Wpływ na gospodarkę i rynek
Priorytetem PSE jest zapewnienie bieżącego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski. Dzięki naszej działalności generujemy pozytywne impulsy w polskiej gospodarce. Mamy istotny wkład w tworzenie wartości dodanej, miejsc pracy, dochodów ludności oraz ─ dzięki odprowadzanym podatkom ─ w rozwój regionu.

Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii

GRI 103-1
Zachowanie stabilności bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego wymaga stałego rozwoju technologicznego oraz wyznaczenia kierunków, którymi sektor powinien podążać w przyszłości. Znaczący wpływ na kwestie bezpieczeństwa ma rozwój nowych technologii, dlatego prowadzimy wiele działań, których celem jest optymalne wykorzystanie nowych technologii w sektorze elektroenergetycznym.

Do ważniejszych prac w dziedzinie innowacji, badań i rozwoju technicznego należą:
  • Projekt Market Management System (MMS)
   Celem projektu MMS jest poprawa jakości planowania i prowadzenia ruchu KSE w warunkach spełnienia kryteriów bezpieczeństwa oraz przy minimalizacji kosztów dostaw energii do odbiorców poprzez wdrożenie narzędzi planowania i prowadzenia ruchu KSE opartych na pełnym modelu sieci (FNM) oraz lokalizacyjnej wycenie energii elektrycznej.
  • Projekt demonstracyjny w zakresie wdrożenia systemu wspomagania bezpieczeństwa pracy KSE opartego o system Special Protection Scheme (SPS) i bateryjny magazyn energii elektrycznej
   Celem projektu jest optymalne ograniczenie generacji farm wiatrowych przez OSP w sytuacji awarii krytycznych elementów sieci koordynowanej (z wykorzystaniem magazynów energii) przy występowaniu dużej generacji wiatrowej lub w sytuacjach zagrożenia KSE niezbilansowaniem.
  • Projekt utworzenia Operatora Informacji Rynku Energii
   Celem projektu jest utworzenie w ramach naszej spółki Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE),
   czyli organizacji odpowiedzialnej za wdrożenie, eksploatację i rozwój systemu teleinformatycznego.
   Zadaniem OIRE będzie:
   • wspieranie obsługi procesów rynku detalicznego energii elektrycznej,
   • zapewnianie użytkownikom KSE, w tym odbiorcom końcowym, dostępu do ich danych pomiarowych,
   • umożliwianie wymiany informacji pomiarowych upoważnionym podmiotom rynku energii.
 • Interwencyjne Programy DSR (usługi redukcji zapotrzebowania)
  Usługi redukcji zapotrzebowania odbiorców na polecenie OSP (tzw. usługi DSR) są jednym ze środków interwencyjnych umożliwiających PSE zbilansowanie KSE w okresie braku technicznej możliwości pokrycia zapotrzebowania odbiorców przez dostępne jednostki wytwórcze.
 • Analiza dynamicznych właściwości urządzeń Power Guardian i ich wzajemnej interakcji z siecią przesyłową
  Celem pracy było określenie możliwości zastosowania urządzenia Power GuardianTM dla potrzeb odciążania napowietrznych linii przesyłowych w KSE.
 • Metody ochrony przeciwdrganiowej przewodów napowietrznych linii przesyłowych
  Określono wpływ śladu aerodynamicznego na bezpieczny czas życia przewodów odgromowych wybranych przęseł linii napowietrznej oraz opracowano wytyczne w zakresie metod oraz zakresu ochrony przeciwdrganiowej przewodów linii NN zlokalizowanych w polu oddziaływania śladu aerodynamicznego turbin wiatrowych.
 • Implementacja podejścia probabilistycznego w procesie planowania rozwoju sieci przesyłowej
  Celem pracy była budowa narzędzia informatycznego umożliwiającego wdrożenie elementów probabilistycznych w procesie opracowywania Planu rozwoju sieci przesyłowej.
 • Opracowanie i wykonanie programu komputerowego do oceny jakości dostawy energii elektrycznej
  W ramach pracy zaprojektowano i wykonano aplikację, która zbiera i agreguje dane źródłowe
  z punktów pomiarowych sieci elektroenergetycznej PSE. W ramach projektu został stworzony prototyp do badania metod lokalizacji zaburzeń, oceny indywidualnej emisji oraz sposobu rozliczania kosztów złej jakości zasilania.
 • Analiza wpływu rozwoju rynku pojazdów samochodowych z napędem elektrycznym na zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną
  Efektem pracy jest opracowanie modelu, który pozwala na wiarygodne oszacowanie wysokości zapotrzebowania na moc i energię elektryczną generowanego przez samochody elektryczne.
 • PSE w sklasteryzowanym systemie elektroenergetycznym
  Celem pracy było określenie czym są obecnie i czym mogą być w przyszłości Klastry Energii z punktu widzenia OSP. Szczegółowe zdefiniowanie struktur Klastrów Energii i nakreślenie ich potencjału pozwoliło zdefiniować kroki przygotowujące naszą spółkę do funkcjonowania w sklasteryzowanym systemie elektroenergetycznym
 • Prototyp oprogramowania wizualizującego grafiki, przepływy fizyczne oraz przepływy nieplanowe w Europie
  W ramach pracy wykonano projekt i uruchomiono wersję rozwojową oprogramowania do wizualizacji grafików, przepływów fizycznych, przepływów nieplanowych. Opracowany interfejs graficzny umożliwia prezentację wartości przepływów pomiędzy obszarami rynkowymi w Europie
 • Projekt badawczy dofinansowany z programu Unii Europejskiej „Horizon 2020”
  Celem projektu jest zaprojektowanie przyszłego kształtu systemu paneuropejskiego, mającego na celu maksymalizację wartości ekonomicznej i środowiskowej przy założeniu wysokiego udziału odnawialnych źródeł energii.
 • System teleinformatyczny obsługi Rynku mocy – STORM
  W celu umożliwienia przeprowadzenia aukcji mocy w listopadzie i grudniu 2018 roku PSE wdrożyły dedykowany system teleinformatyczny obsługi Rynku mocy (STORM). Precedensowy charakter projektu jako platformy dostępnej publicznie, duży zakres prac i krótki czas na jego realizację sprawiły, że zespół realizujący projekt w PSE oraz PSE Innowacje zdecydował się na zastosowanie do prac nad systemem zwinnej metodyki zarządzania AGILE.
 • SMILE – samojezdny moduł inspekcji linii elektroenergetycznych
  PSE jest inicjatorem wizji autonomicznego robota, który samodzielnie przemieszczając się po liniach elektroenergetycznych pozwoli na inspekcję ich stanu (docelowo także naprawę) bez wyłączania linii. Projekt pod roboczą nazwą Samojezdny Moduł Inspekcji Linii Elektroenergetycznych (SMILE) jest rozwiązaniem innowacyjnym w skali światowej.
 • Metodyka zarządzania projektami BIM
  Zarządzanie procesem utrzymania i rozbudowy infrastruktury przesyłowej jest ogromnym wyzwaniem logistycznym, ale też obszarem potencjalnych korzyści z wprowadzenia zintegrowanego zarządzania obiektami PSE. Dla usprawnienia tych procesów spółka zdecydowała się zastosować metodykę zarządzania Building Information Modelling (BIM) do wybranych inwestycji infrastrukturalnych przeprowadzanych w ramach przetargów publicznych uruchomionych w 2017 i 2018 roku.


Stan realizacji prac badawczych i rozwojowych

Badawcze
Rozwojowe
Łącznie
Prace łącznie w roku 2018
14
6
20
Prace zakończone w roku 2018
6
2
8
Prace w trakcie realizacji (kontynuowane w roku 2019)
8
4
12
 • 15,2
  mln zł
  Szacunkowa wartośc realizowanych w PSE prac badawczych i rozwojowych
 • 6,2
  mln zł
  Łączne koszty prac badawczych i rozwojowych realizowanych w PSE w 2018 roku