O PSE
Jesteśmy jedynym operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej
na obszarze Polski. Odgrywamy kluczową rolę dla sprawnego funkcjonowania polskiej gospodarki. Dbamy o niezawodność dostaw energii elektrycznej
do wszystkich regionów kraju.

Zapewniamy również bezpieczną i ekonomiczną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego jako części wspólnego systemu europejskiego.

Rola PSE w sektorze elektroenergetycznym

Żyjemy w erze elektryczności. Energia elektryczna zasila nie tylko niezliczone urządzenia, lecz także wszystkie sfery naszego życia. Linie i stacje elektroenergetyczne trwale wpisały się w krajobraz naszego kraju i dziś trudno nam już wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez prądu.
Niewiele osób ma jednak świadomość, jak złożone procesy muszą zajść „po drugiej stronie” gniazda elektrycznego, żeby możliwe były stabilne, niczym nie zakłócone dostawy energii.
Ciągłość dostaw energii jest to rezultat sprawnie działającego systemu elektroenergetycznego, na który składają się jednostki wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i rozdzielające energię. Pracą tego systemu zarządzają – i dbają o zapewnienie nam dostaw energii elektrycznej – właśnie Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
GRI 103-1

Jak działa system elektroenergetyczny?

Krajowy system elektroenergetyczny (KSE) tworzą trzy podsystemy odpowiadające za poszczególne zadania.
 • Wytwarzanie energii elektrycznej ─ produkcja energii przez źródła wytwarzania, którymi w systemie elektroenergetycznym są elektrownie, elektrociepłownie i źródła rozproszone.
 • Przesyłanie energii elektrycznej ─ odbywa się siecią przesyłową w celu dostarczania energii do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom przyłączonym do sieci przesyłowej. Przesyłanie energii elektrycznej realizowane jest przez operatora systemu przesyłowego, którego funkcje wypełniają PSE.
 • Dystrybucja energii elektrycznej ─ dostarczanie energii sieciami dystrybucyjnymi do odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych przyłączonych do tej sieci. Dystrybucja energii realizowana jest przez operatorów systemu dystrybucyjnego.
Wytwarzanie
Przesyłanie
Dystrybucja

Źródła energii w systemie elektroenergetycznym

Energia elektryczna dostarczana do naszych domów wytwarzana jest głównie w elektrowniach i elektrociepłowniach. W Polsce podstawowymi źródłami wytwórczymi energii są elektrownie cieplne, w których energię otrzymuje się w wyniku spalania węgla – najczęściej kamiennego lub brunatnego. Największym skupiskiem tych elektrowni jest południowa część kraju. W większych miastach pracują elektrociepłownie opalane w przeważającej większości węglem, ale również gazem ziemnym. Rozwija się także wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych ( OZE ): wiatru, wody, biomasy oraz słońca.
Do kluczowych elektrowni cieplnych w Polsce należą: Bełchatów, Kozienice, Opole, Turów, Połaniec, Rybnik, Pątnów, Dolna Odra, Jaworzno, Łaziska i Łagisza.
Największe elektrownie wodne to elektrownie szczytowo-pompowe Żarnowiec, Porąbka-Żar, Solina, Żydowo i Dychów oraz elektrownia przepływowa Włocławek.

Przesyłanie energii oraz jej dystrybucja

Przesyłanie energii z elektrowni do odbiorców jest możliwe dzięki rozległej sieci linii oraz stacji elektroenergetycznych. W zależności od odległości, na jaką przesyłana jest energia elektryczna, dla optymalizacji kosztów stosuje się różne poziomy napięcia.
Droga energii elektrycznej od wytwórcy
do odbiorcy
Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy
Źródła wytwarzające energię
Energia dostarczana do naszych domów wytwarzana jest głównie w elektrowniach i elektrociepłowniach. W Polsce podstawowymi źródłami wytwórczymi energii są elektrownie cieplne, w których energię otrzymuje się w wyniku spalania węgla kamiennego lub brunatnego. Rozwija się także wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE): wiatru, wody, biomasy oraz słońca.
Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy
Przesyłanie energii przez PSE
Przesyłanie energii od wytwórcy do różnorodnych grup odbiorcy wymaga funkcjonowania skomplikowanej struktury złożonej z wielu urządzeń i linii elektroenergetycznych, zwanej systemem elektroenergetycznym. W systemie tym rozróżnia się sieć przesyłową i sieci dystrybucyjne. Sieć przesyłowa najwyższych napięć (NN) – w Polsce 400 i 220 kV – obejmuje obszar całego kraju. Właścicielem sieci jest nasza spółka – PSE. Sieć przesyłowa zapewnia zdolność przesyłania energii na znaczne odległości, z uwzględnieniem możliwości szybkich zmian kierunków oraz ilości przesyłanej energii. Z sieci przesyłowej zasilani są operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz duzi odbiorcy przemysłowi.
Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy
Dystrybucja energii
Sieci dystrybucyjne mają charakter regionalny. Dysponują liniami wysokich (110 kV), średnich (6-30 kV) i niskich (230 i 400 V) napięć umożliwiającymi dostawy energii elektrycznej odbiorcom. Aby energia była dostarczona w odpowiedniej ilości oraz spełniała określone parametry, najpierw w stacjach elektroenergetycznych przy użyciu transformatorów realizowana jest zmiana poziomu napięć. Administratorami sieci dystrybucyjnych są operatorzy systemów dystrybucyjnych. Z sieci dystrybucyjnej średniego napięcia zasilani są odbiorcy biznesowi i przemysłowi, a przede wszystkim odbiorcy końcowi korzystający z linii niskiego napięcia.
 • Krajowa sieć przesyłowa zasilana jest napięciem zmiennym o częstotliwości 50 Hz. Dla porównania, w USA stosowane jest napięcie o częstotliwości 60 Hz.
 • W Polsce przyjęto poniższe standardy napięcia stosowanego do przesyłania energii elektrycznej:
  220, 400, 750 kV (tzw. najwyższe napięcia) w przypadku przesyłania na duże odległości
  110 kV (tzw. wysokie napięcie) w przypadku przesyłania na odległości nieprzekraczające kilkudziesięciu kilometrów
  6, 10, 15, 20 lub 30 kV (tzw. średnie napięcia) w lokalnych sieciach rozdzielczych
  400/230 V (tzw. niskie napięcie) do zasilania odbiorców końcowych
 • Najwyższe napięcia najczęściej stosowane w Europie: 220-275, 300-330 i 500 kV.