O raporcie
PSE są liderem w raportowaniu i transparentności w branży energetycznej
w Polsce.

W raporcie prezentujemy dane niefinansowe i finansowe naszej spółki.
Po raz drugi z kolei ukazujemy także wpływ naszej organizacji na gospodarkę
oraz finanse publiczne, społeczeństwo i środowisko.

Raport powstał zgodnie z wytycznymi IIRC i GRI Standards.

Oświadczenie niezależnej oceny o zakresie ograniczonym

Do: Interesariuszy Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Wiarygodność raportu

GRI 102-56
Raport został poddany wewnętrznej i zewnętrznej weryfikacji. Nad rzetelnością opracowania raportu, jego zawartością oraz zgodnością z wytycznymi pracował Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju w GK PSE. Zewnętrzna weryfikacja została przeprowadzona przez niezależną jednostkę, której wybór został zatwierdzony przez Zarząd.
Wstęp i cel pracy
Bureau Veritas Polska Sp. z o. o. (Bureau Veritas) została zaangażowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) w celu przeprowadzenia niezależnego poświadczenia Wybranych Informacji przedstawionych w raporcie „Raport Wpływu PSE za 2018 rok” (Raport). Poświadczenie odnosi się do danych i informacji objętych opisanym poniżej zakresem naszych prac.
Wybrane Informacje
Zakres naszej pracy był ograniczony do poświadczenia spełnienia wymagań uniwersalnych standardów (Universal standards) i wskaźników tematycznych (Topic-specific Standards), stanowiących standardy raportowania zrównoważonego rozwoju GRI (GRI Standards 2016) w opcji zgodności Core, przy prezentacji informacji zawartych w Raporcie za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Nasze poświadczenie nie odnosi się do innych informacji zawartych w Raporcie.
Kryteria Raportowania
Wybrane Informacje należy interpretować w odniesieniu do standardów raportowania zrównoważonego rozwoju GRI Standards 2016 w wersji dostępnej na stronie internetowej https://www.globalreporting.org
Ograniczenia i wyłączenia

Z zakresu naszej pracy wyłączona jest ocena informacji dotyczących:
 • działań realizowanych poza określonym przedziałem czasowym oceny,
 • oświadczeń dotyczących obecnych lub przyszłych intencji przedstawionych przez PSE (wyrażonych opinii, przekonań, oczekiwań, celów),
 • zawartych w rozdziale „Nasz wpływ na zatrudnienie i rozwój gospodarczy Polski"
Niniejsze poświadczenie o ograniczonym zakresie oparte jest na danych dotyczących zrównoważonego rozwoju, wybranych z wykorzystaniem podejścia bazującego na ryzyku wraz z ograniczeniami wynikającymi z takiego podejścia. Rzetelność raportowanych danych jest zależna od dokładności stosowanych pomiarów i innych, przyjętych na poziomie poszczególnych lokalizacji, rozwiązań w zakresie monitorowania, które nie były analizowane dla potrzeb sporządzenia niniejszego poświadczenia. Nie należy opierać się na niniejszym oświadczeniu niezależnej oceny w celu wykrycia wszystkich błędów, pominięć lub nieścisłości, które mogą występować.
Odpowiedzialność
Wybrane Informacje zawarte w Raporcie oraz sposoby ich prezentacji są wyłączną odpowiedzialnością Kierownictwa PSE.

Bureau Veritas nie było zaangażowane w opracowanie Raportu ani Kryteriów Raportowania. Naszą odpowiedzialnością było:
 • uzyskanie ograniczonej pewności, że Wybrane Informacje zostały przygotowane zgodnie z Kryteriami Raportowania,
 • sformułowanie niezależnych wniosków opartych na przeprowadzonych procedurach poświadczania i na uzyskanych dowodach oraz
 • przedstawienie naszych wniosków Kierownictwu PSE.
Norma Oceny
Nasza praca została wykonana zgodnie z międzynarodową normą International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 Revised, Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (obowiązującą dla poświadczania raportów od 15 grudnia 2015), wydaną przez International Auditing and Assurance Standards Board.
Podsumowanie wykonanych prac
W ramach niezależnej oceny przeprowadziliśmy:
 1. ocenę stosowności Kryteriów Raportowania w odniesieniu do Wybranych Informacji;
 2. wywiady z personelem PSE zaangażowanym w opracowanie Raportu;
 3. przegląd procesów PSE dotyczących zbierania i agregowania danych zastosowanych do opracowania Wybranych Informacji, w tym ocenę założeń oraz zakresu danych i granic raportowania;
 4. przegląd dokumentacji przedstawionej przez PSE;
 5. ocenę selekcji Wybranych Informacji w odniesieniu do dokumentacji źródłowej;
 6. przegląd systemów PSE dotyczących analizy i agregowania danych ilościowych;
 7. ocenę sposobu prezentacji Wybranych Informacji w celu zapewnienia spójności z poświadczanymi informacjami.
Wnioski

W oparciu o przyjętą metodykę i wymienione wyżej działania wydajemy następującą opinię:
 • Nie zidentyfikowaliśmy żadnych oznak wskazujących na to, że Wybrane Informacje nie zostały przedstawione w sposób wiarygodny we wszystkich istotnych obszarach.
Ocena w odniesieniu do GRI Standards
Bureau Veritas Polska Sp. z o .o. dokonała oceny raportu „Raport wpływu PSE za rok 2018” w odniesieniu do standardów raportowania zrównoważonego rozwoju GRI Standards. Obejmowała ona badanie krzyżowe tabeli wskaźników GRI w odniesieniu do dokumentów referencyjnych w celu wydania opinii o deklarowanej wersji Raportu.
W oparciu o naszą pracę wydajemy następującą opinię:
 • Nie zidentyfikowaliśmy żadnych oznak wskazujących na to, że Wybrane Informacje nie zostały przedstawione w sposób wiarygodny we wszystkich istotnych obszarach.
Oświadczenie dotyczące niezależności, bezstronności i kompetencji
Bureau Veritas jest profesjonalną firmą usługową, która specjalizuje się w zarządzaniu jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem oraz odpowiedzialnością społeczną o ponad 190-letniej tradycji w świadczeniu usług niezależnej oceny. Zespół oceniający posiada doświadczenie w weryfikacji i ocenie informacji, systemów i procesów dotyczących środowiska, etyki, społecznej odpowiedzialności, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bureau Veritas wdrożyła certyfikowany1 System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 i utrzymuje kompleksowy system nadzorowania jakości, obejmujący udokumentowane polityki i procedury w zakresie zgodności z wymaganiami etycznymi, normami zawodowymi i wymaganiami prawnymi.

Bureau Veritas wdrożyła i stosuje Kodeks Etyki, który spełnia wymagania International Federation of the International Federation of Inspections Agencies (IFIA)2, w celu zapewnienia integralności, obiektywizmu, profesjonalizmu i należytej staranności oraz wysokiego poziomu etycznego personelu w jego codziennych działaniach zawodowych.
BUREAU VERITAS POLSKA Sp. z o.o.
Warszawa, Grudzień 2019
1 Certyfikat No. 44 100 160145 wydany przez TUV NORD CERT GmbH
2 International Federation of Inspection Agencies – Compliance Code – Third Edition

Oświadczenie Weryfikacyjne - Emisje Gazów Cieplarnianych

Wstęp i cel pracy
BUREAU VERITAS Polska Sp. z o. o. (Bureau Veritas) została zaangażowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) w celu przeprowadzenia niezależnej weryfikacji emisji gazów cieplarnianych raportowanych przez PSE za okres 1.01.2017 - 31.12.2018 w ograniczonym poziomie pewności. Niniejsze Oświadczenie Weryfikacyjne odnosi się do informacji objętych opisanym poniżej zakresem naszych prac.

Określenie wielkości emisji gazów cieplarnianych jest wyłączną odpowiedzialnością PSE. Naszą wyłączną odpowiedzialnością było zapewnienie niezależnej weryfikacji pod względem dokładności raportowanych emisji gazów cieplarnianych, podstawowych systemów i procesów wykorzystywanych do zbierania, analizowania i przeglądu informacji.
Granice emisji gazów cieplarnianych objęte weryfikacją:
 • Kontrola operacyjna
PSE S.A. z centralą w Konstancinie Jeziornie z Zamiejscowymi Komórkami Organizacyjnymi (ZKO) w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Radomiu wraz z obiektami stacyjnymi oraz infrastrukturą przesyłową.
Zweryfikowane dane:
EMISJE GHG 2017 2018
Emisje w Zakresie 1 – Tona ekwiwalentu dwutlenku węgla (tCO2e) 4 450 4 139
Emisje w Zakresie 2 (Location-Based) - tCO2e 1 230 872 1 189 042
Emisje w Zakresie 2 (Market-Based) - tCO2e 1 676 917 1 620 155
Emisje w Zakresie 3 – Podróże lotnicze - tCO2e 194 283

Dane i informacje wspierające asercję dotyczącą emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1, 2, 3 były historyczne.
Okres objęty weryfikacją emisji gazów cieplarnianych:
 • 01.01.2017 – 31.12.2018
Kryteria weryfikacji:
 • World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development, Greenhouse Gas Protocol. A Corporate Accounting and Reporting Standard REVISED EDITION, Marzec 2004 (scope 1);
 • World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development, GHG Protocol Scope 2 Guidance. An amendment to the GHG Protocol Corporate Standard, 2015; oraz
 • World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development, Greenhouse Gas Protocol. Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. Supplement to the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, Wrzesień 2011.
Standard wykorzystany do przeprowadzenia weryfikacji:
 • ISO 14064-3: Gazy cieplarniane -- Część 3: Specyfikacja i wytyczne weryfikacji oraz walidacji oświadczeń dotyczących gazów cieplarnianych.
Poziom pewności:
 • Ograniczony
Metodologia weryfikacji:
 • Wywiady z personelem PSE zaangażowanym w określenie wielkości emisji gazów cieplarnianych;
 • Przegląd dokumentacji przedstawionej przez PSE;
 • Przegląd systemów i metodologii PSE do zbierania, agregacji, analizowania i przeglądu informacji oraz danych wykorzystywanych do określenia wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz
 • Audyt próbki danych wykorzystanych przez PSE do określenia wielkości emisji gazów cieplarnianych.
Wnioski:
W oparciu o wyniki procesu weryfikacji, nie zidentyfikowno żadnych oznak, że emisje gazów cieplarnianych określone powyżej:
 • nie są merytorycznie poprawne;
 • nie reprezentują rzetelnie danych i informacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych, oraz
 • nie zostały przygotowane zgodnie z WRI/WBCSD GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.

Naszym zdaniem PSE ustanowiły odpowiednie systemy do gromadzenia, agregowania i analizy danych ilościowych w celu określenia emisji gazów cieplarnianych w podanym okresie i granicach.
Oświadczenie dotyczące niezależności, bezstronności i kompetencji
Bureau Veritas jest profesjonalną firmą usługową, która specjalizuje się w zarządzaniu jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem oraz odpowiedzialnością społeczną o ponad 190-letniej tradycji w świadczeniu usług niezależnej oceny.
Żaden członek zespołu weryfikującego nie ma stosunków biznesowych z PSE, jego dyrektorami lub menedżerami poza wymaganiami tego zadania. Przeprowadziliśmy tę weryfikację niezależnie i według naszej wiedzy nie wystąpił konflikt interesów.
Bureau Veritas wdrożyła certyfikowany1 System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 i utrzymuje kompleksowy system nadzorowania jakości, obejmujący udokumentowane polityki i procedury w zakresie zgodności z wymaganiami etycznymi, normami zawodowymi i wymaganiami prawnymi.
Bureau Veritas wdrożyła i stosuje Kodeks Etyki, który spełnia wymagania International Federation of the International Federation of Inspections Agencies (IFIA)2, w celu zapewnienia integralności, obiektywizmu, profesjonalizmu i należytej staranności oraz wysokiego poziomu etycznego personelu w jego codziennych działaniach zawodowych.

BUREAU VERITAS POLSKA Sp. z o. o.
Warszawa, grudzień 2019