O PSE
Jesteśmy jedynym operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej
na obszarze Polski. Odgrywamy kluczową rolę dla sprawnego funkcjonowania polskiej gospodarki. Dbamy o niezawodność dostaw energii elektrycznej
do wszystkich regionów kraju.

Zapewniamy również bezpieczną i ekonomiczną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego jako części wspólnego systemu europejskiego.

Jak działamy


GRI 102-1 GRI 102-6
Prowadzimy działalność na terenie całego kraju pod nazwą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.).
Naszymi klientami są:
 • przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną,
 • operatorzy elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego ( OSD ),
 • odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci przesyłowej.

Skala działalności PSE w liczbach

GRI 102-7
Zatrudnienie:
2018
2017
Liczba pracowników PSE:
2 376
2 258
Grupa Kapitałowa PSE:
2 495
2 348
Dane finansowe:
2018
2017
Przychody netto ze sprzedaży (w mln zł):
10 097
8 887
Zysk netto (w mln zł):
490
531
Suma aktywów (w mln zł):
20 377
19 513
Infrastruktura sieciowa:
2018
2017
Łączna długość linii przesyłowych (w km)*:
14 695
14 195
Liczba linii przesyłowych:
267
258
Liczba stacji najwyższych napięć:
106
106
* Długość linii podano w przeliczeniu na 1 tor, stan na 1 stycznia 2019 r.
Usługi:
2018
2017
Liczba umów o świadczenie usługi przesyłania z podmiotami przyłączonymi do sieci przesyłowej:
34
33
Liczba umów o świadczenie usługi przesyłania z podmiotami działającymi na rynku bilansującym energii elektrycznej nieprzyłączonymi do sieci przesyłowej:
93
90
Łączna liczba w/w umów:
127
123
2018
2017
Liczba umów o świadczenie usługi udostępniania KSE z OSD nieprzyłączonymi do sieci przesyłowej:
158
163
Liczba zawartych umów o przyłączenie nowych źródeł do sieci przesyłowej:
31
35
Łączna moc nowych źródeł wytwórczych z obowiązującymi umowami przyłączeniowymi:
15 102 MW
16 098 MW
Liczba umów o przyłączenie nowych źródeł wytwórczych do sieci przesyłowej, dla których PSE uruchomiły zadania inwestycyjne mające na celu realizację prac niezbędnych do przyłączenia:
22
24
Udziały Skarbu Państwa  GRI 102-5
100%
Kapitał zakładowy PSE wpłacony w całości:
9 605 473 000,00

Liczba umów o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

Liczba umów zawartych w latach 2017-2018 wg programów:
 • Program gwarantowany ─ płatność za gotowość i wykorzystanie; pakiet letni (1.07-30.09.2017 i 1.04-30.06.2018) o wolumenie mocy gwarantowanej 361 MW
9
 • Program gwarantowany; pakiet zimowy (1.10.2017-31.03.2018) o wolumenie mocy gwarantowanej 315 MW
9
 • Program bieżący ─ płatność za wykonanie (1.07.2017-30.06.2018)
7
Łącznie 25
Liczba umów zawartych w latach 2018-2019 wg programów:
 • Program gwarantowany ─ płatność za gotowość i wykorzystanie; pakiet letni (1.07-30.09.2018 oraz 1.04-30.06.2019) o wolumenie mocy gwarantowanej od 362,5 do 534,5 MW w poszczególnych godzinach
10
 • Program gwarantowany; 2 umowy zwiększające moc w pakiecie letnim (1.04-30.06.2019) do wolumenu mocy gwarantowanej od 372,5 do 558 MW w poszczególnych godzinach
2
 • Program gwarantowany; pakiet zimowy (1.10.2018-31.03.2019) o wolumenie mocy gwarantowanej od 510 do 535 MW w poszczególnych godzinach
6
 • Program bieżący ─ płatność za wykonanie (1.07.2018-30.06.2019)
5
 • Program bieżący uproszczony ─ płatność za wykonanie (1.04-31.12.2019)
5
Łącznie 28

Grupa Kapitałowa PSE

GRI 102-45
Grupa Kapitałowa PSE powstała w celu realizacji zadań wynikających z Programu dla elektroenergetyki przyjętego przez Radę Ministrów 28 marca 2006 r. Program zakładał wyposażenie operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w majątek przesyłowy oraz w narzędzia utrzymania, eksploatacji i rozbudowy tego majątku w postaci wyspecjalizowanych spółek.

PSE Inwestycje S.A.

100%

PSE Inwestycje S.A.

Wyspecjalizowana spółka odpowiedzialna za prowadzenie prac projektowych oraz organizację i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych związanych z budową, rozbudową i modernizacją obiektów kubaturowych na potrzeby socjalno-biurowe i zaplecza technicznego systemu przesyłowego PSE. W związku ze zmianami strategii biznesowej dot. podmiotów GK PSE od 1 stycznia 2019 r. spółka zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej.

www.pse-inwestycje.pl

PSE Innowacje sp. z o.o.

100%

PSE Innowacje sp. z o.o.

Podmiot świadczący usługi doradcze w zakresie analiz, badań, nowych technologii oraz rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym, w szczególności wspierające PSE w zakresie implementacji nowych technologii, a także usługi w zakresie prac innowacyjnych, badawczych i rozwojowych zapewniających bezpieczną i ekonomiczną pracę KSE.

www.pse-innowacje.pl

Litpol Link sp. z o.o.

50%

Litpol Link sp. z o.o.

Spółka koordynowała prace w ramach zakończonego w 2015 roku projektu połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa w zakresie odcinka transgranicznego tego projektu. Prace obejmowały budowę linii napowietrznej dwutorowej 400 kV łączącej systemy elektroenergetyczne Litwy i Polski pomiędzy podstacjami Alytus a Ełk Bis, budowę stacji przekształtnikowej w Alytus oraz przebudowę podstacji Alytus i Ełk Bis. Spółka świadczyła usługi wyłącznie na rzecz udziałowców, na podstawie umowy o współpracy, która stanowiła jedyne źródło finansowania jej działalności. Od 1 stycznia 2017 roku działalność podmiotu została zawieszona na okres dwóch lat.

Joint Allocation Office S.A.

4,6%

Joint Allocation Office S.A

Spółka powołana przez 20 OSP z regionów CEE i CWE oraz Norwegii, powstała w wyniku fuzji regionalnych biur aukcyjnych: Central Allocation Office GmbH i Capacity Allocation Service Company.eu SA. Celem powołania JAO było zapewnienie klientom oraz udziałowcom spółki najwyższej jakości usług alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych. Od 1 października 2018 r. spółka stała się jedynym operatorem tego typu usług dla 22 operatorów systemów przesyłowych z obszaru europejskiego, działających w oparciu o legislację UE. Podstawową usługą świadczoną przez JAO w ramach umowy serwisowej dla PSE jest kompleksowa organizacja aukcji transgranicznych zdolności przesyłowych w horyzontach czasowych: rocznym, kwartalnym, miesięcznym i dobowym. JAO zapewnia także rozwiązania na wypadek wystąpienia problemów z przeprowadzeniem procesu alokacji.

www.jao.eu

TSCNET Services Gmbh

6,7%

TSCNET Services Gmbh

Inicjatywa rozwojowa TSC, obejmuje znaczną część obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej. Cel działalności TSC – podniesienie bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych (w tym także KSE) – jest w pełni zgodny z regulacjami europejskimi oraz tworzonym jednolitym europejskim rynkiem energii elektrycznej. W celu polepszenia jakości współpracy międzyoperatorskiej w ramach TSC, 10 OSP powołało spółkę TSCNET Services GmbH (dalej: TSCNET) z siedzibą w Monachium. Głównym celem działalności TSCNET jest świadczenie usług wsparcia technicznego na rzecz OSP z TSC w obszarach prowadzenia ruchu sieciowego (m.in. poprzez koordynację procesów oceny warunków bezpiecznej pracy systemu przesyłowego) oraz administracyjnym (m.in. zarządzanie projektami, wsparcie OSP z TSC w procesie wyznaczania i podziału kosztów międzyoperatorskich).

www.tscnet.eu
* Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – spółka dominująca. Spółka posiada zamiejscowe komórki organizacyjne jednostek PSE oraz zamiejscowe stanowiska pracy jednostek PSE w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Radomiu oraz Warszawie.

W sprawozdaniu finansowym oraz równoważnych dokumentach PSE są uwzględnione łącznie z ZKO , z wyłączeniem spółek z Grupy Kapitałowej.

Wyniki ekonomiczne

GRI 103-1
Realizujemy nasze cele strategiczne, stale monitorując osiągane wyniki oraz poziom realizacji kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych. Przygotowujemy projekcje w horyzoncie średnioterminowym, które pozwalają ocenić zdolność do finansowania poziomu nakładów przyjętych w Planie zamierzeń inwestycyjnych, przy założeniu pełnej realizacji celów strategicznych i działań operacyjnych.
GRI 201-1 GRI 102-7
Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych
Przychody (w zł)
2018
2017
Przychody (wszystkie przychody i zyski ujęte w sprawozdaniu finansowym)
10 234 389 294
9 008 390 514
Przychody netto ze sprzedaży
10 097 050 680
8 886 788 920
Pozostałe przychody operacyjne
85 888 437
70 989 676
Przychody finansowe
51 450 177
50 611 918
Koszty działalności operacyjnej (w zł)
2018
2017
Koszty działalności operacyjnej
9 626 634 040
8 356 824 475
Koszty działalności operacyjnej
9 478 295 377
8 168 945 261
Pozostałe koszty operacyjne
145 827 388
178 631 777
Koszty finansowe
2 511 276
9 247 438
Koszty działalności operacyjnej (po uwzględnieniu wyłączeń ujętych) (w zł)
2018
2017
Koszty działalności operacyjnej (po uwzględnieniu wyłączeń ujętych)
8 950 524 427
7 737 876 016
wyłączenia:
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
380 403 771
359 988 797
Podatki i opłaty
294 446 624
256 954 484
Inwestycje w społeczności*
86 646
20 000
Koszty odsetkowe
1 172 572
1 985 179
Płatności na rzecz inwestorów (w zł)
2018
2017
Płatności na rzecz inwestorów
0
0
Dywidenda
0
0
Płatności na rzecz państwa (w zł)
2018
2017
Płatności na rzecz państwa
508 814 711
483 757 322
Podatki i opłaty
294 446 624
256 954 484
Koszty odsetkowe**
1 172 572
1 985 179
Podatek dochodowy – część bieżąca
143 610 031
149 608 472
Wpłata z zysku
69 585 484
75 209 187
Wartość zatrzymana (w zł)
2018
2017
Wartość zatrzymana
394 559 739
426 748 380
* Prowadzimy działalność regulowaną, osiągając podstawowe przychody z taryfy przesyłowej zatwierdzanej przez Prezesa URE. W praktyce oznacza to, że mamy ograniczone możliwości rozwijania programów z zakresu zaangażowania społecznego, w szczególności przekazywania darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego i innych, co wpływa na wielkość inwestycji w społeczność.
** W roku 2018 koszty odsetkowe PSE w 69 proc. trafiły bezpośrednio do budżetu państwa, a w roku 2017 w 76 proc.
GRI 201-4 Całkowita pieniężna wartość wsparcia finansowego otrzymanego przez organizację od państwa w raportowanym okresie (w zł), w tym przynajmniej wielkość:
2018
2017
Grantów inwestycyjnych, grantów rozwojowych i pozostałych
36 436 049
22 468 776
Innych korzyści finansowych otrzymanych od państwa
287 924
23 600

Członkostwo w organizacjach

GRI 102-12 GRI 102-13
Poznaj międzynarodowe i krajowe organizacje – branżowe oraz inicjatywy CSR – do których należą PSE:
  • ENTSO-E – Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity) stanowiąca ważne ogniwo w budowaniu wspólnego rynku energii elektrycznej. ENTSO-E opracowuje tzw. kodeksy sieci stanowiące podstawę prawa unijnego − regulacje zawierające wspólne zasady funkcjonowania i zarządzania systemami energetycznymi, które służą wdrażaniu jednolitego rynku energii elektrycznej w UE.

   Najważniejszymi elementami struktury roboczej ENTSO-E są komitety. PSE są reprezentowane w każdym z poniższych:
   • Komitet rynku (Market Committee)
   • Komitet rozwoju systemu (System Development Committe)
   • Komitet pracy systemu (System Operations Committee)
   • Komitet badań, rozwoju i innowacji (Research, Development & Innovation Committee)
   • Komitet ds. cyfryzacji (Digital Committee)
   • Grupa ds. Prawa i Regulacji działająca na zasadach komitetu (Legal and Regulatory Group).

   Jednym z celów PSE we współpracy z ENTSO-E jest zapewnienie jak najlepszej reprezentacji spółki w strukturach organizacji, aby głos PSE miał znaczący wpływ w procesie uzgodnień kluczowych dla nas spraw.

  • Central Europe Energy Partners (CEEP) – międzynarodowe stowarzyszenie non profit reprezentujące sektor energii z Europy Centralnej, którego celem jest wspieranie integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energetycznej oraz bezpieczeństwa UE w tym obszarze.

  • Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej (PK ŚRE) – stowarzyszenie reprezentujące Polskę w międzynarodowej organizacji World Energy Council (WEC) – Światowej Radzie Energetycznej z siedzibą w Londynie, skupiającej ponad 90 państw członkowskich i działającej na rzecz rozwoju i badań nad źródłami energii, technologiami jej pozyskiwania, przetwarzaniem i przesyłaniem energii. Już od ponad 90 lat PK ŚRE reprezentuje polskie interesy oraz promuje polski punkt widzenia na zrównoważony rozwój energetyczny na międzynarodowym forum. Członkami Polskiego Komitetu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, ośrodki naukowe oraz blisko 100 ekspertów z sektora energii.

  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo-technicznym, działająca na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. Stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności, osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

  • Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych (PKWSE) – jeden z 58 komitetów krajowych działających w imieniu Conseil International des Grands Réseaux Électriques (CIGRE), największego na świecie międzynarodowego stowarzyszenia ekspertów zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. PKWSE działa w imieniu CIGRE, promując działalność stowarzyszenia w Polsce. Obecnie liczy 6 członków wspierających i ponad 112 członków zwyczajnych.

   • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) – organizacja, której głównym celem jest podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania sieci i urządzeń służących do przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej. Towarzystwo dąży do inicjowania, propagowania oraz wykorzystywania postępu technicznego i organizacyjnego w przesyle oraz dystrybucji energii elektrycznej, a także wspierania rozwoju rynku energii elektrycznej.

  • Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) – inicjatywa zawarta pomiędzy Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii a przedstawicielami ponad 100 podmiotów, w tym PSE, na rzecz realizacji celów SDGsów. Cele Zrównoważonego Rozwoju są treścią przyjętego w 2015 roku przez ONZ globalnego planu na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, zwanego w skrócie Agendą 2030. Agenda wyznaczyła 17 celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), których realizacja ma przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości, a szczególnie do zniwelowania nierówności społeczno-ekonomicznych, przy jednoczesnym rozwoju powiązanym z zachowaniem środowiska przyrodniczego w jak najlepszej kondycji i ograniczeniem negatywnych skutków zmian klimatu.

  • Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największa w kraju organizacja pozarządowa zajmująca się CSR (ang. Corporate Social Responsibility ). Jej misją jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirowanie biznesu, który zmienia świat, a także integracja ludzi, którzy zmieniają biznes. Stowarzyszenie powstało w 2000 roku z inicjatywy środowisk gospodarczych, akademickich i pozarządowych oraz posiada status organizacji pożytku publicznego. Od 2002 roku Forum jest narodowym partnerem CSR Europe – sieci organizacji promujących koncepcję odpowiedzialnego biznesu w Europie.

  • Odpowiedzialna Energia – inicjatywa skupiająca firmy odpowiedzialne społecznie z branży energetycznej. Jej główną ideą jest podnoszenie świadomości wagi zrównoważonego rozwoju oraz popularyzacja dobrych praktyk wśród przedstawicieli branży energetycznej, studentów oraz przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych. Od 2010 roku PSE, jako sygnatariusz deklaracji, realizuje przedsięwzięcia w zakresie m.in. przejrzystości działania i efektywnego zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, promocji rozwiązań energooszczędnych, współpracy z samorządami oraz angażowania interesariuszy.

 • Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Sport i Energia” – organizacja, która została założona przez pracowników PSE i istnieje nieprzerwanie od 1998 roku. Towarzystwo realizuje swoje cele statutowe poprzez zapewnianie zarówno zrzeszonym, jak i niezrzeszonym pracownikom dostępu do obiektów sportowych, uczestnictwo w zorganizowanych rozgrywkach sportowych, reprezentację PSE w zawodach sportowych branży energetycznej oraz wspieranie integracji pracowników spółki.