Słowniczek

Słowniczek

Agregatorzy
Podmioty zrzeszające mniejszych odbiorców prądu i oferujące udział w usługach redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora (DSR).
AIT
Wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym; wyrażany w minutach na rok, stanowi iloczyn liczby 60 i wskaźnika energii niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny (ENS) podzielony przez średnią moc dostarczoną przez system przesyłowy elektroenergetyczny wyrażoną w MW.
ATC allocation metod
Metoda wyznaczania i alokacji zdolności przesyłowych na granicy pomiędzy systemami lub strefami, w której handlowe wielkości mocy przesyłowej oferowane są na bazie uzgodnień dokonanych pomiędzy operatorami dwóch sąsiadujących stref cenowych w okresie przed alokowaniem mocy (tj. przed aukcją mocy), w oparciu o fizyczne właściwości tych stref oraz z uwzględnieniem ograniczeń sieciowych i spodziewanego zapotrzebowania na handlowe zdolności przesyłu.
BAT
Best Available Technology, standard UE określający dopuszczalny poziom emisji dużych zakładów przemysłowych, np. elektrowni.
budowa bez wyłączeń
Budowa, w trakcie której nie ma wyłączeń na cele budowy i beznapięciowego uruchomienia urządzeń (tj. przed przyłączeniem do sieci). Budowa bez wyłączeń zakłada stosowanie takich technologii, organizacji pracy i sposobów budowy oraz przebudowy istniejących obiektów, które pozwalają na wydzielenie placu budowy poza terenem ruchu elektrycznego. W praktyce może to oznaczać budowę nowej stacji lub rozdzielni na nowym terenie (zakupionym w przypadku takiej konieczności) lub budowę nowego obiektu na terenie istniejącego w sposób niekolidujący z pracującymi urządzeniami.
CACM
Capacity Allocation and Congestion Management
CEE
Region Europy Środkowej i Wschodniej
CERT PSE
Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe PSE
CJI
Centralna Jednostka Inwestycyjna
CORE
Region powstały z połączenia regionów CEE i CWE
CORE CCR
Core Capacity Calculation Region
CWE
Region Europy Centralno-Zachodniej
czas niesprawności
Czas braku pełnej funkcjonalności danego elementu infrastruktury sieciowej skutkującego: wyłączeniem toru prądowego, wyłączeniem traktu światłowodowego (brak transmisji) lub ograniczeniem funkcjonalności toru prądowego lub traktu światłowodowego. W przypadku linii elektroenergetycznej elementem infrastruktury sieciowej jest tor prądowy i trakt światłowodowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niesprawność każdego podlegającego budowie lub przebudowie elementu infrastruktury sieciowej, niezależnie od zakresu tej budowy lub przebudowy, jaki powinien zostać zrealizowany w ramach przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem jednak odpowiedzialności za niesprawność składników tego elementu stanowiących dostawy zamawiającego (jeśli dotyczy). Brak pełnej funkcjonalności skutkujący wyłączeniem toru prądowego lub wyłączeniem traktu światłowodowego oznacza, że dla tego toru lub traktu wystąpiła sytuacja, wynikająca z przyczyn innych niż przyczyny związane z prowadzeniem ruchu sieci, powodująca, że nie jest możliwe korzystanie z tego toru lub traktu.
DYSU
Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych – DYSU – jest obliczany jako średnia arytmetyczna wartości wskaźników dyspozycyjności 5 grup urządzeń przesyłowych, obejmujących grupy linii oraz transformatorów zainstalowanych na naszych stacjach. Dyspozycyjność każdej z grupy tych urządzeń liczona jest jako stosunek faktycznego czasu pracy urządzeń przesyłowych (w godzinach) w ciągu roku do nominalnej liczby godzin w ciągu roku. Wskaźnik DYSU ukierunkowany jest na monitorowanie gotowości elementów sieci przesyłowej do świadczenia usługi przesyłania energii elektrycznej i uwzględnia dyspozycyjność wymienionych poniżej 5 grup urządzeń przesyłowych: 1. Linie kategorii L1; 2. Linie kategorii L2; 3. Linie blokowe LB; 4. Transformatory w stacjach kategorii S11; 5. Transformatory w stacjach kategorii S22.
Dzień sporządzenia sprawozdania
16 grudnia 2019 r.
ENS
Wskaźnik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny. Wyrażony w MWh na rok, stanowi sumę iloczynów mocy niedostarczonej wskutek przerwy i czasu jej trwania. Obejmuje przerwy krótkie, długie oraz bardzo długie, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych i bez uwzględnienia tych przerw.
ENTSO-E
Europejska Organizacja Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej
EV
Pojazdy elektryczne (ang. electric vehicles)
FBA
Flow-Based Allocation
FBA MC
Flow-Based Market Coupling
Flow-Based Market Coupling
Mechanizm łączenia rynków dnia następnego oparty na rozpływach energii elektrycznej.
GK PSE
Grupa Kapitałowa PSE
Główna lokalizacja organizacji
Centrala z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
GRI Standards
Global Reporting Initiative Standards
HSEQ
Health, Security, Environmental and Quality. System obejmujący m.in. zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, dzięki któremu zachowane są najwyższe standardy w tych obszarach.
ICT
Information Communication Technology
IEC
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (ang. International Electrotechnical Commission)
IK
Infrastruktura krytyczna
IoT
Internet of Things
IP DSR
Interwencyjny Program DSR
IRiESP
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, akceptowany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dokument określający zasady, na jakich funkcjonują różne aspekty funkcjonowania systemu przesyłowego, np. rynek bilansujący, umowy przyłączeniowe, usługi przesyłowe itp.
IT
Information Technology
JWCD
Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane
KDM
Krajowa Dyspozycja Mocy
KE
Komisja Europejska
Klastry energii
Koncepcja zakładająca tworzenie lokalnych "mikrosystemów", zdolnych m.in. do samodzielnego bilansowania poprzez energetykę prosumencką.
Kooptymalizacja
Jednoczesny zakup energii oraz rezerw.
KSE
Krajowy system elektroenergetyczny, zwany również systemem elektroenergetycznym.
Lokalizacje ZKO PSE
Lokalizacje zamiejscowych komórek organizacyjnych w Warszawie, Radomiu, Katowicach, Poznaniu oraz w Bydgoszczy.
MMS
Market Management System, opracowywane na potrzeby PSE narzędzie do planowania pracy KSE w optymalny kosztowo sposób.
modelu Wassily’ego Leontiefa
Metoda ta koncentruje się na badaniu zależności pomiędzy gałęziami gospodarki a przedsiębiorstwami. Model został oparty na najbardziej aktualnych tablicach przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych dla produkcji krajowej w 2010 roku opublikowanych przez GUS w 2014 roku.
MW
Megawat
NCBiR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
NEMO
Nominated Electricity Market Operator. Podmiot wyznaczony przez Prezesa URE albo właściwy organ regulacyjny w innym państwie członkowskim do wykonywania zadań związanych z Jednolitym łączeniem Rynków Dnia Następnego lub Dnia Bieżącego.
nJWCD
Jednostka wytwórcza niebędąca jednostką wytwórczą dysponowaną centralnie
nN
Niskie napięcia
NN
Najwyższe napięcia
ODM
Obszarowa Dyspozycja Mocy
ORed
Obiekty redukcji
ORM
Operacyjna Rezerwa Mocy
OSD
Operator systemu dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.
OSP
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.
OT
Operational Technology
Outage scheduler
Osoba odpowiedzialna za planowanie harmonogramu wyłączenia pewnych elementów systemu elektroenergetycznego.
OZE
Odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.
PEC
Prosumencka Chmura Energii (ang. Prosumer Energy Cloud)
PEM
Pole elektromagnetyczne
Platforma XBID
Informatyczna platforma handlowa transgranicznego Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego, opierająca się na centralnym systemie informatycznym połączonym z lokalnymi systemami transakcyjnymi NEMO i Operatorów Systemów Przesyłowych, umożliwiająca Jednolite łączenie Rynków Dnia Bieżącego.
Prosumenci
Odbiorcy energii elektrycznej, którzy jednocześnie posiadają zdolności wytwórcze, np. mają panele fotowoltaiczne i mogą oddawać energię do sieci.
PZI
Plan zamierzeń inwestycyjnych PSE
RCM
Reliability Centered Maintenance
RCN
Regionalne Centrum Nadzoru
RDB
Rynek dnia bieżącego (ang. Intra-Day Market)
RDN
Rynek dnia następnego (ang. Day Ahead Market)
Redispatching
Środek uruchamiany przez jednego lub kilku operatorów systemów poprzez zmianę schematu wytwarzania lub obciążenia w celu zmiany fizycznych przepływów w ramach systemu przesyłowego oraz zmniejszenia ograniczeń fizycznych.
RM
Rynek mocy
ROC
Regionalne centrum operacyjne (ang. Regional Operation Center)
RSCI
Regionalne centra koordynacji i nadzoru (ang. Regional Security Coordination Initiatives)
SE
Stacja elektroenergetyczna
SIDC
Jednolite łączenie Rynków Dnia Bieżącego (Single Intra-Day Coupling). Proces, w ramach którego złożone zlecenia są kojarzone w sposób ciągły, a jednocześnie alokowane są międzyobszarowe zdolności przesyłowe dla różnych obszarów rynkowych na Rynku Dnia Bieżącego.
SN
Średnie napięcia
Spółka
PSE
SwePol
Połączenie Polska-Szwecja
TSC
Transmission System Operators Security Cooperation; inicjatywa powołana w grudniu 2008 r., mająca na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych w Europie Środkowej poprzez zintensyfikowanie współpracy międzyoperatorskiej.
TSCNET
Spółka TSCNET Services GmbH, której działalność obejmuje usługi wsparcia technicznego operatorów systemów przesyłowych w procesach planowania operacyjnego oraz wsparcia przy realizacji zadań koncepcyjnych prowadzonych w ramach inicjatywy regionalnej TSO Security Cooperation. Udziałowcami TSCNET Services jest kilkunastu europejskich operatorów systemów przesyłowych.
TSO
Właściciel systemów technicznych
UE
Unia Europejska
URE
Urząd Regulacji Energetyki
WCD
Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej. Wskaźnik został skalkulowany jako iloraz całkowitej ilości energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców usług przesyłania (OSD i odbiorców końcowych) przez sumę ilości energii elektrycznej niedostarczonej i dostarczonej tym odbiorcom w ciągu roku.
WI
Wydział Dostaw Inwestorskich
WN
Wysokie napięcia
XBID
Jednolity mechanizm łączenia Rynków Dnia Bieżącego (ang. Cross Border Intraday Market)
XBR
Dwustronny redispatching
ZKO
Zamiejscowe komórki organizacyjne jednostek PSE oraz zamiejscowe stanowiska pracy jednostek PSE w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Radomiu oraz Warszawie.