Wpływ na środowisko
PSE dokładają wszelkich starań, aby godzić niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego oraz jego rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Każda nasza inwestycja infrastrukturalna spełnia surowe wymogi w zakresie oddziaływania linii najwyższych napięć na środowisko.

Polskie normy bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania pola elektrycznego
i magnetycznego dla miejsc zamieszkanych są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie.

Efektywność energetyczna

W PSE systematycznie prowadzimy działania mające na celu zwiększenie efektywności w zakresie użytkowania energii. Obejmują one podnoszenie efektywności energetycznej w działalności operacyjnej oraz w obszarze utrzymania nieruchomości, a także realizację kampanii na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej naszych pracowników.
W 2018 roku w zamiejscowych komórkach organizacyjnych (ZKO) oraz w siedzibie naszej spółki w Konstancinie-Jeziornie kontynuowane były działania na potrzeby audytu energetycznego zgodnie z przepisami ustawy o efektywności energetycznej.
We wrześniu 2018 roku firma zewnętrzna przeprowadziła audyt efektywności energetycznej, którego celem było wskazanie działań modernizacyjnych oraz nakreślenie pozostałych działań służących podnoszeniu efektywności energetycznej. Część zaleceń audytu jest realizowana na bieżąco, a inne są na etapie planowania.
W siedzibie PSE w 2018 roku zaplanowano, a następnie w 2019 roku uruchomiono system chłodzenia powietrzem zewnętrznym dla agregatów wody lodowej.
We wszystkich ZKO i Centrali sukcesywnie realizowane są takie działania jak:
  • wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED,
  • montaż czujników ruchu w toaletach,
  • modernizacja sposobu sterowania instalacjami i oświetleniem itp.
Wszystkie te działania sukcesywnie przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej całej organizacji PSE.
Wynikiem audytu była również ocena planowanego przez PSE przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej w zakresie osiągniętych efektów energetycznych, ekologicznych oraz ekonomicznych, związanego z wymianą 7 szt. autotransformatorów 220/110 kV o mocy 160 MVA na nowe jednostki transformatorowe.
Według raportu z przeprowadzonego audytu, suma strat wynikająca z wymiany 7 szt. autotransformatorów 220/110 kV powinna zostać zmniejszona rocznie o 3 336 770,615 kWh energii finalnej, tj. 8 341 926,537 kWh energii pierwotnej, zaś wielkość redukcji emisji CO2 wyniesie 2 702,784 ton/rok. W ujęciu procentowym zmniejszenie strat i redukcja emisji CO2 wyniesie 46,1 proc. Dostawy autotransformatorów planowane są w latach 2020-2024.
GRI 302-1 Całkowite zużycie energii w organizacji 2018 2017
MWh GJ MWh GJ
Całkowite zużycie paliw pochodzących ze źródeł nieodnawialnych w Konstancinie-Jeziornie i ZKO:   35 446   32 029
- Benzyna   15 536   12 745
- Olej napędowy   11 730   11 167
- Gaz ziemny   8 180   8 117
Całkowite zużycie ciepła   13 713   32 076
Całkowite zużycie energii elektrycznej w Konstancinie-Jeziornie i ZKO 13 169 47 408 12 254 44 114
Całkowite zużycie energii (całkowite zużycie paliw + całkowite zużycie ciepła + całkowite zużycie energii elektrycznej w Konstancinie-Jeziornie i ZKO   96 567   108 219
Straty energii elektrycznej w procesie przesyłu 1 611 270 5 800 572 1 669 042 6 008 551
Całkowita sprzedaż energii elektrycznej 2 413 8 687 2 017 7 261
Źródło danych: sprawozdania PSE do GUS

Ślad węglowy

Zmiany klimatu, które jeszcze kilka lat temu traktowane były jako odległa przyszłość, są coraz bardziej widoczne na świecie ale również w Polsce. Skutki tych zmian traktowane są przez naukowców jako jedno z największych wyzwań dla ludzkości w najbliższych dziesięcioleciach.
Skutki zmian klimatu w Polsce wymienione w Polityce Ekologicznej Państwa 2030 w zdecydowanej większości są negatywne. Dla przykładu są to m.in. susze powodujące spadek w wielkości plonów, przerwy lub braki dostaw wody, ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak silne wiatry, gwałtowne opady powodujące podtopienia oraz fale upałów negatywnie oddziałujące na organizmy ludzkie.
W branży energetycznej do skutków zmian klimatu można zaliczyć: zwiększenie poboru energii elektrycznej latem, na skutek coraz powszechniejszego używania klimatyzatorów, przerwy w dostawach energii elektrycznej wynikające z ograniczenia jej produkcji w elektrowniach cieplnych z powodu niskich stanów wód w rzekach i stosunkowo wysokich temperatur wód. Ponadto popularyzowany rozwój elektromobilności wymagający w przyszłości większej produkcji energii elektrycznej. Jest to także wzrost cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, który powoduje potrzebę przemodelowania miksu energetycznego.
PSE wpływają swoją działalnością na pracę systemu elektroenergetycznego w Polsce, a tym samym mają pewien wpływ na wielkość emisji gazów cieplarnianych. Tak jak każda organizacja, nasza spółka również wpływa na klimat poprzez emisje gazów cieplarnianych powstałych wskutek spalania paliw oraz korzystania z energii elektrycznej lub cieplnej. W celu zmierzenia wpływu działalności PSE na klimat postanowiliśmy obliczyć nasz ślad węglowy i włączyć go do raportu wpływu. Ślad węglowy będzie jednym ze wskaźników branych pod uwagę przy ocenie działalności naszej organizacji i wykorzystywany w zarządzaniu naszą spółką.
Obliczenia śladu węglowego PSE zostały zrealizowane zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Jako rok bazowy – czyli rok, dla którego obliczyliśmy emisje gazów cieplarnianych, względem których będziemy porównywać emisje w latach następnych – wybraliśmy 2017.
Obliczenia wykonaliśmy dla:
  • działalności realizowanej przez całą organizację, czyli przez centralę w Konstancinie-Jeziornie, zamiejscowe komórki organizacyjne ( Lokalizacje ZKO PSE ),
  • realizacji zadań operatora systemu przesyłowego określonych w regulacjach.

Całkowita wielkość emisji PSE w 2018 roku wyniosła 1,6 mln ton ekwiwalentu CO2 (wg metody market-based*).
Największym źródłem emisji było zużycie energii elektrycznej na pokrycie strat powstałych w procesie przesyłania energii, a tym samym wynikających z działalności operatora systemu przesyłowego, które odpowiadało za ok. 99 proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych.
Na pozostały 1 proc. składa się głównie zużywanie energii elektrycznej w centrali i ZKO, zużywanie energii cieplnej, emisja SF6 oraz spalanie paliw w samochodach służbowych.
Głównie na skutek zmniejszenia wielkości strat energii elektrycznej na przesyle odnotowano redukcję emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1, 2, 3 o 3 proc. rok do roku.
GRI 305-1 GRI 305-2 GRI 305-3
Emisje gazów cieplarnianych (GHG)*
Mg CO2e
2018 2017
Zakres 1 - Bezpośrednie emisje GHG
Bezpośrednie emisje GHG 4 139 4 450
Konstancin-Jeziorna, ZKO: 4 139 4 450
- Benzyna 1 077 883
- Olej napędowy 869 827
- Gaz ziemny 459 455
- SF6 1 579 2 082
- HFC's 155 202
Zakres 2* - Pośrednie energetyczne emisje GHG (metoda location-based)
Pośrednie energetyczne emisje GHG (metoda location-based) 1 189 042 1 230 872
Konstancin-Jeziorna, ZKO: 11 204 10 802
- Energia elektryczna 9 627 8 957
- Energia cieplna 1 577 1 844
Straty energii elektrycznej w procesie przesyłu 1 177 838 1 220 070
Zakres 2*- Pośrednie energetyczne emisje GHG (metoda market-based)
Pośrednie energetyczne emisje GHG (metoda market-based) 1 620 155 1 676 917
Konstancin-Jeziorna, ZKO: 13 396 12 548
- Energia elektryczna 11 819 10 704
- Energia cieplna 1 577 1 844
Straty energii elektrycznej w procesie przesyłu 1 606 758 1 664 369
Zakres 3* - Inne pośrednie emisje GHG
Inne pośrednie emisje GHG 283 194
Konstancin-Jeziorna, ZKO: 283 194
- Podróże służbowe - samolot 283 194
Zakres 1 + 2 (location-based) + 3
Zakres 1 + 2 (location-based) + 3 1 193 463 1 235 516
Zakres 1 + 2 (market-based) + 3
Zakres 1 + 2 (market-based) + 3 1 624 576 1 681 561
* Dla emisji w zakresie 2., obliczonych zgodnie z metodą location-based, jako wskaźnik emisji gazów cieplarnianych związanych z wytworzeniem jednostki energii elektrycznej, przyjęto średni wskaźnik dla Polski, a dla emisji obliczonych zgodnie z metodą market-based przyjęto wskaźniki emisji specyficzne dla naszych sprzedawców energii elektrycznej. Dla paliw, energii elektrycznej i cieplnej przyjęto w obliczeniach wskaźniki emisji i wartości opałowe na podstawie danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, dla SF6 i gazów HFC przyjęto współczynniki GWP100 zgodnie z 4. Raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC).
* Emisje w zakresie 3. zawierają emisje związane z lotniczymi podróżami służbowymi pracowników spółki. Wskaźniki emisji dla podróży samolotem przyjęto z bazy DEFRA (Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich w Rządzie Wielkiej Brytanii) 2017 r. i 2018 r., a zużycia paliw i energii – z faktur i z pomiarów. Emisje SF6 i gazów HFC (gazy cieplarniane wodorofluorowęglowodory) określono na podstawie uzupełnień gazów. Dystans pokonany samolotem określono na podstawie wewnętrznego rejestru i tras lotów. Nie zidentyfikowano biogenicznych emisji gazów cieplarnianych. Gaz cieplarniany ujęty we wskaźnikach emisji dla paliw, energii elektrycznej i cieplnej to CO2.
GRI 305-4 Wskaźnik intensywności emisji GHG na jednostkę energii elektrycznej oddanej z sieci Mg CO2e 2018 2017
Wielkość emisji GHG zakres 1 + 2
(location-based) + 3 [Mg CO2e]
1 193 463 1 235 516
Ilość energii oddanej z sieci
[MWh]
107 089 437 102 646 083
Emisja GHG/MWh energii oddanej z sieci
[Mg CO2e/MWh]
0,0111 0,0120
Ślad węglowy (ang. carbon footprint) to suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych) wyrażone w ekwiwalencie CO2. Ślad węglowy organizacji obejmuje emisje spowodowane przez wszystkie jej działania. Jego miarą jest Mg CO2e – tona (megagram) ekwiwalentu dwutlenku węgla.
Ślad węglowy to jedno z kluczowych narzędzi współczesnego zarządzania środowiskowego. Ma charakter międzynarodowy i coraz częściej jest wykorzystywany przez przedsiębiorców jako jeden z podstawowych sposobów poprawy efektywności funkcjonowania firm.