,36
SE Rokitnica   4,6 104,88
Suma 5 21,7 494,76
ZKO Poznań SE Gorzów   0,3 6,84
SE Czerwonak   0,5 11,4
Suma 2 0,8 18,24
ZKO Bydgoszcz SE Gdańsk Błonia   2,4 54,72
SE Morzyczyn   3,45 78,66
SE Dunowo   2,05 46,74
Suma 3 7,9 180,12
Łącznie wszystkie wycieki:   15 69,25 1578,9
* „Istotny wyciek” – dla naszej działalności oznacza wyciek, którego następstwem jest zanieczyszczenie środowiska.
** Zestawienie wykonano na podst. wewnętrznych rejestrów firmy oraz sprawozdań środowiskowych.
GRI 306-3 Liczba i objętość wycieków w 2018 r.
Wyciek czynników chłodniczych Wyliczenie wodorofluorowęglowodorów
Nazwa ZKO Stacja elektroenergetyczna Nazwa substancji Liczba Ilość [w kg] Ekwiwalent CO2 [w t] GWP wg rozporządzenia (UE) 517/2014
ZKO Pozań SE Ząbkowice R 410 A   6,8 14,2 1774
SE Adamów R 410 A   0,85 1,77 1774
SE Plewiska R 407 C   36 63,86 2088
Suma   3 43,65 79,84  
ZKO Radom SE Stalowa Wola R 407 C   8 14,19 2088
siedziba Radom R 410 A   8,5 17,75 2729
Suma    2 16,5 31,94  
ZKO Katowice SE Lubocza R 410 A   5,15 10,75 1774
SE Byczyna R 407 C   0,1 0,18 2088
SE Joachimów R 422 D   7 19,1 2088
Suma    3 12,25 30,03  
ZKO Warszawa SE Mory R 410 A   3 6,26 2088
siedziba Konstancin-Jeziorna R 134 A   5 7,15 1774
Suma   2 8 13,41  
ZKO Bydgoszcz brak wycieków.   0 0 0 -
RAZEM     10 80,4 155,22  
GRI 306-3 Liczba i masa zaolejonej ziemi w 2018 r.
Informacje nt. istotnych wycieków (typ i lokalizacja) Wyliczenia oleje
Liczba Oleje* - ilość wymienionej ziemi w m3 Masa [w Mg] / Objętość (w m3)
Wycieki oleju elektroizolacyjnego
1 SE Żydowo Eksplozja i pożar przekładnika prądowego J220-4 w polu nr 2 (DUN). 1 52,22 Mg/ 104,44 m3
2 SE Płock Rozszczelnienie pompy nr 4 w układzie chłodzenia Tr2, wyciek oleju z konserwatora 1 46,96 Mg/ 93,92 m3
3 SE Żukowice Wyciek oleju z przekładnika prądowego typu J220-4a strony 220 kV. 1 0,015 Mg/ 0,03 m3
Suma 3 99,195 Mg/ 198,39 m3
Gotowość i reagowanie w sytuacjach awarii środowiskowych (np. wyciek substancji ropopochodnej)
PSE na terenie obiektów stacyjnych eksploatują urządzenia, w których znajdują się substancje mogące po przedostaniu się do środowiska spowodować zanieczyszczenie.
Do takich substancji należą głównie:
 • olej elektroizolacyjny (transformatory, wyłączniki olejowe, przekładniki, dławiki kompensacyjne, wyłączniki, kondensatory),
 • olej napędowy (agregaty prądotwórcze),
 • kwasy (elektrolity z baterii akumulatorów).
Z powodu możliwości wystąpienia awarii urządzeń i związanego z tym zagrożenia wyciekiem
ww. substancji dokładamy wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.
W tym celu opracowane zostały: „Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia na stacji elektroenergetycznej PSE S.A. awarii zagrażającej skażeniem środowiska olejem elektroizolacyjnym” oraz „Instrukcja postępowania na wypadek wycieku substancji niebezpiecznej”, obowiązująca również na terenie siedzib Zamiejscowych Komórek Organizacyjnych.
Każdy obiekt jest wyposażony w ,,apteczki ekologiczne” – podręczne zestawy środków sorpcyjnych do zbierania niewielkich wycieków, umożliwiające zabezpieczenie wycieku przed jego rozprzestrzenianiem.
Dążymy do minimalizacji zużycia wody
Nie prowadzimy działalności produkcyjnej, dlatego zużycie wody w siedzibie naszej spółki i na stacjach jest niewielkie. Mimo to, w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego monitorujemy wykorzystanie wody. Do zaopatrzenia naszych obiektów stacyjnych w wodę wykorzystywane są własne ujęcia głębinowe oraz wodociągi gminne lub miejskie.
Studnie są źródłem zaopatrzenia 13 naszych stacji najwyższych napięć. Na obiektach stacyjnych woda jest zużywana do celów socjalnych pracowników obsługi stacji oraz do celów przeciwpożarowych. Na każdej stacji znajduje się zbiornik (lub zbiorniki) na wodę przeciwpożarową o pojemności 50 m3.
Na stacjach posiadających jednostki transformatorowe wyposażone w instalacje gaśnicze zużywana jest niewielka ilość wody ze zbiorników na próby instalacji zraszaczowej, odbywające się raz w roku. Pomiar ilości zużywanej wody odbywa się na podstawie odczytów z wodomierza głównego.
W siedzibie spółki w Konstancinie-Jeziornie korzystamy z własnego ujęcia wody. Dysponujemy dwiema studniami głębinowymi. Woda dostarczana do siedzib jednostek zamiejscowych pochodzi z wodociągów miejskich.
Dane przedstawione w poniższej tabeli zostały opracowane na podstawie odczytów z wodomierzy na terenach obiektów wyposażonych w ujęcia własne, a także na podstawie faktur za dostawę wody dla obiektów korzystających z sieci wodociągowej.
GRI 303-1
Łączny pobór wody według źródła*
Ilość [m3]
2018 2017
Łączna objętość wody (w m3) pobranej z poniższych źródeł 38 395,63 39 515,77
- Wody podziemne (ujęcia własne) 17 368,65 17 312,60
- Dostawy wody komunalnej lub z innych źródeł zewnętrznych (m3) 21 026,98 22 203,17
* Ilość pobieranej wody jest rzeczywista, ustalona w oparciu o odczyt z wodomierzy
Wskaźniki wpływu – wydatki środowiskowe
Efekty podjętych działań Czas trwania 2018 2017 2016
Rozpoczęty w… Zakończony w… Cykliczność Koszt (zł) Komentarz Koszt (zł) Komentarz Koszt (zł) Komentarz
Potwierdzenie parametrów jakościowych wód opadowych i ścieków oraz sprawności urządzeń     2 razy w roku 45 166 Badanie jakości wód opadowych 34 990 Badanie jakości wód opadowych    
Realizacja wymagań wynikających z przepisów prawa     1 raz w roku/raz na kwartał 14 343 Wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usługi wodne, zgodnie z informacjami ustalającymi wysokość opłat za rok 2018 31 982 Wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2017 33 909 Wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2016
Realizacja wymagań wynikających z decyzji środowiskowej 2015 2017 tak      17 627 Koszt pielęgnacji nasadzeń 17 627 Koszt pielęgnacji nasadzeń
Wyeliminowanie ryzyka wystąpienia usterki spowodowanej przewróceniem się martwego drzewa 2017 2018 nie     32 447 Koszt prac nasadzeniowych    
SUMA       59 509   117 046   51 536