Wpływ na gospodarkę i rynek
Priorytetem PSE jest zapewnienie bieżącego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski. Dzięki naszej działalności generujemy pozytywne impulsy w polskiej gospodarce. Mamy istotny wkład w tworzenie wartości dodanej, miejsc pracy, dochodów ludności oraz ─ dzięki odprowadzanym podatkom ─ w rozwój regionu.

Nasz wpływ na zatrudnienie i rozwój gospodarczy Polski

Priorytetem PSE jest zapewnienie bieżącego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii na obszarze Polski. Do zadań spółki należą: utrzymanie i rozwój sieci przesyłowej, zarządzanie krajowym systemem elektroenergetycznym, w tym bilansowanie sieci, a także współpraca z innymi OSP.
Zaspokojenie potrzeb energetycznych w całym kraju oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej wpływa znacząco na wzrost gospodarczy Polski, który znajduje odzwierciedlenie w zwiększeniu dochodów i poziomu jakości życia Polaków. Takie oddziaływanie PSE na rozwój gospodarczy możliwe jest dzięki współpracy firmy z licznymi przedsiębiorcami.
Jako płatnik podatków i pozostałych opłat pozytywnie oddziałujemy na lokalne, regionalne i ogólnopolskie budżety, umożliwiając finansowanie wielu znaczących inwestycji.
Wywieramy pozytywny wpływ na wszystkie gałęzie polskiej gospodarki: sektor energetyczny, handel, budownictwo, sektor usług profesjonalnych i biznesowych oraz rolnictwo, hotelarstwo i gastronomię. Wpływ ten generujemy poprzez wszystkie elementy naszego modelu tworzenia wartości, tj.:
 1. Zarządzanie pracą krajowego systemu elektroenergetycznego;
 2. Realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w zakresie majątku sieciowego;
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi i aktywną współpracę z otoczeniem spółki.
Efektami naszej działalności są:

Wartość dodana wygenerowana w gospodarce

Zatrudnieni pracownicy i tworzone nowe miejsca pracy


Wypłacane wynagrodzenia

Tysiące kilometrów sieci elektroenergetycznej w trzech wymiarach
W celu pokazania szerokiego wpływu naszej działalności na gospodarkę i społeczeństwo wykorzystaliśmy trzy obszary kluczowe dla wzrostu gospodarczego: wartość dodaną, miejsca pracy oraz wynagrodzenia.
Dla każdego z wymienionych mierników wpływu można wyróżnić trzy wymiary, w których wspieramy rozwój polskiej gospodarki i wpływamy na poprawę jakości życia Polaków: bezpośredni, pośredni oraz indukowany1:
 • Wymiar bezpośredni. Wynika z działalności naszej spółki – jest nim np. liczba pracowników zatrudnionych w PSE.
 • Wymiar pośredni. Rezultatem naszych wydatków na zapewnienie bezpiecznej, niezawodnej i ekonomicznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego jest wytworzona wartość dodana i stworzone miejsca pracy oraz pozytywny wpływ na wynagrodzenia nie tylko u naszych bezpośrednich wykonawców i dostawców, lecz także u współpracujących z nimi przedsiębiorców z wielu branż.
 • Wymiar indukowany. W wyniku podejmowanych przez nas działań rosną dochody naszych pracowników oraz osób zatrudnionych przez wykonawców, dostawców i podwykonawców. W efekcie zwiększają się popyt i konsumpcja na rynku, co prowadzi do wzrostu produkcji i usług świadczonych w wielu sektorach gospodarki.
[1] Całość wkładu PSE w ujęciu rocznym została oszacowana za pomocą modelu Wassily’ego Leontiefa , nazywanego też modelem przepływów międzygałęziowych lub modelem „Input-Output”.

Po dodaniu wyników kalkulacji w każdym z tych trzech wymiarów otrzymujemy efekty łączne generowane przez PSE.

Wpływ PSE na polską gospodarkę

4,36 mld zł
wartość dodana

2 320
miejsc pracy

206,5 mln zł
wartość wynagrodzeń

1,86 mld zł
wartość dodana

9 652
miejsca pracy

370 mln zł
wartość wynagrodzeń

512 mln zł
wartość dodana

5 536
miejsc pracy

95 mln zł
wartość wynagrodzeń

Rys. 1. Wizualizacja modelu przepływów międzygałęziowych

Wartość dodana

Wartość dodana PSE to wartość wytworzona w wyniku działalności produkcyjnej i usługowej przedsiębiorstw. Ta wielkość ekonomiczna stanowi różnicę pomiędzy produkcją globalną a zużyciem pośrednim.
Wartość dodana = produkcja globalna – zużycie pośrednie
Do produkcji globalnej zalicza się: przychody netto ze sprzedaży produktów, marżę na towarach zakupionych do odsprzedaży, zmianę stanu produktów oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby.
Zużycie pośrednie obejmuje wartość wyrobów i usług wykorzystanych jako nakłady w procesie produkcji2, w tym: zużycie materiałów (łącznie z paliwami) netto, surowców (łącznie z opakowaniami), energii, gazów technicznych, usługi obce, usługi pośrednictwa finansowego, koszty podróży służbowych oraz inne koszty.
Suma wartości dodanej brutto wytworzonej przez wszystkie krajowe jednostki instytucjonalne, powiększona o podatki od produktów i pomniejszona o dotacje do produktów, równa się Produktowi Krajowemu Brutto.
PKB = wartość dodana + podatki od produktów – dotacje do produktów.

[2] Z wyłączeniem środków trwałych.

6,73 mld zł – łączna wartość dodana wygenerowana w gospodarce polskiej w 2018 roku dzięki działalności PSE

 • Bezpośrednia wartość dodana wytworzona przez PSE w sektorze elektroenergetycznym (produkcji oraz przesyłu energii elektrycznej) wyniosła 4,36 mld zł.To prawie dziewięciokrotność wydatków planowanych na rozbudowę infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych3.
 • W branżach, w których dokonujemy zakupów sprzętu, materiałów i usług oraz w branżach z nimi powiązanych przyczyniliśmy się do wytworzenia łącznie 1,86 mld zł wartości dodanej4.
 • Istotnie wpłynęliśmy na zwiększenie popytu w gospodarce dzięki wynagrodzeniom wypłacanym naszym pracownikom, pracownikom naszych dostawców i podwykonawców w całym łańcuchu dostaw. Wynagrodzenia te pozwoliły wytworzyć w 2018 roku indukowaną wartość dodaną, która wyniosła 512 mln zł.

[3] Koszty budowy sieci ładowania samochodów elektrycznych Ministerstwo Energii oszacowało na 500 mln zł.
[4] Przy obliczaniu efektu pośredniego pominięte zostały środki przekazywane przez PSE do Zarządcy Rozliczeń z tytułu opłaty OZE i tzw. kosztów osieroconych, które są transferami finansowymi nieuznawanymi za zużycie pośrednie.
Źródło: Szacunki Deloitte

Miejsca pracy

Dzięki współpracy z innymi branżami i dokonywanym zakupom, a także poprzez sprzedaż naszych usług i synergię miedzy różnymi branżami, mamy istotny wpływ na utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy. Miejsca pracy, na które mamy wpływ, to nie tylko miejsca w naszych oddziałach, lecz także w wielu innych sektorach gospodarki5.

17 508 miejsc pracy – łączna liczba miejsc pracy utrzymana w gospodarce polskiej w 2018 roku dzięki działalności PSE

 • W 2018 roku przeciętna liczba zatrudnionych w PSE wyniosła 2 320 pracowników.
 • Poprzez udzielanie zamówień na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych oraz współpracę z wieloma dostawcami i poddostawcami, a także w branżach, w których kupujemy materiały, sprzęt i usługi oraz w sektorach z nimi powiązanych, utrzymujemy 9 652 miejsca pracy.
 • Na skutek wzrostu dochodów ludności wzrasta popyt konsumpcyjny, a co za tym idzie – również zatrudnienie.
 • W sposób indukowany zapewniliśmy 5 536 miejsc pracy w różnych branżach gospodarki.
[5] W niniejszym raporcie wykorzystujemy dane o liczbie pracujących, czyli o osobach wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód. Do pracujących zalicza się: 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie, wybór lub stosunek służbowy); 2) pracodawców i pracujących na własny rachunek, a mianowicie: właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin) oraz właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin; z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie, a także inne osoby pracujące na rachunek własny, np. osoby wykonujące wolne zawody; 3) osoby wykonujące pracę nakładczą; 4) agentów; 5) członków spółdzielni produkcji rolnej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną oraz spółdzielni kółek rolniczych); 6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.
7,55
efekt mnożnikowy

Jedno miejsce pracy w naszej firmie tworzy ponad 6 dodatkowych miejsc pracy w całej gospodarce.Źródło: Szacunki Deloitte

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia są jednym z ważniejszych mierników zamożności gospodarstw domowych, a jednocześnie – gwarancją zaspokojenia potrzeb bytowych ich mieszkańców. Poprzez zatrudnienie własnych pracowników oraz pośredni wpływ na wykonawców, dostawców i podwykonawców, którzy dają pracę tysiącom osób i wypłacają im wynagrodzenia, a także w ramach wpływu indukowanego, pozytywnie oddziałujemy na generowanie dodatkowych wynagrodzeń w wielu gałęziach krajowej gospodarki6.

672 mln zł – łączna wartość wynagrodzeń wytworzonych w polskiej gospodarce w 2018 roku dzięki działalności PSE

 • Ponad 206,5 mln zł wyniosła suma wynagrodzeń w naszej firmie w 2018 roku.
 • Dzięki zakupom u naszych dostawców oraz powiązaniom w gospodarce pomiędzy poszczególnymi gałęziami dostawcy oraz poddostawcy mogli wypłacić swoim pracownikom wynagrodzenia w wysokości ponad 370 mln zł.
 • Wynagrodzenia wypłacone bezpośrednio w naszej firmie i pośrednio w branżach, w których dokonujemy zakupu materiałów i usług, pozytywnie wpłynęły na zwiększenie konsumpcji gospodarstw domowych, co z kolei zapewniło nowe miejsca pracy i wynagrodzenia wygenerowane w sposób indukowany, których wartość w 2018 roku wyniosła ponad 95 mln zł.
[6] W niniejszym raporcie posługujemy się wartością wynagrodzeń netto.


3,25
mln zlotych

Każda złotówka przeznaczona w naszej firmie na wynagrodzenia generuje ponad 2 złote dodatkowych wynagrodzeń w całej gospodarce.7


Źródło: Szacunki Deloitte

Nasze wsparcie dla sektora finansów publicznych

Prowadzimy największy w swojej historii program inwestycyjny w infrastrukturę przesyłową. Mamy istotny wkład w podatki i inne opłaty, które stanowią dochody sektora finansów publicznych. Liczne inwestycje publiczne, możliwe dzięki dochodom z podatków i innych opłat, pozwalają m.in. na zwiększenie dostępności transportowej, ochronę środowiska oraz poprawę jakości życia.

1,17 mld złotych – łączna kwota podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzonych do budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2018 roku przez PSE


Źródło: Szacunki Deloitte
W 2018 roku zasililiśmy budżet centralny kwotą ponad 890 milionów zł z tytułu odprowadzonych przez nas podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne.

890
mln złotych

Taka kwota odpowiada wartości prawie wszystkich złożonych w 2018 roku wniosków o dotację, pożyczki na termomodernizację domów jednorodzinnych czy wymianę pieców grzewczych na bardziej ekologiczne źródła ciepła.

Według danych publikowanych co roku przez Ministerstwo Finansów, należymy do największych indywidualnych płatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w Polsce. Od 2014 roku znajdujemy się wśród 25 największych płatników CIT pod względem podatku należnego, a w 2018 roku uplasowaliśmy się na 24. pozycji wśród 2673 największych płatników podatku dochodowego z należnym podatkiem CIT o wartości 143,6 mln zł. W 2017 roku nasz należny CIT wyniósł 149,8 mln zł i wpłaciliśmy do budżetu państwa 17. kwotę pod względem wysokości (na 2499 podmiotów uwzględnionych przez Ministerstwo Finansów).
* W przypadku PIT i CIT liczone są tylko części podatku, które finalnie trafiają do budżetu centralnego. Podatki te płacone są częściowo na rzecz samorządów.
Środki, którymi PSE wspierało województwa w Polsce, to 21,74 mln zł. Na poziomie wojewódzkim największe środki otrzymało województwo mazowieckie.
Do budżetów powiatów dzięki PSE trafiło 3,79 mln zł. Największymi beneficjentami podatkowymi spośród wszystkich powiatów były powiaty: piaseczyński, warszawski oraz ełcki.
Ogólna kwota, którą wsparliśmy polskie gminy, to 250 mln zł.